• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

5x-x^{2}=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийг ол.

 • А. 5 ба 1   

 • B.  –5 ба 0              

 • C.  –5 ба 1

 • D. 5 ба 0

Оноо: 1

y=xe^{x} функцийнуламжлалыг ол.

 • A. xe^{x} - e^{x}     

 • B.x+ e^{x}           

 • C.   e^{x} + xe^{x}    

 • D. x\left ( e^{x}+1 \right )

Оноо: 1

Талбайд тоглож байгаа 5тамирчны өндрийн арифметик дундаж нь190см байв. 182см өндөртоглогчийг 187см өндөртоглогчоор солиход арифметик дундаж хэд болохвэ?

 • А. 191см  

 • B. 195см

 • C. 187см    

 • D. 192см

Оноо: 1

Иргэний нийгмийн үйл ажиллагааг тодорхойлдог шалгуур үзүүлэлтэд аль нь хамааралгүй вэ?

 • А. Үйл ажиллагаа нь олны тусын тулд чиглэгдсэн байх

 • В. Ядуурал, ажилгүйдэл хувь хүмүүст хэрхэн нөлөөлдөг болох

 • С. Үйл ажиллагаа нь өөрийн зохион байгуулалттай байх

 • D. Иргэдийн идэвх санаачлага сайн дурынх байх

Оноо: 1

Choose the correct word.

There are a lot of apples _______ those trees.

 • A. at

 • B. in 

 • C. on 

 • D. next

Оноо: 2

Тэнцэтгэл бишийг үнэн байлгах бутархайд хамгийн ойр орших бүхэл тоонуудыг бичээрэй.

\square <1 \frac{2}{3}< \square

Оноо: 1

Улс төрийн бодлогын гол агуулгыг илэрхийлсэн өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улс төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагаас нийтлэг эрх ашгийн дагуу дайчлах, хуваарилах, дэмжлэг үзүүлэх чадвар бүхий тасралтгүй үйл

 • В. Улс төрийн үйл ажиллагааны болон түүний арга хэрэгслийн тодорхой шалгуур ашиглан сугалааны биш аргаар сонгох сонголт

 • С. Нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн итгэл үнэмшил,үнэт зүйл болсон тэднээс улс төрийн систем, төр засагт хандах байдал, илэрхийлэл

 • D. Оролт, хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил, өөр хоорондоо өөрчлөгдөж байдаг үйл ажиллагаа, механизмын цогц

Оноо: 1

Улс төрийн шийдвэрийн гол агуулгыг илэрхийлсэн өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улс төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагаас нийтлэг эрх ашгийн дагуу дайчлах,хуваарилах, дэмжлэг үзүүлэх чадвар бүхий тасралтгүй үйл

 • В. Улс төрийн үйл ажиллагааны болон түүний арга хэрэгслийн тодорхой шалгуур ашиглан сугалааны биш аргаар сонгох сонголт

 • С. Нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн итгэл үнэмшил,үнэт зүйл болсон тэднээс улс төрийн систем, төр засагт хандах байдал, илэрхийлэл

 • D. Оролт, хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил, өөр хоорондоо өөрчлөгдөж байдаг үй

Оноо: 1

Choose the correct word.

The oranges are _______ the table.

 • A. at 

 • B. between

 • C. in

 • D. on  

Оноо: 1

2(х) + В2(х) = 2A2B(х) гэсэн урвалын А2 бодисын концентрацийн эрэмбэ 2 харин В2 бодисын концентрацийн эрэмбэ 1 бол урвалын хурдны хуулийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Талбайд тоглож байгаа5тамирчны өндрийн арифметик дундаж нь192см байв. 187см өндөртоглогчийг 182см өндөртоглогчоор солиход арифметик дундаж хэд болох вэ?

 • А. 191см  

 • B. 195см       

 • C. 187см            

 • D. 192см

Оноо: 1

3x^{2}=12 тэгшитгэлийн шийдүүдийг ол.

 • А. –2 ба 0

 • B.  2 ба 0

 • C. \pm 2

 • D. \pm 4

Оноо: 1

Зураг дээр тоос хүртэлтийн ямар хэлбэрийг үзүүлсэн бэ?

 • А. Өөртөө тоос хүртэх

 • В. Солбицон тоос хүртэх

 • С. Салхиар тоос хүртэх

 • D. Усаар тоос хүртэх

Оноо: 1

Улс төрийн соёлын гол агуулгыг илэрхийлсэн өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улс төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагаас нийтлэг эрх ашгийн дагуу дайчлах, хуваарилах, дэмжлэг үзүүлэх чадвар бүхий тасралтгүй үйл

 • В. Улс төрийн үйл ажиллагааны болон түүний арга хэрэгслийн тодорхой шалгуур ашиглан сугалааны биш аргаар сонгох сонголт

 • С. Нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн итгэл үнэмшил, үнэт зүйл болсон тэднээс улс төрийн систем, төр засагт хандах байдал, илэрхийлэл

 • D. Оролт, хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил, өөр хоорондоо өөрчлөгдөж байдаг үйл ажиллагаа, механизмын цогц

Оноо: 1

Choose the correct word.

My pencil is __________ the books and the notebooks.

 • A. between

 • B. by

 • C.  in

 • D. on

Оноо: 1

y=\frac{x+1}{x-2} функцийнуламжлалыг ол.

 • C.-\frac{1}{\left ( x-2 \right )^{2}}

 • C.\frac{3-2x}{\left ( x-2 \right )^{2}}

 • C.\frac{2x-3}{\left ( x-2 \right )^{2}}

 • D.\frac{1}{\left ( x-2 \right )^{2}}

Оноо: 1

Улс төрийн системийн гол агуулгыг илэрхийлсэн өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улс төрийн эрх мэдэл бүхий байгууллагаас нийтлэг эрх ашгийн дагуу дайчлах,хуваарилах, дэмжлэг үзүүлэх чадвар бүхий тасралтгүй үйл

 • В. Улс төрийн үйл ажиллагааны болон түүний арга хэрэгслийн тодорхой шалгуур ашиглан сугалааны биш аргаар сонгох сонголт

 • С. Нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн итгэл үнэмшил, үнэт зүйл болсон тэднээс улс төрийн систем, төр засагт хандах байдал, илэрхийлэл

 • D. Оролт, хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил, өөр хоорондоо өөрчлөгдөж байдаг үйл ажиллагаа, механизмын цогц

Оноо: 1

Зураг дээр тоос хүртэлтийн ямар хэлбэрийг үзүүлсэн бэ?

 • А. Өөртөө тоос хүртэх

 • В. Солбицон тоос хүртэх

 • С. Салхиар тоос хүртэх

 • D. Усаар тоос хүртэх

Оноо: 1

Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах санал дэвшүүлж, компанит ажил өрнүүлэн зохион байгуулах нь .................... юм. Цэгийн оронд нөхнө үү.

 • А. Хувийн оролцоо 

 • В. Улс төрийн оролцоо

 • С. Нийгмийн оролцоо

 • D. Иргэдийн оролцооны тодорхойлолт

Оноо: 2

Зүй тогтлыг ажиглаад \square -д тохирох тоонуудыг бичээрэй.

1.25, 1.5, 1.75, \square, 2.25, \square

Нийт: 16693