• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2 ялгаатай шоог зэрэг орхиход хэдэн янзаар буух вэ?

 • A.36        

 • B.12        

 • C.30            

 • D.24          

Оноо: 1

CO2(х) + С(хат)\small \rightarrow 2СО(х) гэсэн урвалын CO2 -ын концентрацийн эрэмбэ 1 харин С -ын концентрацийн эрэмбэ 0 бол урвалын хурдны хуулийг сонгоно уу.

Оноо: 1

Өнчин хүүхдүүдэд зориулсан халамжийн төв байгуулан ажиллах нь ............юм. Цэгийн оронд нөхнө үү.

 • А. Хувийн оролцоо

 • В. Улс төрийн оролцоо

 • С. Нийгмийн оролцоо 

 • D. Иргэдийн оролцооны тодорхойлолт

Оноо: 1

3x^{2}=18 тэгшитгэлийн шийдүүд аль вэ?

 • А. \pm \sqrt{3}              

 • B. \pm \sqrt{6}              

 • C. \pm 3      

 • D. \pm 6

Оноо: 1

Аль цэг дээр функцийн уламжлалын утга тэг байх вэ?


 • A. A                

 • B. B                

 • C.C                 

 • D. A, B

Оноо: 2

10 ба 25-ын ерөнхий хуваагчдыг олоорой.

Оноо: 1

8 бөх тойргоорбарилдав. Хэдэн барилдаан болсон бэ?

 • A.64        

 • B.56

 • C.32            

 • D.28        

Оноо: 1

A(х) + 2B(х) → C(х) урвалд В бодисын концентрацийг 2 дахин ихэсгэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

A

B

C

D

2 дахин өснө

4 дахин буурна

4 дахин өснө

2 дахин буурна

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Choose the correct word.

The red car is ________ of the house.

 • A. behind

 • B. in front

 • C. next to

 • D. on

Оноо: 1

1-ээс 12 хүртэлх тоонуудаас таамгаар нэгийг авахад тэгш тоо байх боломжийнтоог ол.

 •  A.6         

 • B.5

 • C.4             

 • D.7            

Оноо: 1

2CO(х) + O2(х) → 2CO2(х) урвалд хүчилтөрөгчийн концентрацийг 3 дахин ихэсгэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

A

B

C

D

3 дахин ихэснэ

3 дахин буурна

9 дахин ихэснэ

9 дахин буурна

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 3

20 ба 36 –гийн ерөнхий хуваагчдыг Эйллер-Веннийн диаграммаар дүрслээрэй.

Оноо: 1

Хоёршоог зэрэг орхиход буусан нүднүүдийн нийлбэр тэгшбайх боломжийн тоог ол.

 • A.15        

 • B.18   

 • C.14           

 • D.16            

Оноо: 1

Choose the correct word.

She should ______ so hard.

 • A. work

 • B. works

 • C. to work 

 • D. working

Оноо: 1

2 мөнгийг зэрэг орхиходхичнээн янзаар буух боломжтой вэ?

 • A.4        

 • B.2

 • C.3           

 • D.5    

Оноо: 3

Хоёр тооны арифметик дундаж нь 4650-тай тэнцүү. Нэг тоо нь нөгөөгөөс 4 дахин их бол эдгээр тоог олоорой

Оноо: 1

Идеал хийд даралт нь тогтмол байхаар дулаан өгөхөд хий тэлсэн. Хийн гүйцэтгэсэн ажлыг аль томьёогоор олох вэ?

 • A. A=F∙S  

 • B. A=P∙t

 • C. A=p∙ΔV 

 • D. A= F\upsilon

Оноо: 1

2, 3, 4 цифрүүдээр цифр давтагдаж болох хоёр оронтой хэдийг зохиож болох вэ?

 • A.9         

 • B.6

 • C.7           

 • D.8      

Оноо: 3

1.5 ба 9.8-ын үржвэр 14.4 ба 3–ын ногдвороос хэдээр их вэ?

Оноо: 1

Choose the correct word.

You ought ______ uniform.

 • A. wear

 • B. wears

 • C. to wear

 • D. wearing

Нийт: 16693