• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

3 цамцийг 2 өмдтэй хэдэн янзаар хослуулан өмсөж болох вэ?

 • A.6         

 • B.4

 • C.5          

 • D.7 

Оноо: 1

2x^{2}-50=0тэгшитгэлийн шийдүүд аль вэ?

 • А. \pm \sqrt{5}                              

 • B. \pm 12.5       

 • C. \pm 5

 • D. \pm 25

Оноо: 1
 1. Металлын гадаргуу дээр гэрэл тусахад гэрлийн үйлчлэлээр металлаас электрон сугаран гарах үзэгдлийг фотоэффект гэнэ. Дараах нөхцөлд фотоэффектийн үзэгдэл явагдана. h\nu- Фотоны энерги, A- Гаралтын ажил

 • A. h\nu > A

 • B. h\nu < A  

 • C. h\nu= A  

 • D.  h\nu <<

Оноо: 1

7,4,0,6 цифрүүдээр цифр давтагдахгүй гурван оронтой хэдийг зохиож болох вэ?

 • A. 18

 • B.16

 • C.9                

 • D.8          

Оноо: 1

Choose the correct word.

He can______ four languages.

 • A. speaking

 • B. speaks

 • C. speak 

 • D. to speak

Оноо: 1

2CO(х) + O2(х) → 2CO2(х) урвалд даралтыг 2 дахин ихэсгэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

A

B

C

D

4 дахин ихэснэ

6 дахин ихэснэ

8 дахин буурна

8 дахин ихэснэ

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

\frac{3}{4} –тай тэнцүү 3 бутархай тоог бичээрэй.

Оноо: 1

4, 5, 6, 0 цифрүүдээр хоёр оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • A.12         

 • B.15

 • C.8                    

 • D.9      

Оноо: 2

а-гийн ямар утганд 3 × а+2.8 илэрхийлэл 11.8 –тай тэнцүү байх вэ?

Оноо: 1

1, 2, 3, 4, 5 цифрүүдээр цифр давтагдахгүй хоёр оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • A.20         

 • B.10     

 • C.15                    

 • D.14     

Оноо: 2

0- 6-гийн цифрээр 7 оронтой хамгийн их ба бага тоог үүсгээд ялгаврыг олоорой.

Оноо: 1

Choose the correct word.

I have got a cat. _______ cat is very smart.

 • A. a

 • B. an  

 • C. the  

 • D. some

Оноо: 1

Бүх цифр нь сондгойгурван оронтой тоо хичнээн байх вэ?

 • A.125        

 • B.90 

 • C.120             

 • D.100            

Оноо: 2

Хэрэв хасагдагчийг 2.07-оор нэмэгдүүлж ,хасагчийг 0.07-оор нэмэгдүүлбэл ялгавар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 1

3x^{2}-108=0 тэгшитгэлийн шийдүүд аль вэ?

 • A. \pm \sqrt{6}   

 • B. \pm 18      

 • C. \pm 36 

 • D. \pm 6

Оноо: 1

Сурагчдаас 100 оноонышалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ.

Сурагчдын авсан онооны моод хэд вэ?

 • А. 5   

 • B. 40   

 • C. 70  

 • D. 100

Оноо: 1

Бүх цифр нь тэгш гурван оронтой тоо хичнээн байх вэ?

 • A.100        

 • B.120

 • C.125              

 • D.90            

Оноо: 1

Choose the correct word.

It is _______ white dog with black spots.

 • A. a

 • B. an 

 • C. the 

 • D. some

Оноо: 1

Дэлгүүрт 4 төрлийн аяга, 2 төрлийн дийз, 3 төрлийн халбага зарж байв. Аяга, дийз, халбага гэсэн иж бүрдлийг хэдэн янзаар худалдан авах боломжтой вэ?

 • A.24         

 • B.12   

 • C.18                 

 • D.9        

Оноо: 2

Тоон шулуун дээр (-1.5, 4) цэгүүдийг тэмдэглээд, хоорондоо хэдэн нэгж зайтай болохыг олоорой.

Нийт: 16693