• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Урвалын хурд температураас хамаарах Вантгоффийн тэгшитгэлийг сонгоно уу.

Оноо: 1

1 атомт идеал хийн хувьд \dpi{80} \fn_phv \small \dpi{80} \frac{3m}{2\mu }RT томьёогоор тодорхойлогдох физик хэмжигдэхүүний нэгж аль нь вэ?

 • A. кельвин

 • B. жоуль

 • C. кг

 • D. моль  

Оноо: 1

2, 4, 6, 8 цифрүүдээр цифр давтагдаж болох хоёр оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • A.16        

 • B.12   

 • C.20               

 • D.32           

Оноо: 1

2\sqrt{x}-8=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4           

 • B. 16  

 • C. 8                          

 • D. 64

Оноо: 1

Choose the correct word.

Do you eat ______ milk products?

 • A. any

 • B. much 

 • C. anything

 • D. something

Оноо: 1

1, 2, 3, 4 цифрүүдээр цифр давтагдахгүйгээр хоёр оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • A.12         

 • B.16     

 • C.102                  

 • D.9        

Оноо: 1

Choose the correct word.

Would you like ______ to eat?

 • A. any

 • B. some

 • C. much

 • D. something

Оноо: 1

3\sqrt{x}-12=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4

 • B. 8                         

 • C. 16                         

 • D. 64

Оноо: 1

5-д хуваагддаг гурван оронтой тоо хэд байх вэ?

 • A.180         

 • B.200    

 • C.100             

 • D.90    

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хайрцагнуудын алинд нь хүнхэр толь байна вэ?

Оноо: 1

Choose the correct word.

Ariunaa has got _______ hair.

 • A. beautiful long blonde    

 • B. beautiful blonde long

 • C. blonde long beautiful  

 • D. blonde beautiful long

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдийн аль нь гэрэл долгионгэдгийг баталдаг вэ? 1-интерференц , 2- дифракц, 3-фотоэффект

 • A. 1     

 • B. 2

 • C. 3    

 • D. 1, 2 

Оноо: 1

\sqrt[3]{x-2}=5 тэгшитгэлийг бод.

 • А. 125                  

 • B.127                     

 • C.  27                     

 • D. 25

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 40 оноог хэдэн сурагч авсан бэ?

 • А.4     

 • B.6   

 • C. 7   

 • D.8

Оноо: 1

Аль зурагт бүрэн туйлширсан гэрлийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. 1  

 • B. 2      

 • C. 3      

 • D. 1, 2 

Оноо: 1

Choose the correct word.

Justin Bieber is a _______ singer.

 • A. Canadian popular young  

 • B. Canadian young popular

 • C. popular young Canadian

 • D. popular Canadian young

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 70 оноог хэдэн сурагч авсан бэ?

 •  А.4   

 • B.6

 • C. 7             

 • D.8

Оноо: 1

Ижил зузаантай нимгэн хальсанд тусаж байгаа гэрлийн тусгалын өнцгийг өөрчлөхөдүүсэх интерференцийг ...................... интерференц гэнэ.

 • А. ижил бус зузааны

 • В. ижил налуугийн

 • С. Ньютоны төхөөрөмжийн

 • D. Юнгийн байгууламжийн

Оноо: 1

\sqrt[3]{2x-5}=3 тэгшитгэлийг бод.

 •  А. 11                         

 •   B.16                           

 • C.  7                          

 • D. 27

Оноо: 1

6 гишүүнтэй сагсан бөмбөгийн багт ахлагч ба орлогчийг хичнээн янзаар сонгож болох вэ?

 • A.30         

 • B.20          

 • C.10             

 • D.9          

Нийт: 16693