• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct word.

They bought a _______ purse in the sales.

 • A. black new leather     

 • B. black leather new

 • C. new leather black

 • D. new black leather

Оноо: 1

Гэрлийн интерференцийн үзэгдлийг АШИГЛААГҮЙ багажийг нэрлэнэ үү.

 • A. Ньютоны байгууламж

 • B. Микроскоп  

 • C. Дифракцын тор

 • D. Интерферометр   

Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 85-аас их оноо хэдэн сурагч авсан бэ?

 • А.6     

 • B.8

 • C. 10

 • D.7

Оноо: 1

Choose the correct word.

Russia is ______________ than China.

 • A. big 

 • B. bigger

 • C. biggest 

 • D. more bigger

Оноо: 1

Нийт хэдэн хэрчим байна вэ?

 • A.6          

 • B.4

 • C.5               

 • D.7        

Оноо: 1

Choose the correct word.

The Nile is ___________ river in Africa.

 • A. the longer 

 • B. longer than  

 • C. longest      

 • D. the longest

Оноо: 1

Аль завсарт функцийн уламжлалын утга сөрөг, эерэг байх вэ?

 • A.  сөрөг ]-\infty ,b[\cup ]a,+\infty [,эерэг ]b,a[

 • B.сөрөг ]b.a [эерэг]-\infty,b[\cup ]a,+\infty [

 • C. сөрөг ]-\infty ,c[,эерэг] c,+\infty [   

 • D.сөрөг]c,+\infty [, эерэг ]-\infty,c

Оноо: 1

Аль хос тоо хоёул4x^{2}-9=0 квадрат тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. \pm \frac{2}{3}

 • B. \frac{2}{3},0

 • C. \frac{3}{2},0

 • D. \pm \frac{3}{2}

Оноо: 1

Линз дээр туссан параллелцацрагууд линзээр хэрхэн нэвтрэхийг аль нь зөв дүрсэлсэн бэ?

Оноо: 1

Дараах дэлгээс ямар биетийн дэлгээс вэ?

 • A.Конус      

 • B. Призм    

 • C. Пирамид   

 • D. Цилиндр

Оноо: 1

Choose the correct word.

Ice hockey is _______________ sport than basketball and tennis.

 • A. dangerous    

 • B. dangerouser  

 • C. more dangerous  

 • D. the most dangerous

Оноо: 1

Аль нь худал өгүүлбэр вэ?

 • А. Дэлгэмэл өнцгийн хэмжээ нь 180° байна.

 • B. 90°-аас бага өнцгийг мохоо өнцөг гэнэ.

 • C.Тэгш өнцгийн хэмжээ  мохоо өнцгийн хэмжээнээс бага байна.

 • D. Хурц өнцгийн хэмжээ нь мохоо өнцгийн хэмжээнээс бага байна.

Оноо: 1

Зоосыг 2 удаа орхих туршилтад ядаж нэг сүлд буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A.  \frac{3}{4}          

 • B.  \frac{1}{2}         

 • C. 1       

 • D. \frac{2}{3}     

Оноо: 1

Choose the correct word.

It is __________ hotel in the town.

 • A. comfortabler

 • B. the more comfortable  

 • C. most comfortable   

 •  D. the most comfortable

Оноо: 1

Дараах зургийн аль нь гүдгэр толийг дүрсэлсэн байна вэ?

Оноо: 1

Choose the correct word.

My father's cooking is ____________ than my mother's.

 • A. better

 • B. good

 • C. more good

 • D. the best

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд металлуудын электрон гаралтын ажлыг үзүүлжээ. Эдгээрээс улаан гэрлээр шарахад фотоэффект явагдах металлуудыг сонгоно уу.
Улаан гэрлийн фотоны энерги 2.04 эВ– 1.63 эВ.

Металл

А, эВ

1

Тантал

1.10

2

Цезий

1.81

3

Хөнгөн цагаан

4.25

4

Зэс

4.40

 • A. 1, 2    

 • B. 3, 4    

 • C.  2, 3    

 • D.  Бүгд

Оноо: 1

Аль хос тоо хоёул9x^{2}-16=0 квадрат тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. \pm \frac{3}{4}

 • B. \frac{3}{4},0

 • C. \frac{4}{3},0

 • D. \pm \frac{4}{3}

Оноо: 1

N2(хий) +3H2(хий)\small \Leftrightarrow 2NH3(хий)+Q гэсэн урвалын тэнцвэрийн тогтмолын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

Оноо: 1

Электроныг нэг вольт хүчдэлээр хурдасгахад шаардагдахэнергийг нэг электрон -вольт гэж нэрлэдэг. 1эВ –ийг жоулаар илэрхийлнэ үү.

 • A. 1.6 10-19 Ж     

 • B. 9.1 10-31 Ж    

 • C. 1.6 1019 Ж   

 • D. 9.1 1031 Ж   

Нийт: 16693