• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct word.

It was an awful day. It was __________ day of my life.

 • A. the worst

 • B. the most bad 

 • C. the worse  

 • D. worst

Оноо: 1

“Дасгал” гэдэг үгээс таамгаар сонгосон нэг үсэг гийгүүлэгч байх үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A.  \frac{2}{3}          

 • B.  \frac{1}{2}         

 • C.  \frac{1}{3}        

 • D. \frac{1}{6}   

Оноо: 1

Цагаан гэрэл шилэн призмээр нэвтрэхдээ 7 өнгө болж задардаг. Энэ үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг ба шалтгаан нь юу вэ?

 • A. Солонго үүсэх, интерференцийн улмаас   

 • B. Спектр үүсэх,  Дифракцын улмаас 

 • C. Дисперс, шил дотор гэрлийн тархах хурд өнгөөс хамаардаг.   

 • D. Хугарал, хазайлтын өнцөг өнгөөс хамаарах

Оноо: 1

Аль нь үнэн өгүүлбэр вэ?

 • А. Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 360° байна.

 • B. Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 180° байна.

 • С.  Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь заавал 90° байна.

 • D. Хурц өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь мохоо байна.

Оноо: 1

N2(х) +3H2(х)\small \Leftrightarrow 2NH3(x)+Q урвалын орчны температурыг нэмэгдүүлэхэд тэнцвэр шилжих чиглэлийг сонгоно уу.

 • А. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд шилжинэ

 • B. Эх бодис үүсэх чиглэлд шилжинэ 

 • C. баруун тийш шилжинэ    

 • D. экзотерм урвалын чиглэлд шилжинэ

Оноо: 1

Гүдгэр толиндямар дүрс үүсдэг вэ?

 • A. Ямагт хуурмаг, шууд, жижгэрсэн дүрс

 • B. Бие хуурмаг бол бодит, шууд, жижгэрсэн  

 • C. Бие бодитой бол хуурмаг, шууд, жижгэрсэн дүрс   

 • D. Бие бодитой бол хуурмаг, урвуу, томорсон дүрс 

Оноо: 1

Choose the correct word.

I _______ tennis every Sunday .

 • A. play

 • B.  plays

 • C. playing  

 • D. am playing

Оноо: 1

2SO2(х) + O2 (х) \small \Leftrightarrow 2SO3(х) + Q бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд шилжүүлэхийн тулд даралт, температурыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Даралт

температур

А

ихэсгэнэ

ихэсгэнэ

B

ихэсгэнэ

бууруулна

C

бууруулна

ихэсгэнэ

D

бууруулна

бууруулна

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Фотоны массыг электроны масстай тэнцүү гэж үзвэл энергийн хэмжээг тодорхойлно уу. Электроны масс 9.110-31 кг

 • A. 2.7 10-19 Ж  

 • B. 2.7 10-22 Ж   

 • C. 8.2 10-16 Ж

 • D. 8.2 10-14 Ж 

Оноо: 1

2 атомт молекул бүхий идеал хийн масс m, моль масс μ, температур T бол идеал хийн дотоод энергийг олох томьёо аль нь вэ?

 • A. U=\frac{3m}{2\mu }RT

 • B. U=\frac{m}{2\mu }RT 

 •  C. U=\frac{5m}{2\mu }RT 

 • D. U=\frac{3m}{\mu }RT

Оноо: 1

Дараах тэнцвэр тогтсон системийн даралтыг бууруулбал тэнцвэр хэрхэн шилжих вэ?

N2(x)+3H2(X)=2NH3(X) ∆H°= -92 кЖ•моль-

А

Экзотерм урвалын чиглэлд шилжинэ

B

Эх бодис үүсэх чиглэлд шилжинэ

C

Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд шилжинэ

D

Баруун тийш шилжинэ

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аль хос тоо хоёул16-4x^{2}=7 квадрат тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. \frac{2}{3},0

 • B. \pm \frac{3}{2}

 • C. \frac{3}{2},0

 • D. \pm \frac{2}{3}

Оноо: 1

Машины хажуугийн толь ямар толь байвал тохиромжтой вэ?

 • A. Гүдгэр    

 • B. Хүнхэр

 • C. Хавтгай    

 • D. Бүгд болно

Оноо: 1

Гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийг олоорой.

 • А. 120°     

 • B.  45° 

 • C.  54°  

 • D. 90°

Оноо: 1

Choose the correct word.

Telmen _______ Chinese very well.

 • A. speak  

 • B. speaks

 • C. don’t speak  

 • D. speaking

Оноо: 1

Урвалын хурдны температурын коэффициент 2 бөгөөд 30°С -60°С температурыг нэмэгдүүлэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.2

 • B.6 

 • C.8 

 • D.60

Оноо: 1

Интерференцийн үзэгдэл гэрлийн ямар шинж чанарыг батлах вэ?

 • A. Бөөмлөг     

 • B. Долгиолог 

 • C. Ойх   

 • D. Шингэх

Оноо: 1

Choose the correct word.

It _______ many times every winter in Mongolia.

 • A. snow 

 • B.  snowed

 • C. snows  

 • D. is snowing

Оноо: 1

Идеал хийд гаднаас өгсөн дулааны энерги нь хийн дотоод энергийн өөрчлөлттэй тэнцүү байв. Идеал хийд ямар процесс явагдсан бэ?

 • A. Адиабат

 • B. Изохор

 •  C. Изобар

 • D. Изотерм

Оноо: 1

Функцийн өсөх ба буурах завсрыг бич. (Зураг)

 •  A.буурах ]b,a [,өсөх]-\infty, b [\cup ]a,+\infty [

 • B.буурах ]-\infty ,c[,өсөх ]c,+\infty [,

 • C.буурах]c,+\infty [,өсөх]-\infty,c [      

 • D.өсөх ]b,a [,буурах]-\infty, b [\cup ]a,+\infty [

Нийт: 16693