• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зураг 2 дээр 40 сурагчтай ангиас 100 оноотой шалгалт авч дүнг диаграммаар харуулжээ. 75-аас их оноо хэдэн сурагч авсан бэ?

 • А.3    

 • B.4

 • C. 17  

 • D.16

Оноо: 1

Диаграммыг ажиглан катализатортай явагдах шулуун урвалын идэвхжлийн энергийг тодорхойлно уу.

 • A. 50 кЖ

 • B.100  кЖ  

 • C.125 кЖ  

 • D.175 кЖ

Оноо: 1

Зураг дээр линзийн ОО1 оптик тэнхлэг, S биет, түүний дүрс S1 –ийн байрлалыг харуулав. Энэ ямар линз вэ? Мөн линз бие ба дүрсийн алинд нь ойр орших вэ?

 • A. Сарниулагч линз ба биед ойр оршино

 • B. Сарниулагч линз ба дүрсэд ойр оршино

 • C. Цуглуулагч линз ба биед ойр оршино

 • D. Цуглуулагч линз ба дүрсэд ойр оршино

Оноо: 1

Идеал хийн хувьд гаднаас өгсөн дулааны энерги нь хийн ажилтай тэнцүү байв. Идеал хийд ямар процесс явагдсан бэ?

 • A. Адиабат

 • B. Изохор 

 • C. Изобар 

 • D. Изотерм

Оноо: 1

Choose the correct word.

What time _______ the train _______?

 • A. is/leaves

 • B.do/leave

 • C. does /leave 

 • D. does /leaves

Оноо: 1

Диаграммыг ашиглан катализаторгүй явагдах буцах урвалын идэвхжлийн энергийг тодорхойлно уу.

 • A. 50 кЖ

 • B.100  кЖ

 • C.125 кЖ

 • D.175 кЖ

Оноо: 1

Функцийн максимум ба минимумын цэг аль вэ? (Зураг)

 •   A.минимум A,максимумB                 

 • B.максимумA, минимумB            

 • C.максимумA,B,минимумC               

 • D.максимум C,минимумA,B

Оноо: 1

Хоёр өрхийн сар бүрийн зардлын хэмжээг үзүүлжээ(мянган төгрөг).

Аль дүгнэлт зөв бэ?

 • А. 1-р өрхийн дундаж зардал бага

 • B. 2-р өрхийн дундаж зардал бага

 • C. Хоёр өрхийн дундаж зардал тэнцүү

 • D. 2 дугаар сарыг тооцохгүй бол 1-р өрхийн дундаж зардал бага

Оноо: 1

Аль хос тоохоёул36-9x^{2}=20 квадрат тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. \pm \frac{2\sqrt{14}}{3} 

 • B. \frac{4}{3},0

 • C. \pm \frac{4}{3}

 • D. \pm \frac{3}{4}

Оноо: 1

20 см диаметртэй гэрэл үүсгэгчээс2 м зайд дэлгэц байрлана. 8 см диаметртэй тунгалаг биш дискийг дэлгэцээс (хамгийн багадаа) ямар зайд байрлуулахад дэлгэцдээр зөвхөнхагас сүүдэр үүсэх вэ?

 • A. 1.60 м      

 • B. 1.20 м  

 • C. 1.00 м   

 • D. 0.80 м    

Оноо: 1

Идеал хийн хувьд гадны хүчний хийсэн ажил нь хийн дотоод энергийн өөрчлөлттэй тэнцүү байв. Идеал хийд ямар процесс явагдсан бэ?

 • A. Адиабат

 • B. Изохор

 • C. Изобар

 • D. Изотерм

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт нь тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 •  А. 1  

 • B. 2    

 • C. Тэгш хэмийн тэнхлэггүй   

 •  D. 4

Оноо: 1

Алмаз, бал чулууны шатахын стандарт энтальпи харгалзан -393.5 кЖ/моль, -395.4 кЖ/моль бол бал чулуу алмаз гэсэн хувирлын энтальпийг тооцоолно уу.

 • A.DHº= +1.9 кЖ/моль

 • B.DHº= -1.9 кЖ/моль

 • C.DHº= - 788.9кЖ/моль

 • D.DHº= 788.9 кЖ/моль

Оноо: 1

Choose the correct word.

How often _______ they _______to the dentist?

 • A. are/go

 • B.do/go 

 • C. do/goes 

 • D. does/go

Оноо: 1

Дараах дүрс тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А.  2    

 • B. 3   

 •  С. 4     

 •  D. 6

Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийн илэрхийлэл аль нь вэ?

 • A.  p=2/3∙n∙Ek 

 • B.  pV=\frac{m}{\mu }R∙T

 • C. A=p\Delta V

 • D.  ΔU = A + Q

Оноо: 1

Дараах физик ухагдахуунуудыг томьёотой нь зөв харгалзуулна уу.

1. Улаан хил а. h\nu =A+\frac{mU^2}{2}
2. Фотоны хөдөлгөөний тоо хэмжээ b.P=\frac{h\nu}{c}

3. Фотоэффектийн хууль с. A=h\nu_0

 • А. 1c 2a 3b     

 • В. 1a 2b 3c  

 • С. 1c 2b 3а 

 • D. 1b 2а 3c 

Оноо: 1

Choose the correct word.

My parents _______ in a small flat.

 • A. lives 

 • B. aren’t live 

 • C. don’t live 

 • D. doesn’t live

Оноо: 1

4^{3x}=8 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 2

 • B. 3

 • C. 0.6

 • D. 0.5

Оноо: 1

Идеал хийд гадны хүчний үйлчлэлээр А ажил, гаднаас Q дулааны энерги өгсөн бол дотоод энерги нь яаж өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. ΔU = A 

 • B. ΔU = Q

 • C. ΔU = A + Q 

 • D. ΔU = A - Q  

Нийт: 16693