• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлгэмэл өнцгийн \small \frac{7}{9} хэсэг нь хэдэн градус болох вэ?

 • A.140 ° 

 • B. 210°    

 • C.70°  

 • D. зөв хариу байхгүй

Оноо: 1

Дараах физик хэмжигдэхүүнүүдийг томьёотой нь зөв харгалзуулна уу.

1. Долгионы урт а. d =a+b

2. Интерференцийн зурвасын өргөн b. \dpi{80} \fn_phv \small \lambda =vT

3. Торын тогтмол с. \small \Delta x=\frac{\lambda D}{L}


 • А. 1b 2с 3a     

 • В. 1b 2a 3c  

 • С. 1c 2b 3a  

 • D. 1c 2а 3c  

Оноо: 1

Урвал 20°С температурт 20 минут, 40°С температурт 5 минутанд явагддаг. Энэ урвалын температурынкоэффициентийг тооцоолно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Choose the correct word.

She_______ coffee very often.

 • A. isn’t drink

 • B. don’t drink 

 • C. doesn’t drink

 • D. doesn’t drinks

Оноо: 1

Машины хөдөлгүүрийн хувьд аль бие дээр ажил хийгдэж байгаа вэ?

 • A. Бензин 

 • B. Аэрозол

 • C. Агаар 

 • D. Бүлүүр

Оноо: 1

5^{2x}=125 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 2.5 

 • B. 3  

 • C. 1.5  

 • D. 1

Оноо: 1

Зурагт фотоэлементийн катодын 2 өөр материалын хувьд тусч байгаа гэрлийн давтамжаас хүчдэл хамаарах хамаарал өгөгдөв. Аль нь электрон гаралтын ажил багатай вэ?

 • A. 1  

 • B. 2   

 • C. Гаралтын ажил хоёул тэг 

 • D.  Хоёул ижил

Оноо: 1

Хүчтэй электролит болох бодисыг сонгоно уу.

 • A.Азотлог хүчил

 • B.Калийн сульфат

 • C.Хүхэрт устөрөгч

 • D.Цууны хүчил

Оноо: 1

Дулаан тусгаарлагдсан хоорондоо холбоотой 2 ижил баллоны нэгэндшахагдсан идеал хий нөгөө нь хоосон (вакум)байв. Хоолойн нээлхийг нээхэд хоёр дахь саванд хий орж тэнцвэр тогтов. Хийн ямар параметр ӨӨРЧЛӨГДӨХГҮЙ вэ?

 • A.  Хийн дотоод энерги  

 • B.  Даралт

 • C. Нягт  

 • D. Эзлэхүүн     

Оноо: 1

Choose the correct word.

My uncle ________ is a teacher has got three children.

 • A. which  

 • B. who

 • C. whose

 • D. whom

Оноо: 1

4^{x-3}=32 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4.5

 • B. 5.5

 • C. 4

 • D. 8

Оноо: 1

Электролит бодисын ангилалыг харгалзуулна уу.

Электролит бодис

Ангилал

1

NaNO3

А

Сул хүчил

2

BaSO4

Б

Сул суурь

3

H2CO3

В

Уусдаг давс

4

Cu(OH)2

Г

Уусдаггүй давс

 • A.1Б, 2Г, 3В, 4А

 • B.1Г, 2Б, 3А, 4В

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б

 • D.1А, 2Б, 3В, 4Г

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий идеал хийн даралтыг өөрчлөхгүйгээр эзлэхүүнийг ΔV хэмжээгээр нэмэгдүүлэв. pΔV үржвэртэй тэнцүүфизик хэмжигдэхүүн аль нь вэ?

 • A  Хийн дотоод энергийн нэмэгдсэн хэмжээ

 • B. Бүлүүрийн зүгээс хийд хийсэн ажил буюу хийн авсан энерги 

 • C.  Бүлүүр дээр хийсэн ажил буюу хийнээс бүлүүрт өгсөн энерги

 • D. Орчноос хийн авсан дулааны энерги 

Оноо: 1

Аль завсарт функцийн хоёр дугаар эрэмбийн уламжлалын утга эерэг, сөрөг байх вэ?

 • A. эерэг эерэг]b,a[, сөрөг ] -\infty,b\left [ \cup ] a,+\infty[]b,a[, сөрөг  ]-\infty, b [\cup]a,+\infty[ эерэг]b,a[, сөрөг ] -\infty,b\left [ \cup ] a,+\infty[

 • B.эерэг]-\infty ,b[\cup ]a,+\infty [ сөрөг ]b,a[

 • C.эерэг]c,+\infty [, сөрөг  ]-\infty, c[ 

 • D.эерэг]-\infty,c [, сөрөг ]c,+\infty[

Оноо: 1

Фотоэлементийн катодынэлектронгаралтын ажил 2 эВ. Дараах графикуудыналь нь фотоны энергиэс фотоэлектроны кинетик энергийн хамаарлыг зөв илэрхийлэхвэ?

 • A.  1    

 •  B. 2      

 • C. 3    

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Choose the correct word.

My mother likes to visit the Stonehenge ________ is very famous.

 • A. which  

 • B. who

 • C. whose

 • D. whom

Оноо: 1

Металлын электроны гаралтын ажил А=3.3 10-19 Ж. Хэрэв\lambda =500 нм долгионы урттай гэрэл тусвал яагаад фотоэффект явагдах вэ?


 • A. Е < А тул фотоэффект явагдана

 • B. Е > А тул фотоэффект явагдана   

 • C. Е =А  тул фотоэффект явагдана

 • D. Е =А=0  тул фотоэффект явагдана    

Оноо: 1

Choose the correct word.

A doctor is someone _______ treats patients.

 • A. who

 • B. whom

 • C. whose

 • D. which

Оноо: 1

Choose the correct word.

The girl __________ often visits me is a chef

 • A. which

 • B. who

 • C. whose

 • D. whom

Оноо: 1

Уусмалын орчин нь хүчиллэг байх давсыг сонгоно уу.

 • A.ZnCI2

 • B.NaCI

 • C.NaNO2

 • D.ZnCO3

Нийт: 16693