• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Идеал хийн температурыг өөрчлөхгүйгээр гаднаас 300 Ж дулааны энерги өгсөн болхийямар хэмжээний ажил хийхвэ?

 • A. 0 Ж

 • B. Өгөгдөл дутуу. Тодорхойлох боломжгүй. 

 • C. -300 Ж. Хийд ажил хийнэ. 

 • D. 300 Ж

Оноо: 1

Уусмалын орчин нь суурилаг байх давсыг сонгоно уу.

 • A.FeSO4

 • B.CH3COONa

 • C.Na2SO4

 • D.FeCI2

Оноо: 1

Идеал хийд гаднаас 5 Ж дулаан шилжүүлэхийн зэрэгцээ гадны хүчний үйлчлэлээр 8 Ж ажил хийгдэв. Идеал хийн дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

 • A. 3 Ж-аар нэмэгдсэн

 • B. 3 Ж-аар багассан    

 • C. 13 Ж-аар нэмэгдсэн

 • D. 13 Ж-аар багассан

Оноо: 1

Choose the correct word.

Blue pencil____________ is on your desk belongs to me.

 • A. that 

 • B. who

 • C. whose

 • D. whom

Оноо: 1

Уусмалын орчин нь саармаг байх давсыг заана уу.

 • A.KNO3

 • B.CrCI3

 • C.Na2S

 • D.Na2CO3

Оноо: 1

Дулаан тусгаарлагдсан баллонд хий байв. Хийг халаасны дараа ямар физик хэмжигдэхүүн нь ӨӨРЧЛӨГДӨХГҮЙ вэ?

 • A. Эзлэхүүн

 • B. Даралт

 • C. Молекулуудын дундаж хурд

 • D. Хийн молекулуудын мөргөлдөөний тоо  

Оноо: 1

Давсны уусмалын орчинг рН утгаар зөв илэрхийлсэн хариултыг сонгоно уу.

A

B

C

D

NaNO3

KNO2

C2H5COONa

ZnSO4

pH<7

pH< 7

pH>7

pH>7

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

0.01М концентрацитай давсны хүчил ба калийн гидроксидын уусмалын рН утгыг сонгоно уу.

HCI

КOH

A

pH= 1

pH= 13

B

pH= 2

pH= 12

C

pH= 3

pH= 11

D

pH= 7

pH= 7

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Натрийн гидроксид (NaOH) –ын 0.01 М уусмалын рН-ийг тооцоолно уу.

 • A. рН=1   

 • B. рН=2

 • C. рН=12

 • D. рН=13

Оноо: 1

Альөгүүлэмж адиабат процессын онцлогийг ЗӨВилэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Температур өөрчлөгдөхгүй.    

 • B. Даралт өөрчлөгдөхгүй.

 • C. Дотоод энерги өөрчлөгдөхгүй.

 • D. Гадагш нь дулааны энерги солилцдоггүй.

 • E. Гадны хүчний үйлчлэлээр хийсэн ажил тэг.

Оноо: 1

Борын хүчлийн уусмалын шаталсан диссоциацийн тэгшитгэлийн дарааллыг сонгоно уу.

I

II

III

H2BO\small _{3}^{-} H+ +HBO\small _{3}^{2-}

H3BO3 H+ + H2BO-3

HBO\small _{3}^{2-} H+ +BO\small _{3}^{3-}

 • A. I, II, III  

 • B. II, I, III   

 • С. III, I, II  

 • D. I, III, II

Оноо: 1

Хий адиабатаар тэлэх үед

1. Гаднаас дулааныэнерги авна.

2. Хийн температур буурна.

3. Гадны хүчхийдажил хийнэ.

4. Дотоод энерги нэмэгдэнэ.

 • A. 1   

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Барийн хлоридын уусмал дээр хүхрийн хүчлийн уусмал нэмэхэд явагдах урвалын ионы хураангуй тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.BaCI2(уус.) + H2SO4(уус.)  → BaSO4↓ + 2HCI(уус.)

 • B.Ba2+ + 2CI- + 2H+ + SO42+ → BaSO4↓ + 2H+ + 2CI-

 • C.Ba2+ + 2CI-  → BaSO4↓ + 2CI-

 • D.Ba2+ + SO42+ → BaSO4

Оноо: 1

Хий адиабатаар тэлэх үед хий 200 Ж ажил хийсэн бол хийн параметрүүд яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Тэлж байгаа учир бүлүүр хийд 200 Ж ажил хийнэ. 

 • B. Дотоод энерги 200 Ж -аар нэмэгдэнэ. 

 • C. Дотоод энерги 200 Ж -аар багасна.   

 • D. Хий гаднаас 200 Ж дулааны энерги авна.  

Оноо: 1

Зэсийн (II) хлоридын уусмал дээр шүлтийн уусмал нэмэх урвалын ионы дэлгэрэнгүй тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.CuCI2(уус.) + 2NaOH(уус.)  → Cu(OH)2↓ + 2NaCI(уус.)

 • B.Cu2+ + 2CI- + 2Na+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ + 2Na+ + 2CI-

 • C.Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓  + 2CI-

 • D.Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ 

Оноо: 1

“Бодлого” гэдэг үгээс таамгаар сонгосон нэг үсэг эгшигбайх үзэгдлийн магадлалыг ол.

 •  A.   \frac{3}{7}          

 • B.   \frac{4}{7}         

 • C.   \frac{1}{7}              

 • D.   \frac{1}{3}     

Оноо: 1

Ижил эзлэхүүнтэйА ба Всав тус бүрт адилхан моль хий байв. Хэрэв А савтай хийн даралт нөгөөгөөс 2дахин их бол дараахөгүүлэмжийн аль нь зөв бэ?

 • A. А савтай хийн температур 2 дахин их.

 • B. В савтай хийн температур 2 дахин их.

 • C. А савтай хийн масс 2 дахин их.

 • D. А савтай хийн эзлэхүүн 2 дахин бага. 

Оноо: 1

1 атомт идеал хийн даралтыг изотерм процессоор 2 дахин нэмэгдүүлсэн бол хийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 Ж-аар нэмэгдсэн

 • B. 2 Ж-оор багассан 

 • C. 2 дахин нэмэгдэнэ 

 • D. Өөрчлөгдөөгүй

Оноо: 1

2H+ + CO32- → H2O + CO2↑ ионы хураангуй тэгшитгэлд тохирох урвалыг сонгоно уу.

 • A.NaHCO3 (уус.) + HCI (уус.) → NaCI(уус.) + H2O + CO2

 • B.Na2CO3 (уус.) + KOH(уус.) → NaOH(уус.) + K2CO3(уус.)

 • C.2NaOH(уус.) + CO2(х) → Na2CO3 (уус.) + H2O

 • D.CO2(х)+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O        

Оноо: 1

Хоёр өрхийн сар бүрийн зардлын хэмжээг үзүүлжээ(мянган төгрөг). 1-р өрхийн зардлын далайцыг ол.

 • А. 400000  

 • B. 350000    

 • C. 700000  

 • D. 300000

Нийт: 16693