• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2 атомт идеал хийн даралтыг изотерм процессоор 2 дахин багасгасан бол хийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 Ж-аар нэмэгдсэн  

 • B. 2 Ж-оор багассан 

 • C. 2 дахин нэмэгдэнэ       

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

Химийн тэнцвэрт даралт нөлөөлөхгүй урвалыг сонгоно уу.

 • А. СО2(х) + C(хат.) \small \Leftrightarrow  2СО(х)

 • B. N2O(х) \small \Leftrightarrow 2NO2 (х)

 • C. H2(х) + S(ш) \small \Leftrightarrow Н2S(х)

 • D. 2SO2(х) + O2(х) \small \Leftrightarrow 2SO3(х)

Оноо: 1

Зураг 3 дээр 2 өрхийн сарын зардалын хэмжээг үзүүлжээ. (мянган төгрөг ) Тэгвэл 2-р өрхийн зардлын далайцыг ол.

Зураг 3

Оноо: 1

Шооорхих туршилтад 6 гэсэн нүдээр буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A.  \frac{1}{6}          

 • B.  \frac{5}{6}         

 • C.  \frac{1}{3}              

 • D.  \frac{3}{4}    

Оноо: 1

Баллонд байгаа хийн дотоод энерги2 кЖ байв. Түүнийг4 дахин нэмэгдүүлсэн бол хий ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A. 0 Ж

 • B. 8 кЖ   

 • C. 6 кЖ 

 • D. 8 Ж 

Оноо: 1

Өгөгдсөн урвалуудаас өөрөө исэлдэн ангижрах урвалыг сонгоно уу.

 • A.2KCIO3 → 2KCI + 3O2

 • B.3CI2 + 6NaOH → NaCIO3 + 5NaCI + 3H2O

 • C.MnO2 + 4HCI → MnCI2 + CI2 + 2H2O

 • D.NaOH + HCI → NaCI + H2O

Оноо: 1

Үрэлтгүйхөдлөх боломжтой хүнд бүлүүр бүхий босоо савандpдаралттай,Vэзлэхүүнтэй хий байв. Хийг халаажэзлэхүүнийг 4 дахин нэмэгдүүлсэн бол ямар хэмжээний ажил хийгдэх вэ?

 • A. 0  

 • B.   pV 

 • C. 3 pV  

 • D. 4 pV  

Оноо: 1

Шооорхих туршилтад 3-аас багагүй тоотой нүдээр буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A. \frac{2}{3}          

 • B. \frac{1}{6}         

 • C. \frac{1}{5}              

 • D. \frac{3}{4}    

Оноо: 1

Үрэлтгүй гулсах боломжтой хүнд бүлүүр бүхий босоо саванд pдаралттай,Vэзлэхүүнтэй хийбайв. Хийн эзлэхүүн2 дахин багассанбол хий ямар ажилхийхвэ?

 • A. - pV/2

 • B.  pV/2

 • C.  pV

 • D.  3pV/2

Оноо: 1

Калийн перманганат ба натрийн манганатын манганы атомын исэлдэхүйн хэмийг сонгоно уу.

 • A.+2 ба +4

 • B.+4 ба +6

 • C.+6 ба +7

 • D.+7 ба +6

Оноо: 1

Хийн температурыг изобараар 4 дахин нэмэгдүүлбэлхийн эзлэхүүн яаж өөрчлөгдсөн бэ?

 • A.  Өөрчлөгдөхгүй. 

 • B.  4 дахин багасна. 

 • C.  300 хувиар нэмэгдэнэ.

 • D.  400 хувиар нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 тоонуудаас нэгийг таамгаар сонгоход тэгш тоо байхмагадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{2}          

 • B. \frac{2}{5}         

 • C. \frac{1}{10}              

 • D. \frac{3}{10}

Оноо: 1

Хлорын атомын исэлдэхүйн хэмийг харгалзуулна уу.

Химийн нэгдэл

Хлорын исэлдэхүйн хэм

1

NaCIO

A

-1

2

NaCI

Б

+5

3

NaCIO4

В

+1

4

NaCIO3

Г

+7

 • A.1В, 2А, 3Г, 4Б

 • B.1A, 2Б, 3В, 4Г

 • C.1Б, 2Г, 3А, 4В

 • D.1Г, 2Б, 3Г, 4А

Оноо: 1

Ус ба устөрөгчийн хэт исэл ( пероксид) –д хүчилтөрөгчийн исэлдэхүйн хэмийг тогтооно уу.

 • A.-2 ба -1

 • B.-2 ба -2

 • C.-2 ба +2

 • D.-2 ба 0

Оноо: 1

Тасалгаан дахь агаар азот, хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийнхийнээс тогтож байв. Агаар дулааны тэнцвэрт байгаа бол дараах өгүүлэмжийн аль нь зөв бэ?

 • A.  Хийнүүдийн молекулын температур ижилхэн.

 • B.  Хий тус бүрийн парциал даралт ижил.  

 • C.  Молекулуудын дулааны хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги тэнцүү. 

 • D.  Хий тус бүрийн молекулын дулааны хөдөлгөөний хурд ижил 

Оноо: 1

Химийн нэгдэл дэх манганы атомын исэлдэхүйн хэмийг тохируулна уу.

KMnO4

MnO2

K2MnO4

MnSO4

A

+6

+7

+4

+2

B

+7

+4

+6

+2

C

+2

+6

+4

+7

D

+4

+2

+7

+6

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Идеал дулааны машины ашигт үйлийн коэффицент дараах хэмжигдэхүүнүүдийн алинаас нь ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. Хийн халаагчийн температур

 • B. Хөргөгчийн температур      

 • C. Хийн хийсэн ажил  

 • D. Ажлын биеийн сонголт  

Оноо: 2

52 модтой хөзрөөс хоёрыгтаамгаар авахад хоёулаа бундан байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{17}          

 • B. \frac{2}{17}         

 • C. \frac{1}{34}              

 • D. \frac{1}{26}   

Оноо: 1

Калийн перманганатын ангижрах урвал орчноос хамаарч үүсэх нэгдлүүдийг харгалзуулна уу.

Уусмалын өнгөний өөрчлөлт

Уусмалд үүссэн бодисын томьёо

1

ягаан уусмал өнгөгүй болно

A

MnO2

2

Ягаан уусмалаас бор өнгийн тунадас үүснэ

Б

K2MnO4

3

Ягаан уусмал ногоон өнгөтэй болно

В

MnSO4

 • A.1В, 2Б, 3А

 • B.1В, 2А, 3Б

 • C.1Б, 2В, 3А

 • D.1Б, 2А, 3В

Оноо: 1

Аль тохиолдолд идеал дулааны машины ашигт үйлийн коэффицент ихээрнэмэгдэх вэ?

 • A.  Халаагчийн температурыг 50 oC  нэмэгдүүлэх  

 • B.  Халаагчийн температурыг 50 oC багасгах

 • C.  Хөргөгчийн температурыг 50 oC нэмэгдүүлэх

 • D.  Хөргөгчийн температурыг 50 oC бууруулах  

Нийт: 16693