• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct word.

I_______ my hair at the moment.

 • A. wash 

 • B. washes

 • C. washing

 • D. am washing

Оноо: 1

Ангижрах процессын бүдүүвчийг сонгоно уу.

 • A.S-2 → S0

 • B.N+5→ N+3

 • C.S+4 → S+6

 • D.S0 → S+4

Оноо: 1

Эерэг циклээр ажилладаг идеал дулааны машины ашигт үйлийн коэффицентийг нэмэгдүүлэхэд АШИГГҮЙ тохиолдлыг сонгоно уу.

 • A.  Хөргөгчид өгч байгаа дулааны энергийг багасгах

 • B.  Халаагчаас авч байгаа дулааны энергийг  нэмэгдүүлэх 

 • C.  Хөргөгчид өгч байгаа дулааны энергийг нэмэгдүүлэх 

 • D.  Гүйцэтгэж байгаа ажлыг нэмэгдүүлэх 

Оноо: 1

Идеал дулааны машиныхалаагчаас авах дулааны энергийг2 дахин нэмэгдүүлж, хөргөгчийн авах энергийг өөрчлөхгүй бол

 • A.  Ашигт үйлийн коэффицент багасна.  

 • B.  Ашигт үйлийн коэффицент 2 дахин багасна.

 • C.  Ашигт үйлийн коэффицент нэмэгдэнэ.    

 • D.  Ашигт үйлийн коэффицент 2 дахин нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

Ангид 16 эрэгтэй, 14 эмэгтэй сурагчбайв. Тэднээс 3 эрэгтэй, 4эмэгтэй сурагчаарбаг бүрдүүлэхболов. Хэчнээн янзаар сонгож болох вэ?

 • A.  C_{16}^{3}\times C_{14}^{4}          

 • B. A_{16}^{4}\times A_{15}^{3}        

 • C. C_{30}^{7}   

 • D. A_{30}^{7}          

Оноо: 1

Choose the correct word.

My mother _______ her clothes right now.

 • A. iron 

 • B. irons 

 • C. is ironing

 • D. ironing

Оноо: 1

9^{x-2}=243 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4.5                        

 • B. 3.5                        

 • C. 0.5                        

 • D. 7

Оноо: 1

Идеал дулааны машины халаагчба хөргөгчийн температурыг адилхан 2 дахин нэмэгдүүлсэн бол ашигт үйлийн коэффицент (АҮК) нь яаж өөрчлөгдөх вэ?

АҮК η= (T1-T2)/T1.

 • A.  Өөрчлөгдөхгүй.  

 • B.  2 дахин багасна.

 • C.  2 дахин нэмэгдэнэ. 

 • D.  4 дахин нэмэгдэнэ.

Оноо: 2

(x+2y-3z)^{99}-ийн бүх коэффициентийн нийлбэр аль нь вэ?

 • A. 0         

 • B. 100   

 • C. 1           

 • D. 99    

Оноо: 1

Зөв гурвалжны нэг өнцөг нь хэдэн градус байх вэ?

 • A.180 °      

 •  B. 120 °  

 • C.30 °    

 •  D. 60 °

Оноо: 1

Исэлдэх процессын бүдүүвчийг сонгоно уу.

 • A.S0 → S-2

 • B.N+3→ N+5

 • C.Mn+7 → Mn+4

 • D.C+4 → C0

Оноо: 2

(1-2y+3c)^{35}-ийн задаргааны коэффициентүүдийн нийлбэрийг ол.

 • А. 2^{35}                           

 • B. 6^{35}                        

 • C. 2                 

 • D.1

Оноо: 1

Choose the correct word.

Don't make so much noise. They _______ to study!

 • A. try 

 • B.tries

 • C. trying

 • D. are trying

Оноо: 1

Зөвхөн ангижруулагч бүхий эгнээг сонгоно уу.

 • A.MnO2, CO2, SiO2

 • B.H2O, SO2, C

 • C.KMnO4, HNO3, K2CrO4

 • D.NH3, Na, H2S

Оноо: 1

Эзлэхүүний нэгжийг олоорой.

 • А. см.кв    

 • В. дм     

 • С. тонн    

 • D. см.куб

Оноо: 1

Сурагчдад зоосон мөнгийг 20 удаа орхиод, тоогоороо хэдэн удаа буусныг бичих даалгавар өгөв. 10 сурагчийн туршилтын үр дүн 14, 11, 12, 16, 9, 7, 9, 8, 15, 13 гарав. Арифметик дунджийг ол.

 • A. 11.4         

 • B. 114

 • C. 1.14           

 • D. 12                 

Оноо: 1

Идеал дулааны машины халаагчийн авч байгаа болонхөргөгчийн алдаж байгаа дулааны энергийг тус тус 4 дахин нэмэгдүүлсэн бол ашигт үйлийн коэффицент (АҮК) нь яаж өөрчлөгдөх вэ?

АҮК: η= (Q1-Q2)/Q1

 • A.  4 дахин нэмэгдэнэ.  

 • B.  4 дахин багасна.

 • C.  2 дахин нэмэгдэнэ.  

 • D.  Өөрчлөгдөхгүй.

Оноо: 1

Choose the correct word.

let’s go out! It_______ now.

 • A. raining

 • B. isn’t raining

 • C. aren’t raining 

 • D. rain

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийнмоодыг ол. 12, 15, 24, 15, 16, 17, 15, 18, 12, 11

 • A. 15         

 • B. 12      

 • C. 11           

 • D. 13            

Оноо: 1

Choose the correct word.

Nomin _______ her blue jeans today, but she usually wears a dress.

 • A. is wearing

 • B. are wearing

 • C. wearing 

 • D wears

Нийт: 16693