• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эсрэг өнцгүүд нь тэнцүү, бүх талууд нь тэнцүү дүрсийг ямар дүрс гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. квадрат  

 • B. параллелограмм 

 • C. ромбо 

 • D. тэгш өнцөгт

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн медианыг ол. 20, 21, 15, 16, 17, 18, 20, 12

 • A. 17.5                

 • B.16.5    

 • C.175                   

 • D. 20          

Оноо: 1

4 моль хүчилтөрөгч хийн температурыг 100 К-ээр хөргөхөд хийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдөх вэ? \triangleU=(5/2)\nuR(T2-T1)-ашиглан тооцоо хийх

 • A. 83.1 кЖ-аар нэмэгдсэн

 • B. 83.1 кЖ-аар багасна

 • C. 8.31 кЖ-аар нэмэгдсэн

 • D. 8.31 кЖ-аар багасна

Оноо: 1

тэгшитгэлийн системийн шийдийг ол.

 • А. (3; 1) 

 • B. (1.5; 2.5)

 • C. (2; 2)

 • D. (1; 3)

Оноо: 1

Гурван талын урт нь тэнцүү гурвалжинг ямар гурвалжин гэж нэрлэдэг вэ?

 •  А. адил хажуут 

 •  В. Адил талт      

 •  С. Элдэв талт 

 •  D. Тэгш өнцөгт

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн далайцыг ол. 20.5, 21.6, 15.7, 1.6, 17.8, 1.8, 15.7

 • A.  20         

 • B. 15.7 

 • C.  1.6              

 • D.  13      

Оноо: 1

Choose the correct word.

The weather _______ good last week.

 • A. is

 • B. are  

 • C. was

 • D. were

Оноо: 1

4 моль хүчилтөрөгч хийн температурыг 100 К-ээр халаахад хийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 83.1 кЖ-аар нэмэгдсэн 

 • B. 83.1 кЖ-аар багасна 

 • C. 8.3 кЖ-аар нэмэгдсэн

 • D. 8.3 кЖ-аар багасна  

Оноо: 1

Зурагт хоёр хэмжигдэхүүний утгуудынхамаарлыгхаруулжээ. Аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • А. Хэмжигдэхүүнүүд эерэг корреляцтай байна.  

 • B. Хэмжигдэхүүнүүд сөрөг корреляцтай байна.

 • C. Хэмжигдэхүүнүүд тэг корреляцтай байна.

 • D. Утгууд тодорхой бус тул корреляцыг нь тогтоох боломжгүй.

Оноо: 1

Квадрат нь тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 2       

 • B. 3    

 • C. Тэгш хэмийн тэнхлэггүй      

 •  D. 4

Оноо: 1

My father _______in a bank in 2005

 • A. work

 • B. works

 • C. working

 • D. worked

Оноо: 1

7!=?

 • A.  720         

 • B.  5040

 • C. 120             

 • D.  4320            

Оноо: 1

тэгшитгэлийн системийн шийдийг ол.

 • А. (2.5; 4)                 

 • B. (3; 2)                  

 • C. (1.5; 2)                

 • D. (2; 3) 

Оноо: 1

Идеал хийн даралт 2∙105 Па, эзлэхүүн нь 0.1 м3 байв. Хийизобараар тэлэхэд эзлэхүүн нь0.2 м3 болов. Ямар хэмжээний ажил хийсэн бэ?

 • A. 2∙106 Ж

 • B. 40 кЖ

 • C. 20 кЖ  

 • D. -200 кЖ 

Оноо: 1

Параллель зөөлт, эргүүлэлт, тэнхлэгийн тэгш хэмээр дүрсүүд тэнцүү дүрсдээ шилжих шилжилтийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.эргүүлэлт 

 • B. дүрсийн шилжилт 

 • C. параллель зөөлт   

 • D. тэгш хэм

Оноо: 1

27!=?

 • A. 25!∙26!∙27!      

 • B. 25∙26∙27      

 • C. 25!∙26!∙27       

 • D. 25!∙26∙27

Оноо: 1

Амьсгалаар орж ирсэн агаарыг бүлээсгэж, шүүх үүрэгтэй хэсгийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

 • F

Оноо: 1

Функцийн график гүдгэр ба хотгор байх завсрыг бич. (Зураг)


 • A.гүдгэр]-\infty ,c[,хотгор]c,+\infty [  

 •  B.гүдгэр]b,a [,хотгор]-\infty, b[ \cup ] a,+\infty[

 • C.гүдгэр ]c,-\infty, b[\cup ]a,+\infty [, хотгор ]b,a [,

 • D.гүдгэр]c,+\infty[,хотгор]-\infty,c[

Оноо: 1

Choose the correct word.

Mozart _______about 600 pieces of music.

 • A. wrote

 • B. writed

 • C. written

 • D.  write

Оноо: 1

Куб хэдэн ирмэгтэй вэ?

 • A.10   

 • B. 6  

 • C. 8  

 • D. 12

Нийт: 16693