• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

4!+6!=?

 • A. 720          

 • B. 29       

 • C.  744             

 • D.  764

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэдэн градустай тэнцүү вэ?

 • A.180°  

 • B.540°  

 • C. 360°  

 • D. 720°

Оноо: 1

5!-2!=59\times n бол n=?

 • A. 3         

 • B.  2

 • C. 120             

 • D. 118  

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийдийг ол.

 • A. \left \right ]\left -5;0.5 \right ]

 • B. \left \right ]\left -5;2 \right \left [ \right

 • C. \left \right ]\left -5;2 \right ]

 • D. \left [ -5;0.5 \right ]

Оноо: 1

Choose the correct word.

She_______ to the cinema yesterday.

 • A. go

 • B. goes

 • C. going

 • D. went

Оноо: 1

Дараах функцийн сэжигтэй цэгийн абсциссыг ол.

y=x^{2}-4x

 • A. – 4        

 • B. – 2        

 • C. 2             

 • D. 4

Оноо: 1

y=-x^{2}+2x параболын оройн цэгийн абсциссийг ол.

 • A. – 2        

 • B. – 1        

 • C.1             

 • D. 2

Оноо: 1

Исэлдүүлэгч шинжээр илүү бодисыг сонгоно уу.

 • A.Калийн дихромат

 • B.Хүхэрт устөрөгч

 • C.Төмөр (II)-ийн хлорид

 • D.Манган (II)-ын сульфат

Оноо: 1

Агаар дамжуулах үүрэгтэй, хагас цагариган мөгөөрснөөс тогтсон эрхтнийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E

 • F.

Оноо: 1

Choose the correct word.

My sister_______ a meal yesterday evening.

 • A. didn’t cook

 • B. didn’t cooked

 • C. wasn’t cook 

 • D. wasn’t cooked

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийдийг ол.

 • A. \left \left \right ]-1;3 \right \left [ \right

 • B. \left \left \right \left [ \right -1;3 \right \left [ \right

 • C. \left \left \right ]-1;3 \right ]

 • D. \left [ -1;3 \right ]

Оноо: 1

Ангижруулагч шинжээр илүү бодисыг сонгоно уу.

 • A.S

 • B.H2S

 • C.H2SO3

 • D.H2SO4

Оноо: 1

\frac{14!}{11!}=?

 • A. 11\times 12\times 13          

 • B. 14        

 • C. 12\times 13\times 14              

 • D. 13\times 14

Оноо: 1

\frac{7!-6!}{4!-3!}=?

 • A. 1        

 • B. 4     

 • C. 120             

 • D. 240

Оноо: 1

Choose the correct word.

Why _______late this morning?

 • A. you was

 • B. was you 

 • C. were you 

 • D. you were

Оноо: 1

Хүхрийн атом ангижирсан урвалыг сонгоно уу.

 • A.S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

 • B.H2S + O2 → S + H2O

 • C.HBr + H2SO4(конц)→ Br2 + SO2+ H2O

 • D.SO2 + O2 → SO3

Оноо: 1

Гурвалжны нэг өнцөг нь тэгш бол нөгөө хоёр нь ямар өнцгүүд байх вэ?

 • А. хурц, тэгш

 • В. хурц, мохоо

 • C. хурц, хурц

 • D. мохоо, тэгш

Оноо: 1

\int sin xdx=...+cцэгийн оронд ямар функц бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ?

 • A. -sin x    

 • B. -cos x    

 • C.sin x      

 • D. cos x

Оноо: 1

Choose the correct word.

_______ you _______the football match on TV last night?

 • A. Were/see 

 • B. Have/ seen

 • C. Do/ see

 • D. Did/ see

Оноо: 1

Калийн перманганат саармаг орчинд ангижрах урвалд орж манганы ямар исэлдлийн зэрэгтэй нэгдэл үүсгэх вэ?

 • A.Mn+2

 • B.Mn+4

 • C.Mn+6

 • D.Mn+7

Нийт: 16693