• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хийн солилцоо явуулах үүрэгтэй эрхтнийгсонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

 • F.

Оноо: 1

\frac{7!}{5!(6-4)!}=?

 • A.  21         

 • B. 14      

 • C. 10            

 • D.  7

Оноо: 1

Choose the correct word.

He _______ in the garden at 7 o’clock this morning.

 •   A. walks 

 • B. walking 

 • C. is walking

 • D. was walking

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрүүдийн нэг нь“худал” байгаа. Аль нь болохыг олоорой.

 • А. Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр нь 180° -тай тэнцүү.

 • В. Дөрвөн өнцөгт дөрвөн диагональтай.

 • С. Тэгш өнцөгтийн бүх өнцгүүд нь тэнцүү, эсрэг талууд нь тэнцүү

 • D. Ромбын эсрэг өнцгүүд тэнцүү, бүх талууд нь тэнцүү

Оноо: 1

Калийн перманганат хүчиллэг орчинд ангижрах урвалд орж манганы ямар исэлдлийн зэрэгтэй нэгдэл үүсгэх вэ?

 • A.Mn+2

 • B.Mn+4

 • C.Mn+6

 • D.Mn+7

Оноо: 1

Зурагт хоёр хэмжигдэхүүний утгуудынхамаарлыгхаруулжээ. Аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • А. Хэмжигдэхүүнүүд эерэг корреляцтай байна.

 • B. Хэмжигдэхүүнүүд сөрөг корреляцтай байна.   

 • C. Хэмжигдэхүүнүүд тэг корреляцтай байна.

 • D. Утгууд тодорхой бус тул корреляцыг нь тогтоох боломжгүй.

Оноо: 1

\int (?)dx=sinx+c хаалтан дотор ямар функц бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ?

 • A. -sinx

 • B. -cosx

 • C.sinx         

 • D. cosx

Оноо: 1

(4; 1)цэгy=k\sqrt{x} функцийн график дээр оршдог болk=?

 • A. \frac{2}{3}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. 4                          

 • D. 2

Оноо: 1

Choose the correct word.

They _______ a novel at 10 pm last night.

 • A. were reading 

 • B. was reading 

 • C. are reading 

 • D. reading

Оноо: 1

\frac{4!(3!+2!)}{3!\times 16}=?

 • A.  3         

 • B.  2     

 • C.  5           

 • D.  4

Оноо: 1

Цээж болон хэвлийн хөндийг тусгаарлаж амьсгалахад оролцдог булчинлаг бүтцийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

 • F.

Оноо: 1

Калийн перманганат шүлтлэг орчинд ангижрах урвалд орж манганы ямар исэлдлийн зэрэгтэй нэгдэл үүсгэх вэ?

 • A.Mn+2

 • B.Mn+4

 • C.Mn+6

 • D.Mn+7

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрүүдийн нэг нь “үнэн” байгаа. Аль нь болохыг олоорой.

 • А. Гурвалжин пирамид нь 3 талстай.

 • В. Цилиндрийн  суурь нь дугуй биш.

 • С. Куб нь 6 орой, 12 ирмэгтэй байна.

 • D. Тэгш өнцөгт параллелепидедийн талсууд нь хос хосоороо тэнцүү бөгөөд тэгш өнцөгтүүд байна.

Оноо: 1

Тасалгаанд байгааN чадалтай халаагуурыг t хугацааны турш ажиллуулахад тасалгааны агаарын температур \small \bigtriangleupT -ээр нэмэгдэв. Тасалгаанаас гадагш дулаан алдаагүй гэж үзвэл түүний авсан дулааны энергийг ол.

 • A. N∙t

 • B. \small \Delta U=\frac{m}{2\mu}R\Delta T

 • C. \small \Delta U=\frac{5m}{\mu} R\Delta T

 • D. \small \Delta U=\frac{3m}{\mu}R\Delta T

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав. Энэ ангиас санамсаргүйгээр нэг сурагч сонгоход эрэгтэй сурагч сонгогдсон байх магадлалыг ол.

15 настай 16 настай Бүгд
Хөвгүүд 6 10
Охид 9
Бүгд
 • А. 0.4

 • B. 0.6

 • C. 0.9    

 • D. 0.7

Оноо: 1

Choose the correct word.

My mother _______ while I was studying.

 • A. cooks

 • B. cooking

 • C. is cooking 

 • D. was cooking

Оноо: 1

P_{6}=?

 • A.  6!

 • B.  7!      

 • C.  5!          

 • D.  4!

Оноо: 1

Дууны хөвч байрладаг, залгиур болон мөгөөрсөн хоолойг холбосон бүтцийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

 • F.

Оноо: 1

MnO4- перманганат ионыг исэлдүүлэгч болгон өргөн ашигладаг. Саармаг орчинд энэ ион ангижирч уусмалын ягаан өнгө арилж бор өнгийн тунадас үүсдэг. Ионы хагас урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A. MnO\small _{4}^{-}+8H++5e-→Mn2++4H2O

 • B. MnO\small _{4}^{-}+e-→MnO\small _{4}^{2} -

 • C. MnO\small _{4}^{-}+4H++3e-→MnO2+2H2O

 • D. MnO2+4H++2e-→Mn2++2H2O

Оноо: 1

Дараах дэлгээс ямар биетийн дэлгээс вэ?

 • А. Цилиндр

 • В. Конус  

 • С. Пирамид  

 • D. Призм

Нийт: 16693