• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав. Энэ ангиас санамсаргүйгээр нэг сурагч сонгоход эмэгтэй сурагч сонгогдсон байх магадлалыг ол.

15 настай 16 настай Бүгд
Хөвгүүд 6 10
Охид 9
Бүгд


 • А. 0.4   

 • B. 0.6

 • C. 0.9    

 • D. 0.7

Оноо: 1

Давсны хүчлийн 0.001М уусмалын рН ба рОН-ийг сонгоно уу.

рН

рOH

A

pH= 1

pH= 13

B

pH= 2

pH= 14

C

pH= 3

pH= 11

D

pH= 7

pH= 7

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Choose the correct word.

My father _______ TV when I got home.

 • A. watches

 • B. watching

 • C. is watching

 • D. was watching

Оноо: 1

Дараах атомын орбиталуудыг энергийн өсөх дарааллаар байрлуулсан эгнээг сонгоно уу.

 • A. 4p-4d-5s-5p-6s-5d-4f    

 •  B. 3d-4s-4p-5s-4f-5d-6s  

 • C. 4s-3d-4p-5s-5p-6s-4f  

 • D. 4d-5p-6p-6s-5d-4f-7s   

Оноо: 1

\frac{P_{10}}{P_{9}}=?

 • A.  9!      

 • B. 10   

 • C. 9           

 • D.10!

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • А. 2 

 • В.3    

 • С.4  

 • D. диагональгүй

Оноо: 1

Хүснэгт1 дээр 25 сурагчтай ангийн сурагчдын насны ангилалыг харуулжээ. Тэгвэл ангид хэдэн 15 настай сурагч байгаа вэ?

хүснэгт - 1

15 настай

16 настай

Бүгд

Хөвгүүд

6

10

Охид

9

Бүгд

 • А.13  

 • B. 12  

 • C. 15

 • D. 16

Оноо: 1

Калийн дихромат (K2Cr2O7) хүчиллэг орчинд ангижрах урвалд орохдоо ямар исэлдлийн зэрэгтэй нэгдэл ба ангижрах хагас урвалын электроны шилжилтийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

(9; 2)цэгy=k\sqrt{x} функцийн график дээр оршдог болk=?

 • A. \frac{2}{3} 

 • B. \frac{2}{9}   

 • C. \frac{3}{2} 

 • D. \frac{9}{2}

Оноо: 1

Зэсийн (II) хлоридын усан уусмалын электролизоор анод, катод дээр үүсэх бодисыг сонгоно уу.

анод

катод

A

CI2

Cu

B

Cu

CI2

C

O2

Cu

D

Cu

O2

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хүснэгт1 дээр 25 сурагчтай ангийн сурагчдын насны ангилалыг харуулжээ. Тэгвэл ангид хэдэн 16 настай сурагч байгаа вэ?

хүснэгт - 1

15 настай

16 настай

Бүгд

Хөвгүүд

6

10

Охид

9

Бүгд

 • А.13

 • B. 12  

 • C. 15       

 • D. 16 

Оноо: 1

Аэроб амьсгалын үгэн тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A. Ус + нүүрсхүчлийн хий = глюкоз + хүчилтөрөгч

 • B. Ус + хүчилтөрөгч = глюкоз + нүүрсхүчлийн хий

 • C. Глюкоз + хүчилтөрөгч = ус + нүүрсхүчлийн хий

 • D. Глюкоз + ус = хүчилтөрөгч + нүүрсхүчлийн хий

Оноо: 1

A_{10}^{2}=?

 • A. 90          

 • B.10!     

 • C. 8!         

 • D. 9

Оноо: 1

Choose the correct word.

There are _______ bananas in the box.

 • A. any 

 • B. much

 • C. little

 • D. few

Оноо: 1

Хоолны давсны усан уусмалын электролизоор катод дээр явагдах урвалыг сонгоно уу.

 • A.2CI- - 2e- → CI2; исэлдэх

 • B.2H2O → O2 + 4Н+ +  4e- ; исэлдэх

 • C.Na+ + 1e- → Na0; ангижрах

 • D.2Н2O + 2e- → H20 + 2OH- ; ангижрах

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав. Энэ ангиас санамсаргүйгээр нэг сурагч сонгоход 15 настай сурагч сонгогдсон байх магадлалыг ол.

15 настай 16 настай Бүгд
Хөвгүүд 6 10
Охид 9
Бүгд

 • А. 0.52    

 • B. 0.48     

 • C. 0.4  

 • D. 0.6 

Оноо: 1

Квадрат дүрс хэдэн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 2 

 • В. 4  

 • С. 6   

 • D.8

Оноо: 1

\frac{x}{x+2}=\frac{2}{3} пропорцыг үнэн байлгах х-ийн утга аль вэ?

 • A. 0.4                        

 • B. 4                         

 • C. – 4             

 • D. 2

Оноо: 1

Квадрат хэдэн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 2 

 • В. 4  

 • С. 6   

 • D.8

Оноо: 1

Зүрхний хоёр ба гурван хавтаст хавхлагийн үүргийг сонгоно уу.

 • A. Зүрхийг баруун, зүүн гэсэн хоёр хэсэгт хуваах

 • B. Зүрхний ховдол, тосгуурыг зааглан, цусыг нэг чиглэлд урсгах

 • C. Зүрхний булчинг хүчилтөрөгч болон шим бодисоор хангах

 • D. Зүрхний булчинг агшаах цахилгаан сэрэл үүсгэх

Нийт: 16693