• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

C_{14}^{12}=?

 • A. 91         

 • B.182        

 • C. 90          

 • D. 95

Оноо: 1

Ангийн 25 сурагчийн насны ангиллыг хүснэгтэд харуулав. Энэ ангиас санамсаргүйгээр нэг сурагч сонгоход 16 настай сурагч сонгогдсон байх магадлалыг ол.

15 настай 16 настай Бүгд
Хөвгүүд 6 10
Охид 9
Бүгд

 • А. 0.52

 • B. 0.48     

 • C. 0.4           

 • D. 0.6 

Оноо: 1

Дараах хариултуудын аль нь гурвалжны дотоод өнцгүүд болж чадах вэ?

 •  А. 80°,55°,50°

 •  В. 25°, 45°, 75°

 •  С. 50°, 65°,65°

 •  D. 85°, 30°, 25°

Оноо: 1

Бархасбадьнарны аймгийн хэд дэх гараг вэ?

 • А. 1     

 • B.  2       

 • C. 4       

 • D. 5   

Оноо: 1

Натрийн хлоридын хайлмалын электролизоор анод дээр явагдах урвалыг сонгоно уу.

 • A.2CI- → CI2 + 2e-; исэлдэх

 • B.2H2O → O2 + 4Н+ +  4e- ; исэлдэх

 • C.Na+ + 1e- → Na0 ; ангижрах

 • D.2Н2O + 2e- → H20 + 2OH- ; ангижрах

Оноо: 1

Choose the correct word.

There's _______ pizza in the fridge for you.

 • A. any

 • B. a little 

 • C. few  

 • D. many

Оноо: 1

Тал саран хавхлаг хаана байдаг вэ?

 • A. Зүрхний ховдол, тосгуурын хооронд

 • B. Зүрхний баруун, зүүн ховдлоос гол судас болон уушгины артери луу гарсан хэсэгт

 • C. Зүрхний баруун, зүүн талын хооронд

 • D. Зүрхний синусын зангилаанд

Оноо: 1

\frac{x}{x+3}=\frac{1}{2} пропорцыг үнэн байлгах х-ийн утга аль вэ?

 • A. 1.2                

 • B. 1                         

 • C. – 1                        

 • D. 3

Оноо: 1

Калийн сульфатын уусмалын электролизоор катод, анод дээр үүсэх бодисыг сонгоно уу?

катод

анод

A

О2

H2

B

K

O2

C

H2

O2

D

O2

K

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

\int x^{\frac{2}{3}}dx=?

 •    A. \frac{2}{3}x^{\frac{1}{3}}+c      

 • B. \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}+c     

 • C. \frac{5}{3}x^{\frac{5}{3}}+c       

 • D. \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}+c

Оноо: 1

Нар дэлхийн хоорондох зайг ямар аргаар хэмждэгвэ?

 • А. Нарнаас цацарсан гэрэл дэлхийд ирэх хугацаагаар

 • B. Параллакс шилжилтээр

 • C. Дэлхий нарыг тойрох хугацаагаар

 • D. Косинусын теоремоор 

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн 30% нь хэдэн градус байх вэ?

 •  А.270° 

 •  В.27°

 • С.30°  

 • D.54°

Оноо: 1

Синусын зангилаа буюу пэйсмакер гэж юу вэ?

 • A. Зүрхний баруун тосгуурын дээд хэсэгт байрлах, цахилгаан сэрэл үүсдэг бүлэг эсүүд

 • B. Зүрхний цохилтын тоонд нөлөөлөх гормон

 • C. Зүрхний нэг удаагийн агшилтын эхнээс дараагийн агшилтын эхлэл хүртэлх үе

 • D. Зүрхний булчин сулран, цусаар дүүрэх үе   

Оноо: 1

Choose the correct word.

There are _______ old buildings in this town.

 • A. any 

 • B. little 

 • C. many 

 • D. much

Оноо: 1

\overline{A_{2}^{4}}\times 4!=?

 • A. 384         

 • B. 288     

 • C. 144          

 • D. 72

Оноо: 1

Нарны аймгийн зарим гараг хатуу гадаргуутай байдаг. Дараах гарагуудын аль нь хийн гадаргуутай вэ?

 • A. Буд

 • B. Бархасбадь

 • C. Ангараг 

 • D. Сугар 

Оноо: 2

Онолын хувьд сурагч давс гарган авах 4 аргыг төлөвлөжээ. Үүнд:

I. 2K + H2SO4 K2SO4 + H2

II. NaOH + HCI NaCI + H2O

III. 2KI + Pb(NO3)2 PbI2 + 2KNO3

IV.MgSO4 + 2HCI MgCI2 + H2SO4

Лабораторид давс гарган авахад тохиромжтой хоёр аргын дугаарыг сонгоно уу.

 • A. I ба  II   

 • B. I ба  III

 • C.II ба III  

 • D. III ба  IV 

Оноо: 1

Диссоциацийн тогтмолын илтгэгчийн тоон утгаар хүчиллэг шинж ихсэх дарааллыг сонгоно уу.

I

II

III

IV

рК= -1.4

рК= -1.28

рК= 6.35

рК= 3.8

 • A. III II IVI

 • B. IV I III II

 • C. II IV I III

 • D .I II IV III

Оноо: 1

Тал саран хавхлаг хэзээ хаалттай байдаг вэ?

 • A. Ховдлын систолын үед

 • B. Ховдлын диастолын үед

 • C. Тосгуурын систолын үед

 • D. Тосгуурын диастолын үе

Оноо: 1

3y-4x=9 шулууны налалтыг ол.

 • A. \frac{3}{4}

 • B. \frac{4}{3}

 • C. – 3                        

 • D. 3

Нийт: 16693