• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct word.

We spent too _______ money to install waste bins.

 • A. any 

 • B. few  

 • C.many 

 • D. much

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 68 ° бол нөгөө хурц өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А.158o   

 •  В. 202o   

 • С. 90o  

 • D.  22o

Оноо: 1

Нарны аймгийн заримгараг нь их хэмжээний хийнээс тогтдог. Хийн бүтэцтэй гараг аль нь вэ?

 • A. Буд  

 • B. Сугар

 • C. Санчир

 • D. Ангараг   

Оноо: 1

\frac{\overline{C_{4}^{5}}}{2!}=?

 • A.  28           

 • B. 126         

 • C.  2.5             

 • D. 14           

Оноо: 1

Диссоциацийн тогтмолын тоон утгаар хүчиллэг шинж ихсэх дарааллыг сонгоно уу.

I

II

III

IV

К= 1.7∙10-5

К= 5.6∙10-4

К=1.5∙10-2

К= 4.7∙10-4

 • A. III II IV I

 • B. IV I III II

 • C. II IV I III

 • D. I II IV III

Оноо: 1

Эдгээр элементүүд нь үелэх системийн нэг үед оршдог бол 4Be -5B- 6C- 7N гэсэн эгнээний дагуу металл биш шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Буурна  

 • B. Буураад өснө

 • C. өснө 

 •  D. Өсөөд буурна

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий идеал хийн дотоод энерги 300 кЖ, эзлэхүүн2 м3 . Хийн даралтыг олно уу.

 • A. 100 кПа

 • B. 150 кПа   

 • C. 300 кПа        

 • D.600 кПа 

Оноо: 1

Ховдлын систолын хувьд буруу ойлголтыг сонгоно уу.


 • A. Ховдлын булчин агшина

 • B. Хоёр болон гурван хавтаст хавхлаг хаалттай байна

 • C. Тал саран хавхлаг онгорхой байна

 • D. Ховдлын булчин суларна

Оноо: 1

Нарны аймгуудын хоорондох зайг хэмжихийн тулд одон орны нэгж (о.о.н) гэх уртын нэгжийг ашигладаг. 1 одон орны нэгж хэдэн километртэй тэнцүү байдаг вэ?

 • А. 100 сая км  

 • B. 150 сая км  

 • C. 200 сая км

 • D. 250 сая км  

Оноо: 1

\int_{-2}^{2}\left ( 2x-3 \right )dx=?

 • A. 12              

 • B.-12              

 • C. 0                 

 • D. 8

Оноо: 1

Хоёр ба гурван хавтаст хавхлаг .............. үед нээлттэй байна.

 • A. Ховдлын систолын үед

 • B. Ховдлын диастолын үед

 • C. Тосгуурын диастолын үед

 • D. Ховдол болон тосгуурын диастолын үед

Оноо: 1

Гүдгэр 15 өнцөгт хичнээн диагнальтай вэ?

 • A.90         

 • B.95            

 • C.105                

 • D.50     

Оноо: 1

5 кг масстай биеийг дэлхийгээс саран дээр аваачихад хүндийн хүч нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 6 дахин ихэснэ.

 • B.  хэвээрээ байна. 

 • C. ихсэнэ. дэлхийн татах хүч дээр сарны татах хүч нэмэгдэнэ. 

 • D. 6 дахин багасна. 

Оноо: 1

Хүчиллэг шинжээр илүү химийн нэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

Химийн нэгдэл

HNO2

H2O2

HCN

CH3COOH

Иончлолын тогтмол (К)

6.9∙10-4

2.0∙10-12

5.1∙10-10

1.74∙10-5

 • A.Азотлог хүчил

 • B.Устөрөгчийн хэт исэл

 • C.Циант хүчил

 • D.Цууны хүчил

Оноо: 1

2 атомт молекул бүхий идеал хийн дотоод энерги 300 кЖ, эзлэхүүн 2 м3 . Хийн даралтыг олно уу.

 • A. 600 кПа

 • B. 60 кПа

 • C. 150 кПа

 • D. 1200 кПа

Оноо: 1

Зүрхний нэг мөчлөгийн үргэлжлэх дундаж хугацаа:

 • A. 0.08 секунд

 • B. 0.80 секунд

 • C. 8.0 секунд

 • D. 80 секунд

Оноо: 2

H2SO4 + 2NaOHNa2SO4 + 2H2O гэсэн урвалаар хүхрийн хүчлийн концентрацийг хүчил суурийн титрлэлтийн аргаар тодорхойлжээ.

Хүчлийн уусмалаас 25 мл-ийг таслан авч фенолфталейны оролцоотойгоор титрлэхэд натрийн гидроксидын 0.02 М концентрацтай уусмалаас 50 мл зарцуулагдсан гэвэл дээж дэх хүчлийн концентрацийг тооцоолно уу.

A. 0.01 М B. 0.02 М C.0.03 М D. 0.04 М

 • A. 0.01 М 

 • B. 0.02 М 

 • C.0.03 М

 • D. 0.04 М 

Оноо: 1

4y-3x=8 шулууны налалтыг ол.

 • A. 2

 • B. \frac{4}{3}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. –2

Оноо: 1

Өнцгийн \frac{5}{7} хэсэг нь 45oбол уул өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А.  68o   

 •  В. 63o      

 • С. 225o  

 • D.315o

Оноо: 1

Өвлийн шөнийн тэнгэртцагаан одой од хамгийн тод харагддаг. Түүний гадаргуугийн температур хэд орчим байдаг вэ?

 • А. T<3500 К    

 • B. 5000 К - 3500 К  

 • C. 7500 К – 6000 К    

 • D. 10000 К – 7500 К 

Нийт: 16693