• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цусны найрлагынихэнххувийг эзэлдэг, цусны өнгийг тодорхойлогч бодисыг агуулсан зүйл юу вэ?

 • A. Сийвэн

 • B. Улаан эс

 • C. Цагаан эс

 • D. Ялтас

Оноо: 2

Дэлхийн радиус R=6400км, дэлхийн хүндийн хүчний хурдатгал g=10 м/с2 бол сансрын I хурдыг олно уу.

 • A. 8 км/с

 • B. 9 км/с

 • C.10 км/с

 • D.11 км/с

Оноо: 1

Аль бодисын уусмалд сульфид ион ихээр агуулагдах вэ?

 • A.K2S

 • B.ZnS

 • C.CuS

 • D.PbS

Оноо: 1

(x-y)^{4}биномын задаргаагбич.

 • A. x^{4}-4x^{3}y+6x^{2}y^{2}-4xy^{3}+y^{4}       

 • B. x^{4}-4x^{3}y-4xy^{3}+y^{4}         

 • C.  x^{4}+4x^{3}y+6x^{2}y^{2}+4xy^{3}+y^{4}  

 • D. x^{4}-4x^{3}y-6x^{2}y^{2}-4xy^{3}+y^{4}

Оноо: 1

Хүснэгтэнд өгсөн бодисын үүсэхийн стандарт энтальпийн утгыг ашиглан дараах урвалын стандарт энтальпийг тооцоолно уу.

CaO (хат ) + H2O (ш ) Ca(OH)2 ( хат )

∆H° , кЖ/моль

CaO (хат )

-634.9

H2O (ш )

-285.8

Ca(OH)2( хат )

-986.1

 • A.  -1906.8 кЖ/моль  

 • B. – 65.4 кЖ/моль

 • C. 65.4 кЖ/моль  

 • D. 1906.8  кЖ/моль 

Оноо: 1

Зураг дээр хэдэн цагаан эс байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

. Аль бодисын уусмалд гидроксид ион ихээр агуулагдах вэ?

I.Cu(OH)2 II.NaOH III. Fe(OH)3 IV. KOH

 • A.I, II

 • B.II, III

 • C.I, III

 • D.II, IV

Оноо: 1

Шулуунуудын огтолцлын цэгийн координат хэд вэ?

 • А. (5,4)

 • B. (4,5)  

 • C.(8,1)  

 • D. (3,4)

Оноо: 2

Сансрын 1-р хурд 8 км/с бол дэлхийн радиусыг олно уу /Дэлхийн хүндийн хүчний хурдатгал g=10 м/с2 /

 • A. 4600 км 

 • B. 5600 км  

 • C. 6400 км

 • D.8200 км   

Оноо: 1

2 атомт молекул бүхий, 2 моль идеал хийн дотоод энерги 8.31 кЖ. Хийнтемпературыг олно уу.

 • A. 60 оС

 • B. 320 К

 • C. 127 К

 • D. 400 К

Оноо: 1

Арьсны нэг хэсэгт шалбархай үүсвэл эхлээд ямар процесс явагдах вэ?

 • A. Ялтасны тусламжтай цус бүлэгнэнэ.

 • B. Улаан эсийн тусламжтай хүчилтөрөгчийн зөөвөрлөлт нэмэгдэнэ.

 • C. Цагаан эсийн тусламжтай нян бактерийг устгах нь нэмэгдэнэ.

 • D. Сийвэнд эсрэг биеүд олноор үүснэ.

Оноо: 1

2y+3x=9 шулууны налалт ба Оу тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийн ординатыгол.

 • A. -1\frac{1}{2}  ба  4\frac{1}{2}

 • B. 1\frac{1}{2}  ба  4\frac{1}{2}

 • C. -\frac{2}{3}  ба  \frac{2}{9}

 • D. \frac{2}{3}  ба  \frac{2}{9}

Оноо: 2

Ангараг гарагийн радиус R=3400км бол уг гарагийн сансрын II хурдыг олно уу. ( чөлөөт уналтын хурдатгал g=3.7м/с2)

 • A. 3.5 км/с  

 • B. 5 км/с

 • C.11 км/с  

 • D.16 км/с

Оноо: 1

CaCO3 ( хат ) CaO (хат ) + CO2 (х ) урвалын ∆H°=177390 Ж, ∆S°= 160.4 Ж/K бол 298 К температурт энэ урвалын Гиббсийн чөлөөт энергийн өөрчлөлтийг тооцно уу.

 • А. -225.19 кЖ   

 • B. 129.59 кЖ               

 • С. 225.19 кЖ              

 • D. -129.59

Оноо: 1

Хий изобараар тэлж эзлэхүүн нь 4 см3 -ээс 6см3-ээр нэмэгдэв. Хий 100 кПа даралттай байсан болхий ямар хэмжээний ажил хийсэн бэ?

 • A. 400 кЖ

 • B. 1000 Ж

 • C. -600 Ж

 • D. 600 Ж

Оноо: 1

(a^{2}+2b)^{10}-ийн задаргааны 4-р гишүүнийг ол.

 • A. 960a^{14}b^{3}         

 • B. 120a^{14}b^{3}             

 • C. 240a^{14}b                  

 • D. 960a^{7}b^{3}

Оноо: 1

Нийцгүй A, B үзэгдлүүдийн магадлал харгалзан P(A), P(B)бол дараах адилтгалуудын аль нь ямагт үнэн бэ?

 • А.  P(AB) = P(A)P(B)

 • B.  P(AB) = P(A+ P(B)

 • C.  P(AB) = P(A)P(B

 • D. P(AB) = P(A) + P(B)

Оноо: 1

Амьсгалын замаар нэвтрэх өвчин үүсгэгчдийн тоо нэмэгдвэл:

 • A. Ялтасны тусламжтай цус бүлэгнэнэ.

 • B. Улаан эсийн тусламжтай хүчилтөрөгчийн зөөвөрлөлт нэмэгдэнэ.

 • C. Цагаан эсийн тусламжтай нян бактерийг устгах нь нэмэгдэнэ.

 • D. Сийвэнд эсрэг биеүд олноор үүснэ.

Оноо: 2

Сансрын II хурд 11 км/с бол дэлхийн радиусыг олно уу. (Дэлхийн хүндийн хүчний хурдатгал g=10 м/с2)

 • A. 4600 км 

 • B. 6400 км  

 • C.7200 км

 • D.8200 км

Оноо: 1

0,1,2,3,4,5 цифрүүдээр бичигдсэн 5-д хуваагдах 5 оронтой тоо хэд байх вэ?

 • A.2160        

 • B.5400            

 • C.2592               

 • D.7776

Нийт: 16693