• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлгүүрт ирсэн худалдан авагчийн тоог сүүлийн 5-н өдөрт тоолж үзэхэд 62, 65, 65, 63, 75 байв. Тэгвэл өдөрт дунджаар хэдэн худалдан авагч ирдэг вэ?

 • А.64

 • B. 65         

 • C.66         

 • D.67 

Оноо: 1

Цусны эсүүд хаана үүсэж бий болдог вэ?

 • A. Тархи, нугасанд

 • B. Зүрх, судсанд

 • C. Ясны чөмөг, дэлүүнд

 • D. Элэг, цөсөнд

Оноо: 2

Сугар гарагийн радиус 6052 км, чөлөөт уналтынхурдатгал 8.74 м/с2.Сугар гарагийн массыг олно уу. Гравитацын тогтмол G=6.67∙10-11Нм2/кг2.

 • A. 2.4∙1024 кг 

 • B.3.6∙1024 кг

 • C. 4.8∙1024 кг

 • D. 5.7∙1024 кг  

Оноо: 1

Цусны сийвэнд агуулагддаг, уусдаг, цус бүлэгнэх үед уусдаггүй болон хувирдаг уургийг сонгоно уу.

 • A. Гемоглобин

 • B. Иммуноглобулин

 • C. Фибрин

 • D. Фибриноген

Оноо: 1

Xүсэг нь тэгш хэмийн хэдэнтэнхлэгтэй вэ?

 • А. 2    

 • В.1 

 • С.3

 • D.4

Оноо: 2

Ангараг гарагийн нарыг тойрох эргэлтийн үе нь 1.88 жил.Марсаас нар хүртэлх зай хэдэн о.о.н.вэ?

Дэлхийгээс нар хүртэлх зай 1 о.о.н.

 • A. 0.66 o.o.н.    

 • B. 1.52 o.o.н.

 • C. 2.58 o.o.н.

 • D. 3.53 o.o.н. 

Оноо: 1

Дэлгүүрт ирсэн худалдан авагчийн тоог сүүлийн 5-н өдөрт тоолж үзэхэд 82, 85, 85, 83, 95 байв. Тэгвэл өдөрт дунджаар хэдэн худалдан авагч ирдэг вэ?

 • А. 84

 • B. 85     

 • C. 86   

 • D. 87 

Оноо: 1

Идеал дулааны машины халаагчийн температур 227oC, хөргөгчийн температур 27oC бол дулааны машины АҮК-ийг олно уу

 • A. 40%

 • B. 50%

 • C. 70%

 • D. 88%

Оноо: 1

Цусны улаан эсийн шинж бишийг нь сонгоно уу.

 • A. Бөөмгүй

 • B. Хэлбэрээ өөрчлөх чадвартай

 • C. Цусны эсүүдээс хамгийн удаан амьдардаг

 • D. Элгэнд очиж задардаг

Оноо: 1

x^{2}-2xy+y^{2}-9 олон гишүүнтийгүржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( x-y+3 \right )\left ( x+y-3 \right )

 • B. \left ( x-y-3 \right )\left ( x+y+3 \right )

 • C. \left ( x+y+3 \right )\left ( x+y-3 \right )

 • D. \left ( x-y+3 \right )\left ( x-y-3 \right )

Оноо: 2

Марсын нар хүртэлх зай 1.52 жил бол Марсын эргэлтийн үеийг олно уу

/Кеплерын III хуулийг ашиглах бөгөөд дэлхийгээс нар хүртэлх зай 1о.о.н, дэлхийн эргэлтийн үе 1 жил гэсэн өгөгдлийг ашиглан тооцоолох/

 • A. 1.24 жил    

 • B. 1.55 жил  

 • C. 1.68 жил  

 • D. 1.88 жил

Оноо: 1

Ангийн сурагч бүрийн сурах бичгийн тоог давтамжийн хүснэгтэд харуулав.

Сурах бичгийн тоо 0 1 2 3 4 5
Сурагчийн тоо (давтамж) 1 2 6 7 3 1

Давтамжийн хүснэгт ашиглан арифметик дунджийг ол.

 • А. 2.4 

 • B. 2.5  

 • C. 2.6    

 • D. 2.7

Оноо: 2

Тус бүр 1∙1012 кг масстай бага гарагууд сансар огторгуйд 10кН хүчээр таталцана. Бага гарагуудын хоорондох зайг олно уу.Гравитацын тогтмол G=6.67∙10-11 Нм2/кг2 .

 • A. 80 м   

 • B. 67 км   

 • C. 8.0 км  

 • D. 80 км

Оноо: 1

Идеал дулааны машины халаагчийн температур 427oC, АҮК 30% бол хөргөгчийн температурыг олно уу.

 • A. 210 K

 • B. 217 oC

 • C. 300 K

 • D. 490 oC

Оноо: 1

Эдийн шингэн хаанаас үүсдэг вэ?

 • A. Тунгалагийн шингэнээс

 • B. Эсийн сийвэнгээс

 • C. Цусны сийвэнгээс

 • D. Цусны эсээс

Оноо: 1

Ангийн сурагч бүрийнсурах бичгийн тоог давтамжийн хүснэгтэд харуулав.

Сурах бичгийн тоо 0 1 2 3 4 5
Сурагчийн тоо (давтамж) 1 2 7 6 3 1

Давтамжийн хүснэгтийг ашиглан арифметик дунджийг ол.

 • А. 2.45 

 • B. 2.55   

 • C. 2.65  

 • D. 2.75

Оноо: 2

Тус бүр 2∙1012 кг масстай бага гарагууд сансар огторгуйд хоорондоо 600 км зайд оршино. Бага гарагуудын хоорондын таталцлын хүчийг олно уу.Гравитацын тогтмол G=6.67∙10-11 Нм2/кг2.

 • A. 740 МН

 • B. 740 Н

 • C. 370 Н

 • D. 2200 Н

Оноо: 1

Идеал дулааны машины хөргөгчийн температур 27oC, дулааны машины АҮК 30% бол халаагчийн температурыг олно уу.

 • A. 1000 K

 • B. 300 K

 • C. 429°C

 • D. 430 K

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн\small \frac{3}{5} нь хэдэн градус вэ?

 • А. 54o     

 • В. 18o   

 • С. 150o      

 • D. 24o

Оноо: 1

Нэгэн охинд 6 өөр юбка,10 өөр цамц байсан бол хэдэн янзаар хослуулан өмcөж болох вэ?

 • А. 60

 • B. 45

 • С. 75

 • D. 50

Нийт: 16693