• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

200 м/с хурдтай хөдөлж байгаа хар тугалган сум овоолсон шороо руу тусажшигдэв. Түүний кинетик энергийн 40%нь сумны дулааны энергидшилжсэн бол температур нь ямар хэмжээгээр нэмэгдсэн бэ?Тугалганы хувийн дулаан багтаамж c=130 Ж/кгК

 • A. 153 К

 • B. 384 K

 • C. 92 K

 • D. 62 K

Оноо: 1

Эдийн шингэний найрлагад байх хэсгүүдийг сонгоно уу.

 • A. Сийвэн, цагаан эс, бусад ууссан бодис

 • B. Сийвэн, улаан эс, бусад ууссан бодис

 • C. Сийвэн, улаан эс, ялтас

 • D. Сийвэн, улаан эс, цагаан эс, ялтас

Оноо: 1

Шатрын тэмцээнд 16 хүн оролцжээ. Оролцогч бүр бусад тоглогч бүртэй нэг нэг өрөг тоглоно. Тэд бүгд хэдэн өрөг тоглосон бэ?

 • A.120       

 • B.210          

 • C.105               

 • D.128

Оноо: 1

a^{2}-2ab+b^{2}-25 олон гишүүнтийгүржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( a-b+5 \right )\left ( a+b-5 \right )

 • B. \left ( a-b-5 \right )\left ( a-b+5 \right )

 • C. \left ( a+b+5 \right )\left ( a+b-5 \right )

 • D. \left ( a-b+5 \right )\left ( a+b-5 \right )

Оноо: 1

4s1 орбитал дахь электроны төлөв байдлыг квант тоо (n, ℓ, m, ms)-оор илэрхийлнэ үү.

n m ms

 • A.         4          0          0          +1/2

 • B.         4          1          1          -1/2

 • C.        4          0          -1         +1/2

 • D.        4          1          0          +1/2   

Оноо: 1

200 м/с хурдтай хөдөлж байгаа тугалган сум овоолсон шороо руу тусажшигдэхэд температур нь 120 К-ээр нэмэгдэв. Түүний кинетик энергийн хэчнээн хувь нь сумны дотоод энергид шилжсэн бэ? Тугалганы хувийн дулаан багтаамж c=130 Ж/кг К.

 • A. 22 %

 • B. 56 %

 • C. 78 %

 • D. 13 %

Оноо: 1

Эдийн шингэний үүргийг сонгоно уу.

 • A. Эсээс бодис гадагшлахад туслах

 • B. Эс рүү бодис нэвтрэхэд туслах

 • C. Эсийн гадаад орчны тогтвортой байдлыг хангах

 • D. Тунгалагийн шингэнийг үүсгэх

Оноо: 1

Биеийн жингийн судалгаанд оролцохоор ирсэн 40 хүмүүсийн жинг үзэж доор тэмдэглэжээ.

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59 47 52 52 29 30 25 37 29 44 22

27 35 26 33 24 43 34 20 47 56 42 49 47 34 54 29 39 50 21 37

Тэгвэл доорх хүснэгтийг гүйцээж бөглөөд зөв хариултыг сонгоорой.

Жин

20-29

30-39-тэй

40-49-тэй

50-59-тэй

Давтамж

14

11

x

y

 • A.x=6  

 • B.x=8   

 • C.y=7 

 • D.x=7

Оноо: 1

Гурвалжны хоёр өнцгүүд нь 37° ба 68° бол гурав дахь өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 105o   

 •  В. 75o    

 •  С. 255o        

 • D. 90o

Оноо: 2

“ДАРХАН” гэдэг үгийнүсгүүдийг сэлгэж, хичнээн ялгаатай үг үүсгэхвэ?

 • A.360        

 • B.300    

 • C.250

 • D.320

Оноо: 1

А цэгийн координатыг бичээрэй.

 • А. (7,3)  

 • B.(3,7)  

 • C.(-4,-7)        

 •  D.(-7,-4)

Оноо: 1

Биеийн жингийн судалгаанд оролцохоор ирсэн 40 хүмүүсийн жинг үзэж доор тэмдэглэжээ.

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59 47 52 52 29 30 25 37 29 44 22

27 35 26 33 24 43 34 20 47 56 32 49 57 34 54 29 39 50 21 37

Тэгвэл доорх хүснэгтийг гүйцээж бөглөөд зөв хариултыг сонгоорой.

Жин

20-29

30-39-тэй

40-49-тэй

50-59-тэй

Давтамж

14

11

x

y

 • A.x=6 

 • B.x=8

 • C.y=7 

 • D.x=7

Оноо: 1

Тунгалагийн шингэн хаанаас үүсдэг вэ?

 • A. Эдийн шингэнээс

 • B. Эсийн сийвэнгээс

 • C. Цусны сийвэнгээс

 • D. Цусны эсээс

Оноо: 2

Цифрүүдийн нийлбэр нь 7 байх, 0 цифр агуулаагүй хэдэн3 оронтой тоо байх вэ?

 •  A.15        

 • B.12          

 • C.9              

 • D.18

Оноо: 1

Эзэлхүүний анализ (титрлэлт) явуулахад хэрэглэгдэх багаж, сав суулгыг сонгоно уу.

a.Бюретка e. Хуруу шил

b.Штатив f. Пипетка

c.Хуруу шилний хавчаар g. Юүлүүр

d.Хэмжээст колбо h. Шувтан колбо

 • A. a, b, d, e, f, h   

 • B.   a, b, d, f, g, h 

 • C.   a, b, e, f, g, h

 • D.  a,  d, f, g,  h

Оноо: 1

Дараах зурагт ямар үүрэгтэй, ямар тогтолцоог дүрсэлсэн бэ?

 • А. Бие махбодыг хүчилтөрөгч болон шим бодисоор хангах үүрэгтэй цусны эргэлтийн тогтолцоо

 • B. Бие махбодын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах мэдрэлийн тогтолцоо

 • C. Бие махбодын үйл ажиллагааг зохицуулах гомеостазын тогтолцоо

 • D. Бие махбодын шингэний тогтвортой байдлыг хангах үүрэгтэй тунгалагийн тогтолцоо

Оноо: 1

Зураг дээрх шулуунуудаас харилцан перпендикуляр хоёр шулууныг олоорой.

 • А.  а ба d     

 • В.  a ба b       

 • С. в ба c   

 • D. c ба d

Оноо: 1

Choose the correct word.

It is a nice day, _______ ?

 •      A. is it  

 •      B. isn’t it 

 •   C. is he

 •   D. isn’t  he  

Оноо: 1

Биеийн жингийн судалгаанд оролцохоор ирсэн 40 хүмүүсийн жинг үзэж доор тэмдэглэжээ.

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59 47 52 52 29 30 25 37 29 44 22

27 35 26 33 24 43 34 20 47 56 32 49 57 34 54 29 39 50 21 37

Тэгвэл доорх хүснэгтийг гүйцээж бөглөөд зөв хариултыг сонгоорой.

Жин

20-29

30-39-тэй

40-49-тэй

50-59-тэй

Давтамж

14

12

x

y

 • A.x=6  

 • B.x=8        

 • C.y=7 

 • D.x=7

Оноо: 1

Өнгөтэй 4 бодисыг шүүлтүүрийн цаасны эхлэх шугам дээр дусааж, спиртийн усан уусмалд байрлуулав. Гарган авсан хроматограмыг ашиглан А бодисын бүрэлдхүүнийг тодорхойлно уу.

 • A. улаан ба хөх

 • B. хөх ба ногоон

 • C. улаан ба ногоон

 • D. улаан  

Нийт: 16693