• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүний венийн судас хавхлагтай байдаг. Өөр ямарсудас хавхлагтай байдаг вэ?

 • A. Артерийн судас

 • B. Гол судас

 • C. Титэм судас

 • D. Тунгалагийн судас

Оноо: 2

Зоосыггурван удаа орхив. Хоёр удаа тоогоороо, нэг удаа сүлдээрээ буухүзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A. \frac{3}{8}                  

 • B. \frac{1}{8}                   

 • C. \frac{1}{6}                     

 • D. \frac{1}{2}        

Оноо: 1

\int_{1}^{2}x^{3}dx=?

 • A. 4                

 • B. 8                 

 • C. 1.75           

 • D. 3.75

Оноо: 1

Тунгалагийн зангилаанд хамгийн олон тоогоор агуулагддаг бүтцийг сонгоно уу.

 • A. Улаан эс

 • B. Цагаан эс

 • C. Ялтас    

 • D. Фибрин

Оноо: 1

C2H4(x) + 3O2(x) = 2CO2(x) + 2H2O(x) урвалын дулааны илрэл ΔН0-г хүснэгтэн дэх үүсэхийн стандарт энтальпийн утгыг ашиглан тооцоолно уу.

Бодис томьёо

C2H4(х)

O2(x)

CO2(x)

H2O(x)

∆үүсH°, кЖ/моль

-52.5

0

-393.5

-241.8

 • A. -1218.1кЖ/моль

 •  B. -582.8 кЖ/моль  

 • C. 582.8 кЖ/моль

 • D. 1218.1кЖ/моль

Оноо: 1

Зураг дээрх шулуунуудаас параллель хоёр шулууныг олоорой.

 • А.  m ба d      

 • В.  a ба b         

 • С. m ба b  

 • D. a ба c

Оноо: 1

Шагай морь, тэмээ, хонь, ямаа бууна. 4 шагай хэдэн янзаарбуухвэ?

 • A.256        

 • B.64           

 • C.192              

 • D.144

Оноо: 1

Шагай морь, тэмээ, хонь, ямаа бууна.2шагайорхиход хичнээн янзаар буухвэ?

 • A.16        

 • B.12          

 • C.8              

 • D.20

Оноо: 1

Эдийн шингэн, тунгалагийн шингэнээр дамжин цусанд халдвар орохоос сэргийлэх бүтэц юу вэ?

 • A. Элэг

 • B. Бөөр

 • C. Тунгалагийн зангилаа

 • D. Тунгалагийн шингэн

Оноо: 1

Идеал хийн температур даралтаас хамаарах графикийг үзүүлжээ. Идеал хийн дотоод энерги 20 кЖ-аар нэмэгдсэн бол хийд гаднаас ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ?

 • A. -20 Ж

 • B. Чөлөөний зэрэг хэрэгтэй. 

 • C. 20 кЖ

 • D. Тоон өгөгдөл олох боломжгүй. Өгөгдөл дутуу

Оноо: 1

Ялгаатай 3 шагайг орхиход хоёр нь тэмээ буух боломжийн тоо хэд вэ?

 • A.9        

 • B.6          

 • C.12              

 •  D.14

Оноо: 1

Хариу үйлдлийн мөчлөгийг зурагт дүрсэлжээ. Дутуу байгаа нүдэнд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. Эс

 • B. Эрхтэн

 • C. Хүлээн авуур

 • D. Гипоталамус

Оноо: 1

Биеийн жингийн судалгаанд оролцохоор ирсэн 40 хүмүүсийн жинг үзэж доор тэмдэглэжээ.

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59 47 52 52 29 30 25 37 29 44 22

27 35 26 33 24 43 34 20 47 56 32 49 57 34 54 29 39 50 21 37

Тэгвэл доорх хүснэгтийг гүйцээж бөглөөд зөв хариултыг сонгоорой.

Жин

20-29

30-39-тэй

40-49-тэй

50-59-тэй

Давтамж

14

12

x

y

 • A.x=6         

 • B.x=8       

 • C.y=8    

 • D.x=7

Оноо: 1

3 өнгийн харандаагаар 55555 тоог хичнээн янзаар бичиж болох вэ?

 • A.243       

 • B.27         

 • C.36              

 • D.81

Оноо: 1

\int_{2- \sqrt{2}}^{2+\sqrt{2}}dx=?

 • A. 4                

 • B.  2\sqrt{2}    

 • C. -2\sqrt{2}     

 • D. -4

Оноо: 1

Идеал хийн температур эзлэхүүнээс хамаарах графикийг үзүүлжээ. Идеал хий 3 кЖ ажил хийсэн бол гаднаас ямар хэмжээний дулааны энерги өгснийг олох боломжтой юу?

 • A. Даралтын утгыг мэдэх хэрэгтэй.   

 • B. Боломжтой. 3 кЖ

 • C. Чөлөөний зэрэг хэрэгтэй. 

 • D.Молийн тоо хэрэгтэй. 

Оноо: 1

2 өнгийн харандаагаар 2017 тоог хичнээн янзаар бичиж болох вэ?

 • A.16          

 • B.8           

 • C.12             

 • D.14

Оноо: 1

\frac{x^{2}-x-6}{x+2} бутархайг хураахад аль илэрхийлэл гарах вэ?

 • А. x+2          

 • B. x-2                    

 • C. x-3                    

 • D. x+3

Оноо: 1

Хийн эзлэхүүн температураас хамаарах графикийг үзүүлжээ. Хий гадагш нь 50 кЖ дулааны энерги өгсөн бол хий ямар ажил гүйцэтгэсэн бэ?

 • A. 0 кЖ

 • B. 50 кЖ

 • C. -50 кЖ

 • D. Изотерм процессын ажлын томьёог хэрэглэх хэрэгтэй. Өгөгдөл дутуу. 

Оноо: 1

\int dx интегралыг бод.

 • A. 0      

 • B. 1                 

 • C. x               

 • D.  x+C

Нийт: 16693