• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Амьд биеийн хянан зохицуулах үйл явцад чухал үүрэгтэй биологийн идэвхит бодисыг юу гэдэг вэ?

 • A. Гормон (даавар)

 • B. Инсулин

 • C. Уураг

 • D. Энзим

Оноо: 1

2х2 хэмжээтэй квадратын нүд бүрийг цагаан эсвэл хараар будав. Хичнээн ялгаатай аргаар будаж болох вэ?

 • A.16          

 • B.10           

 • C.12             

 • D.14

Оноо: 1

Биеийн дулаан зохицуулга ямар зохицуулгаар зохицуулагддаг вэ?

 • A. Мэдрэлийн зохицуулга

 • B. Гадны зохицуулга

 • C. Өөрийн зохицуулга

 • D. Шингэний зохицуулга

Оноо: 1

\int x^{-3}dxинтегралыг бод.

 • A. -\frac{1}{2}x^{-2}+c            

 • B. -\frac{1}{4}x^{-4}+c  

 • C. -\frac{1}{2}x^{2}+c   

 • D. \frac{1}{4}x^{4}+c

Оноо: 1

Хоёр аймгийн хооронд 150 км зайтай. 1:500000 масштабтай газрын зурагт хоёр аймгийн хоорондох зайг ямар хэмжээтэй зурах вэ?

 •  А.75 см

 • В.3 см 

 • С. 30см 

 • D. 7.5 см

Оноо: 1

Арван нэгэн хүүхдээр кино үзэх 4 билетийг сугалуулах болов.Хичнээн ялгаатай тохиолдол үүсэх вэ?

 • A.330       

 •  B.660         

 • C.1320              

 • D.300

Оноо: 1

\int_{1}^{2}x^2dx=\frac{x^3}{3}\left|\begin{matrix} ^2\\ ^1 \end{matrix}\right. = гүйцээж бод.

 • A. 2\tfrac{1}{3}              

 • B. 1\tfrac{1}{3}               

 • C. 1              

 •   D. \tfrac{1}{3}

Оноо: 1

Биеийн дулаан зохицуулгад чухал үүрэгтэй нэг зохилдолгоог сонгоно уу.

 • A. Нойр булчирхайнаас даавар ялгарах

 • B. Өнчин тархинаас өсөлтийн даавар ялгарах

 • C. Арьсан доор өөхөн давхарга хуримтлагдах

 • D. Цусны даралт хэлбэлзэх

Оноо: 1

\frac{x^{2}-x-12}{x-4} бутархайг хураахад аль илэрхийлэл гарах вэ?

 •  А. x+3                 

 •  B. x-4                 

 • C. x-3                  

 • D. x+4

Оноо: 1

Хийн эзлэхүүн температураас хамаарах графикийг үзүүлжээ. Хийг 1 төлөвөөс 2 төлөв рүү шилжүүлэхэд хийн дотоод энерги 700 Ж-аар нэмэгдсэн бол хийд гаднаас ямар хэмжээний дулааны энергиөгсөнбэ?

 • A.  Боломжтой. 700 Ж

 • B. Эзлэхүүн ба температурын утга хэрэгтэй. 

 • C. Нэмж даралт ба эзлэхүүний утыг мэдэх хэргтэй. 

 • D.Молекулын чөлөөний зэрэг, молийн тоо хэрэгтэй. 

Оноо: 1

Бага сургуулийн 1-ээс 5 дугаарангийн сурагчдын тоог диаграммаар харуулжээ.

5 дугаар ангийн сурагчдын эзлэх хэсэгнь хэдэн градусын сектороор дүрслэгдсэн бэ?

 • A. 29о

 • B. 60о   

 • C. 58о

 • D. 30о

Оноо: 1

30 сурагчтай ангиас таван сурагчтай багийг хичнээн аргаар сонгох вэ?

 • A.203      

 • B.4060         

 • C.1015              

 • D.2030

Оноо: 1

Шингэний зохицуулгын схем дээр тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. АТФ

 • B. Глюкоз

 • C. Өөх тос

 • D. Уураг

Оноо: 1

Fe(OH)3 , AgI , AgBr , BaSO4 тунадасны харгалзах өнгийг зөв илэрхийлснийг сонгоно уу.

 • A. бор хүрэн, шар, цагаан, цагаан

 • B.бор хүрэн, шар, цайвар шар, цагаан 

 • C. бор хүрэн, цайвар шар, цагаан, шар

 • D. ногоон, шар, цайвар шар, цагаан             

Оноо: 1

Хийн даралт эзлэхүүнээс хамаарах графикийг үзүүлжээ. Хийг 1 төлөвөөс 2 төлөв рүү шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил гүйцэтгэсэн бэ?

 • A. 1.5 кЖ

 • B. 2.5 кЖ

 • C. 8.8 кЖ

 • D.3.1 кЖ

Оноо: 1

Өнцгүүд ямар дарааллаар зурагдсан байна вэ?

 • А. Хурц, мохоо, тэгш  

 • В. Хурц, тэгш, мохоо

 • С.Мохоо, тэгш, хурц   

 • D.Тэгш, хурц, мохоо

Оноо: 1

Киноны билетдээр Монгол цагаан толгойн нэг үсэг ба зургаан цифр бүхий тоо байдаг. Тэгвэл нийт хэдэн ялгаатай билет хэвлэгдэх вэ?

 • A. 35\times 10^{6}    

 • B. 35\times 10^{5}      

 • C. 35\times 9^{6}      

 • D. 35\times 9^{3}    

Оноо: 1

бутархайг хураав. Аль бутархай гарах вэ?

 • A. \frac{x-1}{x+3}            

 • B. \frac{x+1}{x-3}

 • C. \frac{x-1}{x-3}

 • D. \frac{x+1}{x+3}

Оноо: 1

Карбонат, сульфат, төмрийн (III) ионыг ямар нэгдлийн усан уусмалаар үйлчилж таних вэ?

A. Ba2+, Ba2+, Cl- B.Ca2+, Ba2+, SO42- C. H+, Mg2+, OH- D. H+, Ba2+, OH-

 •   A. Ba2+, Ba2+, Cl- 

 •  B.Ca2+, Ba2+, SO42-  

 • C.  H+, Mg2+, OH-  

 • D.  H+, Ba2+, OH- 

Оноо: 1

Зурагт 1 атомт идеал хийн температур даралтаас хамаарах графикийг үзүүлжээ. Хийг 1 төлөвөөс 2 төлөв рүү шилжүүлэхэд 3 кЖ ажил хийгдсэн бол гаднаас хийд ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ? / график ашиглаарай /

 • A.  1 кЖ

 • B. 3 кЖ

 • C. 6 кЖ

 • D. 9 кЖ

Нийт: 16693