• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эдгээр элементүүд нь үелэх системийн нэг бүлэгт оршдог бол 3Li- 11Na- 19K- 37Rb гэсэн эгнээний дагуу металл шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Буурна  

 • В. Буураад өснө  

 • C. Өсөөд буурна

 • D. Өснө

Оноо: 2

1-ээс 12 хүртэлх натурал тоонуудаас таамгаар нэг тоо сонгон авахад 12-ын хуваагч байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{2}                      

 • B. \frac{1}{3}                        

 • C. \frac{1}{4}                      

 • D. 2

Оноо: 1

Мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 180o   

 • В.  500  

 • С.800 

 •  D.450

Оноо: 1

Хүний цусны глюкозын хэмжээг тогтвортой байлгахад нөлөөлдөг даавруудыг сонгоно уу.

 • A. соматотропин ба гонадотропин

 • B. инсулин ба глюкагон

 • C. трипсин ба трииодтиронин

 • D. адреналин ба кортизол

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий 4 кг масстай хийн температур ба дулааны энергийн хамаарлын графикийг үзүүлэв. Хийн хувийн дулаан багтаамжийг олно уу.

 • A.  0.5 кЖ/кг∙К

 • B. 2.0 кЖ/кг∙К

 • C. 0.25 кЖ/кг∙К

 • D. 1.0 кЖ/кг∙К

Оноо: 1

бутархайг хураажээ. Аль бутархай гарах вэ?

 • A. \frac{x+1}{x+4}

 • B. \frac{x-1}{x+4}

 • C. \frac{x-1}{x-4}

 • D. \frac{x+1}{x-4}

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцгүүдийн нийлбэр хэдэн градустай тэнцүү вэ?

 • А. 300  

 • В.1800   

 • С.450      

 • D.900

Оноо: 1

20 гишүүнтэй клубээс хэдэн янзаар ерөнхийлөгч болон дэд ерөнхийлөгч сонгох боломжтой вэ?

 • A.  380                   

 • B.  195                     

 • C.  300                   

 • D. 190

Оноо: 1

Хүний биеийн температур нэг өдрийн туршид хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар дүрслэн үзүүлжээ. Биеийн температур хамгийн өндөр байдаг хугацаануудыг сонгоно уу

 • A. Өдрийн 11 – 12 цаг ба 18 – 19 цаг

 • B. Өглөөний 4 – 5 цаг ба 6 – 7 цаг

 • C. 16 – 17 цаг ба 18 – 19 цаг

 • D. Шөнийн 1 – 2 цаг ба өглөөний 6 – 7 цаг

Оноо: 1

УБ-аас Хөвсгөл хүртэл 800км. 1:2000000 масштабтай газрын зураг дээр хэдэн сантиметрээр зурах вэ?

 • А. 400 см 

 • В. 4000см 

 • С.40см  

 • D. 4см

Оноо: 1

Идеал хийн даралт эзлэхүүнээс хамаарах графикийг үзүүлэв. Хийн гүйцэтгэсэн нийт ажлыг олно уу. 1-р төлөвт хийн даралт 2P0 байсан.

 • A.  p0V0/2 

 • B. p0V0

 • C. 2p0V0

 • D. 4p0V0

Оноо: 2

D нүдэн дэх шагайг 1эсвэл 3 нүдээр нүүлгэж,B болонK-г заавал дайрч,A-д хичнээн янзаар аваачиж болох вэ?

D

B

K

A

 • A.16     

 • B.12        

 • C.10              

 • D.14

Оноо: 1

Хүний биеийн температур нэг өдрийн туршид хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар дүрслэн үзүүлжээ. Биеийн температур хэдэн цагт хамгийн өндөр байна вэ?

 •  A. 11 – 12 цаг

 • B. 16 – 17 цаг

 • C. 18 – 19 цаг

 • D. 04 – 05 цаг

Оноо: 1

Хэрэв гурвалжны нэг өнцөг 90º хэмжээтэй бол тэр нь ................ гурвалжин юм.

 • А. хурц өнцөгт

 • B. тэгш өнцөгт    

 • C. мохоо өнцөгт  

 • D. оршихгүй

Оноо: 2

Хэтэвчинд 100-тын дэвсгэрт 5 ширхэг, 1000-тын дэвсгэрт 15 ширхэг, 500-тын дэвсгэрт 10 ширхэг байв. Гурванөөр дэвсгэрт сугалах боломжийн тоог ол.

 • A.750     

 • B.150        

 • C.50              

 • D.30

Оноо: 1

Хийн даралт температураасхамаарах графикийг үзүүлэв. Хийн анхны эзлэхүүн 10-3 м3 байсан ба хий3 кЖ ажил хийсэн бол гаднаас ямар хэмжээний дулаан авсан бэ?

 • A. 3 Ж

 • B. 3 кЖ

 • C. Изотерм процессын ажлын томьёог ашиглах хэрэгтэй. 

 • D. Өгөгдөл дутуу. Хийн молийн масс хэрэгтэй. 

Оноо: 1

Параллелограммын хурц өнцөг нь 75° бол түүний мохоо өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 25°    

 •  В. 75°   

 • С. 105°       

 •  D. 125°

Оноо: 1

Са2+ ионы электрон байгууламжийн томъёог сонгоно уу?

 • А. ...3s23p64s2

 • B. …3s23p64s1

 •  C. …3s23p6 

 • D. …3s

Оноо: 1
 1. Хүний биеийн температур нэг өдрийн туршид хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар дүрслэн үзүүлжээ. Биеийн температур хэдэн цагт хамгийн бага байна вэ?

 •  A. 11 – 12 цаг

 • B. 16 – 17 цаг

 • C. 18 – 19 цаг

 • D. 04 – 05 цаг

Оноо: 1

320 хүүхэд кино театрт кино үзснээс 190 нь попкорн, 245 нь ундаа,151 хүүхэд хоёуланг нь авсан бол хэдэн хүүхэд алиныг нь ч аваагүй вэ?

 • А.36                   

 • B.30                    

 • C.40                      

 • D.39

Нийт: 16693