Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цахилгаан халаагуурын ширэм улайсах нь гүйдлийн ямар үйлчилгээ вэ?

 • А. Дулааны

 • В. Соронзон

 • С. Химийн

 • D. Үйлчилгээ биш

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Portuguese ……..in Brazil.

 • A. is speak

 • B. is spoke

 • C. is spoken

 • D. is being spoken

Оноо: 1

Q=I2*R*t томъёогоор ямар физик хэмжигдэхүүнийг тооцдог вэ?

 • А. Гүйдлийн хүчний чадал

 • В. Хэлхээний хэсэгт ялгарах дулааны тоо хэмжээ

 • С. Гүйдлийн хүч

 • D. t хугацаанд хэлхээгээр нэвтэрсэн цэнэг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The company website ……..frequently.

 • A. are updated

 • B. is updated

 • C. is being updated

 • D. was updated

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 5 кг мөс бүрэн хайлахдаа зарцуулах энергийг ол. Усны хайлахын хувийн дулаан λ=330 кЖ/кг

 • A. 165 кЖ

 • B. 100 кЖ

 • C.1650 кЖ

 • D.200 кЖ

Оноо: 1

3 цагийн хугацаанд дэлхий тэнхлэгээ хэдэн градусаар эргэх вэ?

 • A. 150

 • B. 450

 • C. 600

 • D. 750

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагаст зуны туйлын өдөр хэдийд болдог вэ?

 • A. Матрын зам дээр нар эгц тусах үед

 • B. Мэлхийн зам дээр нар эгц тусах үед

 • C. Экватор дээр нар эгц тусах үед

 • D. Ө.Ө-ийн 23.50 дээр нар эгц тусах үед

Оноо: 1

Дамжуулагчаар цахилгаан гүйдэл гүйх үед уг дамжуулагч халдаг .Үүнийг багасгахын тулд ямар арга хэмжээ авдаг вэ?

 • A. R ихэсгэх

 • B. t ихэсгэх

 • C. R багасгах

 • D. Багасгах боломжгүй

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The hotel rooms ……..daily.

 • A. are clean

 • B. are cleaned

 • C. is cleaned

 • D. is clean

Оноо: 1

Аргын тооллоор V/5-аас V/20 хугацаа нь билгийн тооллын ямар улирал вэ?

 • A. тариалангийн хур

 • B. их халуун

 • C. зуны уур орох

 • D. ичигсэд хөдлөх

Оноо: 1

Цуваа холбогдсон их бага хоёр эсэргүүцэлтэй дамжуулагчийн алин дээр нь их чадал ялгарах вэ?

 • A. Бага эсэргүүцэл

 • B. Их эсэргүүцэл

 • C. Хоёуланд нь

 • D. Чадал ижил

Оноо: 1

0,2 кг масстай бие 6 м/с хурдтай хөдөлж байгаа бол кинетик энергийг нь олно уу.

 • А. 3,6 Ж

 • В. 36 Ж

 • С. 360 Ж

 • D. 0,36 Ж

Оноо: 1

Choose the correct answer.

This beach ………as the most beautiful place in the country.

 • A. is seen

 • B. is saw

 • C. is see

 • D. is being seen

Оноо: 1

3 сарын 22 нд дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст өдөр шөнийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ?

 • A. өдөр нь урт шөнө нь богино

 • B. шөнө нь урт өдөр нь богино

 • C. өдөр шөнө үргэлжлэх хугацаа ижил

 • D. хамгийн урт өдөр богино шөнө

Оноо: 1

25 кг масстай бие 2 м/с хурдтай хөдөлж байгаа бол кинетик энергийг нь олно уу.

.

 • А. 50 Ж

 • В. 12,5 Ж

 • С. 100 Ж

 • D. 1250 Ж

Оноо: 1

Дэлхийтэй харьцангуйгаар 4 м өндөрт 90 кг ачааг өргөхөд ачаа ямар энергитэй болох вэ?

g=10 H/кг

 • А. 360 Ж

 • B. 100 Ж

 • C. 3600 Ж

 • D. 36 кЖ

Оноо: 1

План зурагт масштабыг ашиглан ямар нэгэн биетийн бодит хэмжээг тодорхойлж болох уу.

 • A. болно

 • B. болохгүй

 • C. болохгүй, алдаа гарна

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Дэлхийтэй харьцангуйгаар 4000 м өндөрт хөөрч яваа 9 кг бөмбөлөгийн потенциаль энерги ямар байх вэ?

g=10 H/кг

 • А. 360 Ж

 • B. 10000 Ж

 • В. 3600 Ж

 • D. 360 кЖ

Оноо: 1

Өгөгдсөн 1:1500000 ба 1:2000000 масштабын алийг нь ашиглахад юмс тодорхой дүрслэгдэх вэ?

 • A. 1:1500000

 • B. 1:2000000

 • C. ялгаагүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

N=1000 Вт чадалтай цахилгаан индүүг гүйдэл үүсгэгчид t=5 мин залгасан

бол ялгарсан дулааны энергийг олно уу?

 • А. 300 Ж

 • B. 3000 Ж

 • C. 30 кЖ

 • D. 300 кЖ

Нийт: 15508