• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цахилгаан халаагуурын ширэм улайсах нь гүйдлийн ямар үйлчлэлвэ?

 • А. Дулааны   

 • В. Соронзон   

 • С. Химийн   

 • D. Үйлчлэл биш

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Portuguese ……..in Brazil.

 • A. is speak                     

 • B. is spoke                    

 • C. is spoken             

 • D. is being spoken

Оноо: 1

Q=I2·R·t томъёогоор ямар физик хэмжигдэхүүнийг тооцоолдогвэ?

 • А. Гүйдлийн хүчний чадал

 • В. Хэлхээний хэсэгт ялгарах дулааны тоо хэмжээ

 • С. Гүйдлийн хүч 

 • D. t хугацаанд хэлхээгээр нэвтэрсэн цэнэг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The company website ……..frequently.

 • A. are updated               

 • B. is updated                

 • C. is being updated    

 • D. was updated

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 5 кгмөс бүрэн хайлахдаа зарцуулах энергийг ол. Усны хайлахын хувийн дулаан λ=330 кЖ/кг

 • A. 165 кЖ 

 • B. 100 кЖ  

 • C. 1650 кЖ 

 • D. 200 кЖ

Оноо: 1

3 цагийн хугацаанд дэлхий тэнхлэгээ хэдэн градусаар эргэх вэ?

 • A. 150

 • B. 450

 • C. 600

 • D. 750

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагаст зуны туйлын өдөр хэдийд болдог вэ?

 • A. Матрын зам дээр нар эгц тусах үед

 • B. Мэлхийн зам дээр нар эгц тусах үед

 • C. Экватор дээр нар эгц тусах үед

 • D. Ө.Ө-ийн 23.50 дээр нар эгц тусах үед

Оноо: 1

Дамжуулагчаар цахилгаан гүйдэл гүйх үед уг дамжуулагч халдаг. Үүнийг багасгахын тулд ямар арга хэмжээ авдаг вэ?

 • A. Эсэргүүцлийг ихэсгэх

 • B. Температурыг ихэсгэх

 • C. Эсэргүүцлийг багасгах

 • D. Багасгах боломжгүй

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The hotel rooms ……..daily.

 • A. are clean                   

 • B. are cleaned              

 • C. is cleaned               

 • D. is clean

Оноо: 1

Аргын тооллоор V/5-аас V/20 хугацаа нь билгийн тооллын ямар улирал вэ?

 • A. тариалангийн хур

 • B. их халуун

 • C. зуны уур орох

 • D. ичигсэд хөдлөх

Оноо: 1

Цуваа холбогдсон их бага хоёр эсэргүүцэлтэй дамжуулагчдын аль ньдээрих чадал ялгарах вэ?

 • A. Бага эсэргүүцэлтэй

 • B. Их эсэргүүцэлтэй

 • C. Хоёуланд нь

 • D. Чадал ижил

Оноо: 1

0.2 кг масстай бие6 м/с хурдтай хөдөлж байгаа бол кинетик энерги нь хэдтэй тэнцүү вэ?

 • А. 3.6 Ж    

 • В. 36 Ж  

 • С. 360 Ж 

 • D. 0.36 Ж  

Оноо: 1

Choose the correct answer.

This beach ………as the most beautiful place in the country.

 • A. is seen                      

 • B. is saw                       

 • C. is see                     

 • D. is being seen

Оноо: 1

3 сарын 22 нд дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст өдөр шөнийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ?

 • A. өдөр нь урт шөнө нь богино

 • B. шөнө нь урт өдөр нь богино

 • C. өдөр шөнө үргэлжлэх хугацаа ижил

 • D. хамгийн урт өдөр богино шөнө

Оноо: 1

25 кг масстай бие2 м/с хурдтай хөдөлж байгаабол кинетик энерги нь хэдтэй тэнцүү вэ?

.

 • А. 50 Ж 

 • В. 12.5 Ж 

 • С. 100 Ж

 • D. 1250 Ж

Оноо: 1

Дэлхийтэй харьцангуйгаар 4 м өндөрт 90 кг ачааг өргөхөд ачаа ямар энергитэй болох вэ? g=10 H/кг

 • А. 360 Ж 

 • B. 100 Ж 

 • C. 3600 Ж

 • D. 36 кЖ

Оноо: 1

План зурагт масштабыг ашиглан ямар нэгэн биетийн бодит хэмжээг тодорхойлж болох уу.

 •  A. болно     

 •   B. болохгүй  

 •  C. болохгүй, алдаа гарна    

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Дэлхийтэй харьцангуйгаар 40м өндөрт хөөрсөн0.9 кг бөмбөлөгийн потенциалэнерги ямар байх вэ? g=10 H/кг

 • А. 360 Ж 

 • B. 10000 Ж   

 • В. 3600 Ж   

 • D. 360 кЖ

Оноо: 1

Өгөгдсөн 1:1500000 ба 1:2000000 масштабын алийг нь ашиглахад юмс тодорхой дүрслэгдэх вэ?

 • A. 1:1500000     

 • B. 1:2000000   

 •  C. ялгаагүй   

 •   D. зөв хариу алга

Оноо: 1

N=1000 Вт чадалтай цахилгаан индүүг гүйдэл үүсгэгчид t=5 мин залгасан бол ялгарсан дулааны энергийг олно уу?

 • А.  300 Ж  

 • B.  3000 Ж     

 • C.  30 кЖ     

 • D.  300 кЖ

Нийт: 16693