• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт2 моль идеал хийн адиабатаар тэлсэн графикийг үзүүлсэн. Энэ үед 20 кЖ ажил хийгдсэн бол хийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдсөн бэ?

 • A.  Өөрчлөгдөөгүй. 

 • B. 20 кЖ-аар нэмэгдсэн.

 • C. 20 кЖ-аар багассан. 

 • D. 40 кЖ-аар багассан.

Оноо: 1

Хүний биеийн температур нэг өдрийн туршид хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар дүрслэн үзүүлжээ. Биеийн хамгийн өндөр температур хэд байна вэ?

 •  A. 36.33 0C

 • B. 37.00 0C

 • C. 37.58 0C

 • D. 38.00 0C

Оноо: 1

Дүрсийг цагийн зүүний дагуу 90o-аар эргүүлбэл ямар байрлалд шилжих вэ?

 • A. 

 • B.

 • C. 

 • D.

Оноо: 1

Кальцийн нэгдлүүд нь дөлний өнгийг ............. өнгөтэй болгодог.

 • А.ногоон 

 • В. тоосгон улаан  

 • С. хөх ягаан

 • D.шар

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 4 хамгаалагч, 5 довтлогч, 3 төвийн тоглогч нар байв. Хэдэн янзын аргаар 1 зүүн бүсийн довтлогч, 1 баруун бүсийн довтлогч, 1 төвийн тоглогч бүрдүүлж оролцох боломжтой вэ?

 • А.720                     

 • B.72                   

 • C.360                      

 • D.60

Оноо: 1

Таван төрлийн бялуунаас 8 бялууг хэдэн янзаар авч болох вэ?

 • А.495                 

 • B.56                   

 • C.336                   

 • D.429

Оноо: 1

Бага сургуулийн 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчдын тоог диаграммаар харуулжээ.

2 дугаарангийн сурагчдын эзлэх хэсэгнь хэдэн градусын сектороор дүрслэгдсэн бэ?

 • A. 45о   

 • B. 80о   

 • C. 90о 

 • D. 100о

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг 52°-тай тэнцүү бол нөгөө хурц өнцгийг олоорой.

 • A.37o         

 •  B. 218o   

 • C. 38o       

 • D.128o

Оноо: 1

Номын тавиурт 5 ном өрөх зай байв. Хэрвээ 7 өөр янзын ном байсан бол хэдэн янзаар өрж тавих боломжтой вэ?

 • А.2520                       

 • B.1260                    

 • C.630                      

 • D.315

Оноо: 1

Хлорид, бромид, иодид ионыг ямар бодисоор таньж болох вэ?

 • A. AgNO3  

 • B. BaCl2 

 • C. H2SO4  

 • D. NaOH

Оноо: 1

Хүний биеийн температур нэг өдрийн туршид хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар дүрслэн үзүүлжээ. Биеийн хамгийн бага температур хэд байна вэ?

Оноо: 1

Хэлбэлзлийн давтамжийн нэгж аль нь вэ?

 • A. Секунд 

 • B. Герц  

 • C. Метр  

 • D. Радиан   

Оноо: 1

Бага сургуулийн 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчдын тоог диаграммаар харуулжээ.

3 дугаарангийн сурагчдын эзлэх хэсэгнь хэдэн градусын сектороор дүрслэгдсэн бэ?

 • A. 36о   

 • B. 80о

 • C. 72о 

 • D. 60о

Оноо: 1

Үдэшлэг дээр 6 хүн хоорондоо гар барилцсан бол нийт хэдэн удаа гар барьсан бэ?

 • А.15                          

 • B.9                    

 • C.12                      

 • D.18

Оноо: 1

Ялгаатай 6 чихрийг гурван өөр уутанд хэдэн янзаар хийж болох вэ?

 • А.729                          

 • B.216                    

 • C.343                     

 • D.120

Оноо: 1

Бага сургуулийн I-Vангийн сурагчдын тоог диаграммаар харуулжээ.

4 дүгээрангийн сурагчдын эзлэх хэсэгнь хэдэн градусын сектороор дүрслэгдсэн бэ?

 • A. 30о              

 • B. 40о     

 • C. 80о     

 • D. 60о

Оноо: 1

Сонгуульд оролцсон 100 хүнээс судалгаа авахад 52 хүн нэгдүгээр нэр дэвшигчид, 38 хүн хоёрдугаар нэр дэвшигчид саналаа өгч 18 хүн хоёр нэр дэвшигчид хоёуланд нь саналаа өгсөн бол хэдэн хүн алинд нь ч саналаа өгөөгүй вэ?

 • А.28                          

 • B.30                    

 • C.32                      

 • D.36

Оноо: 1

\textrm{C}_{20}^{0}+\textrm{C}_{20}^{2}+...+\textrm{C}_{20}^{20} нийлбэрийг ол.

 • А. 2^{19} 

 • B. 2^{11}

 • C. 2^{20}               

 • D. 2^{21}

Оноо: 1

Цахилгаан соронзон долгионы хэлбэлзлийн давтамжийг илэрхийлсэн томьёо аль нь вэ?

 • A. \small \frac{\lambda }{T}

 • B. \small \frac{\lambda}{c}

 • C. \small \frac{c}{\lambda}

 • D. \small \lambda T

Оноо: 1

Координатын хавтгай дээр А (3, 5) В(-2, 5) цэгүүдийг тэмдэглэж АВ хэрчмийн уртыг олоорой.

 • А. 5 нэгж  

 •  В. 4 нэгж  

 • С. 6 нэгж  

 • D. 3 нэгж

Нийт: 16693