• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэрвээ гүйлтийн тэмцээнд 10 хүн барианд хүрсэн бол хэдэн янзаар I, II, III байр эзлүүлэх боломжтой вэ?

 • А.720                          

 • B.360                    

 • C.180                      

 • D.1000

Оноо: 1

Гурвалжны нэг өнцөг нь 60° бөгөөд нөгөө хоёр өнцөг нь 2:3 харьцаатай бол эдгээр өнцгийг олоорой.

 •  А. 40º ба 80º   

 • B. 48º ба 72º   

 • С. 36º ба 84º

 • D. 100º ба 20º

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод.

\lim_{x \to 1}\frac{x^{2}+2x-3}{x^{2}-3x+2}=?

 • A.– 4         

 • B. 0           

 • C. 1            

 • D. Хязгаар олдохгүй

Оноо: 1

36 хөзрөөс 7 хөзрийг таамгаар авахад ядаж 2 хатан орсон байх үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • А.  \frac{152}{935}                 

 • B. \frac{7}{1683}           

 • C. \frac{377}{935}               

 • D. \frac{4}{1683}

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийд аль графикаар дүрслэгдэх вэ?

 • A.

   

   

   

 • B.

 • C.

 • D

   

   

   

   

   

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод.

\lim_{x \to 0}\frac{sin3x}{x}=?

 • A. 0           

 • B. 1           

 • C. 3            

 • D. \frac{1}{3}

Оноо: 1

C багтаамжтай конденсатор, L ороомгийн индукцлэл бүхий цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хүрээний шугаман давтамжийг олох томьёо аль нь вэ?

 • A.  \small \sqrt{LC}

 • B. \small \sqrt\frac{1}{LC}

 • C. \small 2\pi\sqrt LC

 • D. \small \frac{1}{2\pi\sqrt LC}

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод.

\lim_{x\rightarrow 0}\frac{sin3x}{sin2x}=?

 • A. 0          

 • B. 1           

 • C. \frac{3}{2}          

 • D. \frac{2}{3}

Оноо: 1

Математик дүүжингийнхэлбэлзлийн далайц гэж юу вэ?

 • A. Тэнцвэрийн байрнаас дурын нэг хугацаан дахь шилжилт

 • B. T/2 хугацаанд шилжсэн шилжилт

 • C. Тэнцвэрийн байрнаас хазайх хазайлт

 • D. Тэнцвэрийн байрнаас хамгийн их хазайх зай  

Оноо: 1

Гурвалжны нэг өнцөг нь 45º бөгөөд нөгөө хоёр өнцөг нь 1:2 харьцаатай бол эдгээр өнцгийг олоорой.

 • А.90º ба 30º       

 • B. 15º ба 120º   

 • С.  45º ба 90º 

 • D. 100º ба 35º

Оноо: 1

Механик хэлбэлзлийн үе гэж юу вэ?

 • A. Тэнцвэрийн байрнаас шилжсэн хугацаа

 • B. Нэг бүтэн хэлбэлзсэн хугацаа

 • C. Нийт хэлбэлзлийн хугацаа

 • D. A/2 зайнд шилжсэн хугацаа /A- хэлбэлзлийн амплитут/  

Оноо: 1

Гармоник хэлбэлзлийн хөдөлгөөний тэгшитгэл x = Acos(ωt + φ0) гэж өгөгджээ. Энэ тэгшитгэлд байгаа ω юуг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн бэ?

 • А.  хэлбэлзлийн далайц

 • B.  хэлбэлзлийн давтамж

 • C.  хэлбэлзлийн цикл давтамж 

 • D.  хэлбэлзлийн фаз

Оноо: 1

C цэгийн координатыг олоорой.

 • А. (2;3)  

 • B.(-3;5)   

 •  С.(-5;-1)     

 • D. (-1;-5)

Оноо: 1

Математик дүүжингийн чөлөөт хэлбэлзлийн үе доорх хэмжигдэхүүнүүдийн алинаас нь хамаарах вэ ?

 • А.  Ачааны массаас шууд  хамаарна

 • B.  Хэлбэлзлийн далайцаас хамаарна

 • C.  Дүүжингийн уртаас хамаарна

 • D.  Хэлбэлзлийн фазаас хамаарна

Оноо: 2

Зайрмагны дэлгүүр 28 өөр төрлийн амттай зайрмагаасүйлчлүүлэгчдэд нэг, хоёр, эсвэл гурвалсан давхаргатайгаар зардагбол хэдэн төрлийн зайрмаг гарахвэ?

 • А.22764                      

 • B.11382                    

 • C.5691                      

 • D.2845

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийд аль графикаар дүрслэгдэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

   

   

   

   

   

Оноо: 1

Биеийг k хаттай пүршинд зүүжхэлбэлзүүлэв. Пүршний чөлөөт хэлбэлзлийн үе дараах хэмжигдэхүүнүүдийн алинаас нь хамаарах вэ?

 • А.  Ачааны массаас

 • B.  Хэлбэлзлийн далайцаас

 • C.  Хэлбэлзлийн фазаас

 • D. Пүршний уртаас

Оноо: 1

Дараах дүрс тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А.  2   

 • B. 4   

 • С. 1   

 • D. 6        

Оноо: 1

Аль нь тууш долгион бэ?

 • А. Агаарт тархаж буй дуу авиа   

 • B. Радио долгион  

 • C. Гэрэл  

 • D. Төмөрт тархаж буй дуу авиа   

Оноо: 1

Шатрын тэмцээнд оролцож буй 10 тамирчин тус бүрт шагнал гардуулахаар болов. 25$-ын шагналыг зургаан хүнд, 50$-ын шагналыг 3 хүнд, 100$-ын шагналыг нэг хүнд гардуулья гэвэл хэдэн янзаар өгч болох вэ?

 • А.840                          

 • B.820                    

 • C.710                       

 • D.805

Нийт: 16693