• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдлийн утгуудыг эрэмбэлжээ.

a_{1},a_{2}, .... ,a_{30},a_{31}

Аль нь өгөгдлийн медиан болох вэ?

 • A. \frac{a_{15}+a_{14}}{2}   

 • B. \frac{a_{16}+a_{15}}{2}

 • C. a_{15}

 • D. a_{16}

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод.

\lim_{x\rightarrow \infty} \left ( 1+ \frac{1}{3x}\right )^{x}=?

 •   A. 3^{e}          

 • B. \frac{e}{3}           

 • C. e^{\frac{1}{3}}          

 • D. e^{3}

Оноо: 1

Төмөр замын компани 30 чиглэлтэй (буудал, вакзол) байв.Тасалбар бүрт явах чиглэл нь бичигджээ. Хэдэн төрлийн тасалбар байх вэ?

 • А.870                          

 • B.435                    

 • C.218                      

 • D.610

Оноо: 1

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн далайц 5 см бөгөөд үеийн хагастай тэнцүү хугацаанд дүүжилсэн бие ямар зам явах вэ?

 • A. 1.25 см  

 • B. 2.5 см

 • C. 5 см

 • D. 10 см

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн нэг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин их байхаар хуваав. Хуваагдсан хоёр өнцгийн хэмжээг олоорой.

 •  А. 22.5o ба 67.5o 

 • B. 36o ба 144o      

 • С. 45o ба 135o    

 • D. 18o ба 72o

Оноо: 1

1s22s22p63s23p64s23d5 электрон байгууламжийн томьёо бүхий элементийн химийн тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. Ca    

 • B. Cr 

 • C. Fe

 • D. Mn

Оноо: 2

Пицца бэлтгэдэг газарнэг пиццаг хийхдээ мах, мөөг, хиам, сонгино, загас, чинжүү гэсэнорцуудаассанал болгодог байв. Нийт хэдэн төрлийн пицца гарах боломжтой вэ?

 • А.64                          

 • B.128                    

 • C.32                      

 • D.16

Оноо: 1

Зурагт харуулсан функцийн графикийн A цэг дээрх уламжлалыг ол.

 • A. -2

 • B. 0.44

 • C. 2.25

 • D. 2.35

Оноо: 2

Ядаж нэг3-ын цифр агуулсан 5 оронтой хичнээн тоо байх вэ?

 • А.37512                          

 • B.18756                    

 • C.9378                      

 • D.4689

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийд аль графикаар дүрслэгдэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Сурагч 17.6 грамм калийн сульфат гарган авах зорилгоор хүчил шүлтийн титрлэлтийг явуулжээ. Туршилтын үр дүнд бүтээгдэхүүний гарц 90% байсан бол хэдэн грамм давс гарган авсан бэ?

 • A.14.5 г 

 • B. 15.84 г

 • C.  17.6 г

 • D. 19.55 г 

Оноо: 1

Хэлбэлзэл хийж байгаа биеийн координат хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. Хэлбэлзлийн далайц хэд вэ?

 • А.  10 см

 • B.   10 м

 • C.  5 см

 • D.  20 см

Оноо: 1

Доорх өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • А. Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 360o байна.

 • В. Дөрвөн өнцөгт дөрвөн диагнольтай.

 • С. Параллелограмм бол тэгш хэмтэй дүрс.

 • D.Ромбо нь тэгш хэмийн хоёр тэнхлэгтэй.

Оноо: 1

\textrm{C}_{4}^{0}+\textrm{C}_{4}^{1}+\textrm{C}_{4}^{2}+\textrm{C}_{4}^{3}+\textrm{C}_{4}^{4}=a; \quad p_5-p_4=b бол \frac{b}{a} утгыг ол.

 • А. 6

 • B. 12 

 • C. 32            

 • D. 16

Оноо: 1

Идеал хийн даралт -эзлэхүүнээс хамаарах хоёр хамаарлыг үзүүлжээ. Графикуудын аль нь ямар процессынх болохыг сонгоно уу.

 • A. 1- Адиабат,  2- Изотерм

 • B. 1- Адиабат,  2- Изобар

 • C. 1- Изотерм, 2- Адиабат

 • D. 1- Изобар,   2- Изохор

Оноо: 1

1s22s22p63s23p63d2 4s2 электрон байгууламжийн томьёотой элемент ньдараах ангиллын алинд нь багтахыг тодорхойлно уу.

A. D-элемент B. S-элемент C. P-элемент D. F-элемент

 • A. D-элемент

 • B. S-элемент  

 • C. P-элемент

 • D.  F-элемент

Оноо: 1

0.5 Моль хийн төлөвийн өөрчлөлтийн диаграммыг үзүүлэв. Энэ үед гаднаас 6∙105 Ж дулааны энерги өгсөн бол хий ямар хэмжээний ажил хийсэн бэ?

 • A. -6105 Ж 

 • B. 0 Ж

 • C. 310Ж

 • D. 6105 Ж

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн нэг нь нөгөөгөөсөө 5 дахин бага байхаар хуваав. Хуваагдсан хоёр өнцгийн хэмжээг олоорой.

 •  А. 18o ба 72o    

 • B.15o ба 75o  

 • С. 36o ба 144o   

 • D. 45o ба135o

Оноо: 1

Зурагт математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тодорхой агшин дахьбайрлалуудыг үзүүлжээ. Аль байрлалд хэлбэлзэж буй биеийн кинетик энерги хамгийн их байх вэ?

Оноо: 2

Таван хайрцагт хэмжээ ба жингээрээ ижил бөмбөгүүд байв. Хоёр хайрцагт нь 6 хөх, 4 улаан, мөн өөр хоёр хайрцагт нь 8 хөх, 2 улаан, үлдсэн нэг хайрцагт нь 3 хөх, 7 улаан бөмбөг байв. Санамсаргүйгээр нэг хайрцгийг сонгон авч, түүнээс хоёр бөмбөг авахад өөр өөр өнгөтэй байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{101}{225}                        

 • B. \frac{101}{500}  

 • C. \frac{103}{225}               

 • D. \frac{101}{450}

Нийт: 16693