• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцгүүд 1:2 гэж харьцана. Гурвалжны өнцгүүдийн хэмжээг олоорой.

 • А.15o ба 30o 

 • В.30o ба 60o     

 • С.60o ба 90o  

 • D.120o ба 240o

Оноо: 1

Идеал хийI төлөвөөс II төлөв рүү шилжив. Графикийг ашиглан ямар хэмжээний ажил хийгдсэнийг олно уу.

 • A. –4103 Ж

 • B. 0 Ж

 • C. 6103 Ж

 • D. 4103 Ж

Оноо: 2

Таван хайрцагт хэмжээ ба жингээрээ ижил бөмбөгүүд байв. Хоёр хайрцагт нь 6 хөх, 4 улаан, мөн өөр хоёр хайрцагт нь 8 хөх, 2 улаан, үлдсэн нэг хайрцагт нь 3 хөх, 7 улаан бөмбөг байв. Санамсаргүйгээр нэг хайрцагсонгон авч, түүнээс хоёр бөмбөг авахад хоёулаа улаан өнгөтэй байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{7}{45}                   

 • B. \frac{9}{22}                    

 • C. \frac{13}{45}               

 • D. \frac{101}{225}

Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийн системийн шийд аль графикаар дүрслэгдэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Ижилхэн 9 чихрийг өөр өөр өнгийн 5 уутанд хэдэн янзаар хийж болох вэ?

 • А.715                     

 • B.2002                  

 • C.126                      

 • D.1001

Оноо: 1

Зурагт математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тодорхой агшин дахьбайрлалуудыг үзүүлжээ. Аль байрлалд хэлбэлзлийн потенциалэнерги хамгийн их байх вэ?

Оноо: 1

Хийд гаднаас 500 Ж дулаан өгөхөд I төлөвөөс II төлөвтшилжсэн бол энэ үед хий ямар хэмжээний ажил хийсэн бэ?

 • A. –500 Ж

 • B. 0 Ж

 • C. Мэдээлэл дутуу. Олох боломжгүй. 

 • D. 500 Ж

Оноо: 1

Шагай хаяхад морь, тэмээ, хонь, ямаа бууна. 5 шагайг зэрэг хаяхад хэдэн янзаар буух боломжтой вэ?

 • А.1024                      

 • B.625                    

 • C.120                     

 • D.125

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгуудыг эрэмбэлжээ.

a_{1},a_{2}, .... ,a_{50},a_{51}

Аль нь өгөгдлийн медиан болох вэ?

 • A. \frac{a_{25}+a_{24}}{2} 

 • B.  \frac{a_{26}+a_{25}}{2} 

 • C. a_{25}

 • D. a_{26} 

Оноо: 1

Параллелограммын мохоо өнцөг нь хурц өнцгөөсөө 2 дахин их бол түүний өнцгүүдийн хэмжээг олоорой.

 • А.120o ба 240o 

 • В.30o ба 60o  

 • С.90o ба 180o    

 •  D.60o ба 120o

Оноо: 1

Албадмал хэлбэлзлийн далайц гадны хүчний давтамжаас хамаарах хамаарлын графикийг зурагт үзүүлжээ. Резонансын үзэгдлийн үед хэлбэлзлийн далайц ямар утгатай байсан бэ?

 •  A. 2 см    

 • B. 3 см   

 • C. 4 см       

 • D. 5 см

Оноо: 1

Зураг өгсөн шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

 • A. 3x+2y=-4

 • B. -3x+2y=-4

 • C. 3x-2y=4

 • D. -3x+2y=4

Оноо: 1

Хийн эзлэхүүн температураас хамаарахграфик өгөгджээ. I төлөвөөс II төлөвт шилжүүлэхэдхаргалзах дулааны энерги 800 Ж болов. Хийн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

 • A. –266 Ж

 • B. 0 Ж

 • C. 800 Ж

 • D. -800 Ж

Оноо: 1

14Si-15P-16S-17Cl гэсэн дараалалд эдгээр элементийн харьцангуй цахилгаан сөрөг чанар (Х.Ц.С.Ч) өөрчлөгдөх зүй тогтлыг тогтооно уу.

Оноо: 2

100-аас 999-ийн хооронд дурын нэг натурал тоосонгоходядаж нэг 0 цифр орсон байх магадлал хэд вэ?

 • А. \frac{171}{900}                      

 • B.  \frac{171}{999}                  

 • C.  \frac{180}{998}                    

 • D.  \frac{180}{899}

Оноо: 1

Албадмал хэлбэлзлийн далайц гадны хүчний давтамжаас хамаарах хамаарлын графикийг зурагт үзүүлжээ. Резонансын үзэгдлийн үед хэлбэлзлийн далайцын утга ямар утгатай байсан вэ?

 • A. 1 см

 • B. 4 см

 • C. 8 см  

 • D.10 см

Оноо: 1

Цахилгаан соронзон долгион ямар төрлийн долгионд багтах вэ?

 • A. Тууш долгион

 • B. Хөндлөн долгион

 • C. Тууш ба хөндлөн долгион

 • D. Шугаман долгион

Оноо: 1

Арьсны бүтцийн зураг дээр К үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг юу гэдэг вэ?

} K

 • A. Дайвар эрхтэн

 • B. Жинхэнэ арьс

 • C. Өөхөн давхарга

 • D. Эпидермис

Оноо: 1

Зурагт хийн даралт эзлэхүүнээс хамаарах хамаарлын графикийг үзүүлжээ. Хий I төлөвөөс II төлөвт шилжихэд ямар хэмжээний ажил хийгдсэн бэ?

 • A.  50 Ж

 • B. 150 Ж

 • C. 100 Ж

 • D. 300 Ж

Оноо: 1

Дүрсийгцагийн зүүний дагуу90 градус эргүүлбэл ямар байрлалд шилжих вэ?

 • A. 

 • B.

 • C. 

 • D. 

Нийт: 16693