• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Математикийн анги 13 охин, 11 хөвгүүнтэй.Ангийн багш дурын 4 сурагчийг самбартгэрийн даалгаврын бодлогободуулахболов.Сонгосон 4 сурагч бүгд охин байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{65}{966}                       

 • B. \frac{715}{966}                   

 • C. \frac{65}{483}                     

 • D. \frac{715}{899}

Оноо: 1

Дараах энтальпийн өөрчлөлтүүдийн жишээг зөв харгалзуулна уу.

1. 2С(хат) + 3H2(х) → C2H6(х), ΔH0= - 84.0 кЖ/моль а. Шатахын

2. NaOH(уус) + HCl(уус)→NaCl(уус) + H2O(ш) , ΔH0= -59.7 кЖ/моль б. Үүсэхийн

3. С2H6(х) + 3½O2(х) → 2CO2(х) + 3H2O(ш) , ΔH0 = - 1560.0 кЖ/ моль в. Атомчлагдахын

4. ½Cl2(х) → Cl(х), ΔH0 = +122 кЖ/ моль г. Саармагжихын

 • A.1а, 2б, 3в, 4г

 • B. 1б, 2г, 3а, 4в 

 • C. 1б, 2в, 3г, 4а  

 • D. 1а, 2г, 3в, 4б  

Оноо: 1

Зурагт өгсөн шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

 • A. -2x-3y=5 

 • B.  -2x+3y=5        

 • C. -2x+3y=-5

 • D. 2x+3y=-5

Оноо: 1

Идеал хийн даралт -эзлэхүүнийхамаарлын графикийг үзүүлжээ. Хий I төлөвөөс II төлөвт шилжихэд ямар хэмжээний ажил хийсэн бэ?

 • A. 20 Ж

 • B. 40 Ж

 • C. 60 Ж

 • D. 80 Ж

Оноо: 1

Зураг дээр хэдэн ялгаатай тэгш өнцөг зурагдсан байна вэ?

 • А. 2 

 • В.3  

 • С.4   

 •  D.5     

Оноо: 1

Агаарт тархаж байгаа хөндлөн долгионы хамгийн ойрхон орших ижил фазтай цэгүүдийн хэлбэлзэл хоорондох зай ямар утгатай байх вэ? (\lambda - долгионы урт )

 • A. \lambda/2

 • B. \lambda

 • C. 2\lambda/3

 • D. 1.5\lambda   

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгуудыг эрэмбэлжээ.

a_{1},a_{2}, ... ,a_{39},a_{40}

Аль нь өгөгдлийн медиан болох вэ?


 • A. \frac{a_{20}+a_{21}}{2}    

 • B. \frac{a_{20}+a_{19}}{2}

 • C. a_{20}

 • D. a_{21}

Оноо: 1

Өнгөгүй уусмал дөлний өнгийг шар өнгөөр будаж, хүчилтэй харилцан үйлчлэхдээ хий ялгаруулдаг, фенолфталейн дусаахад ягаан өнгөтэй болдог бол энэ нь аль бодисын уусмал вэ?

 • A. CaSO4    

 • B. Na2CO3

 • C.K2CO3  

 • D. MgSO

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн тоглогчийн шийдэнд бөмбөг оруулах магадлалын хувь нь 0.75%. 5 шидэлтээс 4-т нь бөмбөг оруулж оноо авах магадлал хэд вэ?

 • А. \frac{99}{250}                       

 • B. \frac{2}{5}                      

 • C. \frac{41}{100}                     

 • D. \frac{3}{5} 

Оноо: 1

Идеал хийн даралт -эзлэхүүнийхамаарлынграфик өгөгджээ. Хийнcба aтөлөвийндотоод энергийн харьцааг олно уу.

 • A. 2 

 • B. 3

 • C. 6

 • D. 8

Оноо: 1

Арьсны бүтцийн зураг дээр К үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг юу гэдэг вэ?


\left. \right \} \right \} K

 • A. Дайвар эрхтэн

 • B. Жинхэнэ арьс

 • C. Өөхөн давхарга

 • D. Эпидермис

Оноо: 1

Агаарт тархаж байгаа зогсонгидолгионызэргэлдээ орших 2 багцралын хоорондох зай ямар утгатай байх вэ? (\lambda - долгионы урт )

 • A. \lambda/2

 • B. \lambda

 • C. 2\lambda/3

 • D. 1.5\lambda

Оноо: 1

f\left ( x \right )=e^{x}функцийнx_{0}=2 цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. 1

 • B. e

 • C. e2

 • D. e3

Оноо: 1

1 атомт молекул бүхий,1 моль идеал хий изобараар тэлж эзлэхүүн нь 3 дахин нэмэгдэв. Хийд ямар хэмжээний дулааны энерги өгсөн бэ? Хийн анхны температур T.

 • A. 2RT

 • B. 3RT 

 • C. 5RT

 • D. 15RT/2

Оноо: 1

Аль урвалаар лабораторийн нөхцөлд хлор гарган авах нь илүү тохиромжтой вэ?

 • A. MnO2 + 4HCIMnCI2+CI2↑+2H2O

 • B. 2NaCI электролиз 2Na+CI2

 • C.  2NaCI +2H2O электролиз 2NaOH+CI2↑+H2

 • D. 2NaCI +F22NaF+CI2

Оноо: 1

\left | x-2 \right |\leq 3тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A.\left [ \right -1;5\left \right )     

 • B. \left \right ] -1;5\left [ \right 

 • C.  \left [ 1;5 \right ]    

 • D.\left [ -1;5 \right ]

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд 1:3:5 гэж харьцана. Гурвалжны өнцгүүдийн хэмжээг олоорой.

 •  А. 10, 60, 110  

 • В. 30, 60, 90            

 • С. 40, 80, 60 

 • D.20, 60, 100

Оноо: 1

f\left ( x \right )=ln xфункцийнx_{0}=1 цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. e

Оноо: 1

1: 500000 масштабыг хэрхэн ойлгох вэ?

 • А. 50 км-ийг 1 см-ээр зурна.

 • В.  5км-ийг 1 см-ээр зурна.

 • С.   500 км-ийг 1 см-ээ рзурна.

 • D. 50 км-ийг 1 см-ээр зурна.  

Оноо: 1

Идеал хийн даралт нь эзлэхүүнийхамаарлын график өгөгдөв.N1ба N2 төлөвийндотоод энергийн харьцааг олно уу. Графикийн эзлэхүүний масштаб адилхан.

 • A. U2=U1

 • B. U1=2U2

 • C. U2=2U1

 • D. U2=4U1

Нийт: 16693