• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2p\small _{x}^{1} орбитал дахь электроны төлөв байдлыг квант тоо (n, ℓ, m, ms)-оор илэрхийлнэ үү.

n m ms

 • A.         2          0          0          +1/2

 • B.         2          1          3          -1/2

 • C.        2          0          -1         +1/2

 • D.        2          1          -1         +1/2   

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгууд ньa_{1},a_{2}, ... ,a_{30},a_{31} байв.

Утгууд эрэмбэлэгдээгүйбол аль дүрмээр медианыг олох вэ?

 • A. Утгуудыг эрэмбэлэхэд 16 дахь тоо нь медиан болно.

 • B. Утгуудыг эрэмбэлэхэд голын 2 тооны арифметик дундаж нь медиан болно.

 • C. a_{15} нь медиан болно.

 • D. a_{16} нь медиан болно.

Оноо: 1

Цахилгаан соронзон долгионы цахилгаан орныхүчлэгийн вектор (E) -ын хэлбэлзлийн хавтгай

 • A. Соронзон орны индукцийн вектор (B)-ын хавтгайтай параллел

 • B. Соронзон орны индукцийн вектор (B)-той параллел боловч эсрэг чиглэсэн  

 • C. Соронзон орны индукцийн вектор (B)-той 60°  өнцөг үүсгэдэг.

 • D. Соронзон орны индукцийн вектор (B)-ын хавтгайтай хөндлөн 

Оноо: 1

f\left ( x \right )=3^{x}функцийнx_{0}=1 цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. 3

 • B.ln3

 • C.ln9

 • D. ln27

Оноо: 1

1: 800000 масштабтай газрын зураг дээр 6 см урттай зурагдсан газрын бодит хэмжээг олоорой.

 • А.48 км  

 • В. 480 км 

 • В. 4.8 км 

 • D. 4800 км

Оноо: 1

Цахилгаан соронзон долгионы соронзон орны индукцийн векторын хэлбэлзлийн хавтгай ба цахилгаан векторын хэлбэлзлийн хавтгай хэрхэн байрладаг вэ?

 • A. Параллел, давхцаж

 • B. Параллел, зайтай  

 • C. Тодорхой ямар нэг өнцөг үүсгэж

 • D. Харилцан перпендикуляр

Оноо: 1

32. Дараах ойлголтыг зөв тайлбарласан мэдээллийг харгалзуулна уу.

1.Адсорбц а. Электролитууд хоорондоо, эсвэл электролитийн уусмал

болон комплекс хоорондоо ион харилцан солилцох

2.Абсорбц б. Хатуу эсвэл шингэн биетэй шүргэлцэж байгаа шингэн эсвэл

хийнээс ямар нэгэн бодис биетийн гадаргуу дээр хуримлагдахыг

3.Ион солилцол в.Хөрсний усан дах кальцийн ионы хэмжээг ихэсгэснээр хөрсний

хүчиллэг чанарт өөрчлөлт гарах

4. Хөрсний бохирдол г. Хий, шингэн, хатуу төлөвт байгаа шүргэлцэж байгаа гадаргуу руу

атом, молекул, ион нэвчиж орохыг

 • A.1а, 2б, 3в,4г    

 • B. 1б, 2г, 3а, 4в  

 • C. 1б, 2в, 3г, 4а

 •  D. 1а, 2г, 3в, 4б

Оноо: 2

(x-y+c)^{3}-ийн задаргааг бич.

 • А. x^3-y^3+c^3-3x^2y+3x^2c+3y^2x+3y^2c+3c^2x-3c^2y-6xyc

 • B. x^3+y^3+c^3-3x^2y+3x^2c+3y^2x+3y^2c+3c^2x-3c^2y

 • C.  x^3-y^3+c^3-3x^2y+3x^2c+3y^2x+3y^2c-3c^2y-6xyc

 • D. x^3+y^3+c^3-3x^2y+3x^2c+3y^2x+3y^2c+3c^2x-3c^2y+6xyc

Оноо: 1

f\left ( x \right )=log_{2}xфункцийнx_{0}=log_{2}e цэг дээрх налалтыг ол.

 • A. ½

 • B. 1

 • C.ln2 

 • D. ln2 2

Оноо: 1

\left | x+3 \right |< 2 тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A.\left \right ]-5;1\left \right ]

 • B.\left \right ]-5;-1\left \right \left [ \right

 • C.\left [ -5;-1 \right ]

 • D.\left \right ]-5;1\left [ \right

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгууд нь a_{1},a_{2}, ...,a_{50},a_{51}байв.

Утгуудэрэмбэлэгдээгүйбол аль дүрмээр медианыг олох вэ?

 • A. Утгуудыг эрэмбэлэхэд 26 дахь тоо нь медиан болно.

 • B. Утгуудыг эрэмбэлэхэд голын 2 тооны арифметик дундаж нь медиан болно. 

 • C. a_{25} нь медиан болно.

 • D. a_{26}  нь медиан болно.

Оноо: 1

Арьсны бүтцийн зураг дээр К үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг юу гэдэг вэ?

 • A. Дайвар эрхтэн

 • B. Жинхэнэ арьс

 • C. Өөхөн давхарга

 • D. Эпидермис

Оноо: 1

Химийн хувьд байгалийн усны макрокомпенент бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгоно уу.

 • А. N, P-ын нэгдэл, Н2SiO3, Fe(OH)3

 • В. Cu2+, Mn2+, Br -, F-, I-  

 • С. RCOOH, ROH, RCHO, RCOR, RCOOR  

 • D. Mg2+ , Ca2+ , K+ , Na+ , Cl- , SO42-, HCO3, CO32−  

Оноо: 2

O(0,0) цэгээс B(3,6) цэг хүртэлх хамгийн богино замын тоог ол.

 • А.84                        

 • B.20                    

 • C.72                      

 • D.80

Оноо: 2

Дэлгэмэл өнцгийн 40% нь хэдэн градус болох вэ?

Оноо: 1

Дараах урвалын тэгшитгэлүүдээс усан дахь амьд организм биомасс үйлдвэрлэх урвалыг илэрхийлсэн хоёр тэгшитгэлийг сонгоно уу.

I. 2(CH2O)n → nCH4 + nCO2

II. nCO2 + nH2O \small \overset{hv}{\rightarrow} (CH2O)n + nO2

III. (CH2O)n + nO2 → nCO2 + nH2O

IV. 2nHCO3 \small \overset{hv}{\rightarrow} (CH2O)n+1.5nO2 + nCO2

 • A. I ба II

 • B. I ба III  

 •  C. II ба III  

 •  D. II ба IV

Оноо: 2

A(3,4) цэгээс B(6,6) цэг хүртэлх хамгийн богино замын тоог ол.

 • А.10                       

 • B.30                    

 • C.15                     

 • D.40

Оноо: 1

Цахилгаан соронзон долгионы хувьд цахилгаан орны хүчлэгийн вектор ба соронзон орны индукцийн вектор хоёрын хэлбэлзлийн фазын зөрөөямар байдаг вэ?

 • A. 0 

 • B. \pi/2  

 • C. 2\pi/3      

 • D. 1.5\pi           

Оноо: 1

f(x)=sin2xбол f{}'(\frac{\pi}{6}) -ийн утгыг ол.

 • A.  \frac{\sqrt{3}}{2}

 • B.\sqrt{3}              

 • C.1                

 • D. 1/2.

Оноо: 1

Жинхэнэ арьсны давхрааныхэсгүүдийн үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • А. Мэдрэлийн ширхэг - Гадаад орчны өөрчлөлтийг мэдэрнэ.

 • В. Хүлээн авуур - Биеийн дулаан зохицуулахад оролцоно.

 • С. Хөлсний булчирхай - Арьсыг мэдрэлжүүлнэ.

 • D. Тосны булчирхай - Үс ба арьсыг зөөлөн, чийглэг байлгана.

Нийт: 16693