• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдлийн утгууд a_{1},a_{2}, ....,a_{39},a_{40} байв.

Утгуудэрэмбэлэгдээгүйбол аль дүрмээр медианыг олох вэ?

 • A. Утгуудыг эрэмбэлэхэд 20 дахь тоо медиан болно.          

 • B. Утгуудыг эрэмбэлэхэд голын 2 тооны арифметик дундаж нь медиан болно.

 • C. a_{20} нь медиан болно.

 • D. a_{21}  нь медиан болно.

Оноо: 1

Дараах хүснэгтийг ажиглан асуултад хариулна уу?

X ангийнхнаас дурын нэг сурагчийг сонгоход уран зохиолын ангийн сурагч байх магадлал хэд вэ?

Нийт ангиуд

IX анги

X анги

XI анги

XII анги

нийт

Байгалийн ухаан

50

35

33

29

147

Нийгмийн ухаан

20

25

28

24

97

Уран зохиол

40

40

39

37

156

нийт

110

100

100

90

400

 • А. \frac{2}{5}                        

 • B. \frac{25}{97}                        

 • C. \frac{2}{11}                     

 • D. \frac{28}{97}                        

Оноо: 1

f(x)=xcosx болf{}'(\frac{\pi}{2}) -ийн утгыг ол.

 • A. 1           

 • B. -\frac{\pi}{2}          

 • C.   \frac{\pi}{2}  

 • D. 0

Оноо: 1

\left | 2x-3 \right |> 2тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A. ]-\infty ; 0.5[\cup ]2.5; \infty ]

 • B. \left \right ]0.5;2.5\left [ \right

 • C. (-\infty ; 0.5]\cup [2.5; \infty )

 • D.  \left [ 0.5;2.5 \right ]

Оноо: 1

Нэгэн цагаан өнгөтэй талст бодисыг усанд уусгаж, шинжилгээ хийв. Бүдүүвчээр үзүүлсэн үр дүнг ашиглан бодисын томьёог тогтооно уу.

 • A. CuCO3   

 • B. CuSO4 

 • C. FeSO4

 • D. K2SO3

Оноо: 2

Өнгөгүй уусмал дөлний өнгийг тоосгон улаанаар буддаг, мөнгөний нитратын уусмалаас дусаахад цагаан тунадас үүсдэг. Энэ бодисын томьёог сонгоно уу.

 • A. Na2SO4

 • B. СаCl2

 • C. Ba(NO3)2

 • D. KCl

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр хэдэн градус байх вэ?

 • А. 120º    

 • В. 180º  

 • С. 340º

 • D.270º

Оноо: 1

Дараах хүснэгтийг ажиглан асуултад хариулна уу?

Дурын нэг сурагчийг сонгоход нийгмийн ухааны IX ангийн сурагч байх магадлал хэд вэ?

Нийт ангиуд

IX анги

X анги

XI анги

XII анги

нийт

Байгалийн ухаан

50

35

33

29

147

Нийгмийн ухаан

20

25

28

24

97

Уран зохиол

40

40

39

37

156

нийт

110

100

100

90

400

 • А. \frac{20}{97}                          

 • B. \frac{25}{97}                        

 • C. \frac{2}{11}                       

 • D. \frac{28}{97}   

Оноо: 1

Адил талт гурвалжны нэг өнцөг хэдэн градус байх вэ?

 • А. 60º         

 • В. 120º

 • С.180º  

 • D. 270º

Оноо: 1

Дараах ионуудын талаарх үнэн мэдээллийг сонгоно уу.

1. Барийн ион (Ba2+ ) агуулсан уусмалд дүрсэн нихром утас дөлний өнгийг ногооноор буддаг

2. Перманганат ион (MnO4 -) агуулсан усан уусмал нил ягаан өнгөтэй

3. Бромид ион ( Br ) агуулсан усан уусмалд мөнгөний нитратын усан уусмалаас нэмэхэд цайвар шар өнгийн тунадас буудаг

 • A. 1,2 –р мэдээлэл үнэн

 • B. 1,3 –р мэдээлэл үнэн

 • C. 2,3 –р мэдээлэл үнэн

 • D. Бүх мэдээлэл үнэн

Оноо: 1

Дараах ионуудыг усан уусмалдаа үүсгэх өнгөтэй нь харгалзуулна уу.

Ион

Үүсгэх өнгө

1

Fe3+

a

Өнгөгүй

2

MnO42-

б

Улбар шар

3

Сa2+

в

Бор шаргал

4

Cr2O72-

г

Ногоон

 • А.1г, 2б, 3в, 4а

 • B.1в, 2г, 3а, 4б

 • C.  1а, 2г, 3б, 4в

 • D. 1б, 2в, 3а, 4г

Оноо: 1

Хэрчим дээр 5 цэг тэмдэглэв. Хэдэн хэрчим үүсэх вэ?

 • А. 5  

 • В. 6   

 • С. 10    

 • D. 20       

Оноо: 1

f(x)=tgxболf{}'(\frac{\pi}{6}) -ийн утгыг ол.

 • A. 2           

 • B. 1\tfrac{1}{3}          

 • C. 1/4             

 • D. 3/4

Оноо: 2

Дараах диаграммыг ажиглаад,асуултад хариулна уу?

Дурын нэг сурагчийг сонгоход XII ангийн нийгмийн ухааны сурагч байх магадлал хэд вэ?

 • А. \frac{3}{50}                        

 • B. \frac{7}{100}                        

 • C. \frac{20}{97}                        

 • D. \frac{28}{97}

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгийн нийлбэр хэдэн градус байх вэ?

 • А. 120º

 • B. 360º    

 • C. 540º       

 • D.720º

Оноо: 1
 1. Дараах диаграммыг ажиглаж,асуултад хариул.

Дурын нэг сурагчийг сонгоход XI ангийн хөл бөмбөгийн дугуйлангийн сурагч байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{18}                       

 • B. \frac{5}{54}                       

 • C. \frac{3}{16}                       

 • D. \frac{7}{48}

Оноо: 1

f(x)=ctg^3(x^2) болf{}'(x) -ыг ол.

 • A.  3ctg^2(x^2)

 • B. \frac{-6x\cdot ctg^2(x^2)}{sin^2(x^2)}    

 • C. -\frac{ctg^2(x^2)}{sin(x^2)}

 • D. \frac{-6x\cdot ctg^2(x^2)}{sin(x^2)}

Оноо: 1

Дараах үсгүүдээс тэгш хэмийн хоёр тэнхлэгтэй үсэг аль нь вэ?

 • А. 2; 4     

 • B. 1; 2       

 • С. 2;3         

 •  D. 3;4

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгуудыг эрэмбэлжээ.

a_{1},a_{2}, ... ,a_{59},a_{60}

Аль нь өгөгдлийн медиан болох вэ?

 • A. \frac{a_{30}+a_{31}}{2}

 • B. \frac{a_{30}+a_{29}}{2} 

 • C. a_{30}

 • D. a_{31} 

Оноо: 1

DOC өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 110º  

 • B. 90º

 • C. 20º

 •  D. 70º

Нийт: 16693