• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left | 3x+1 \right |\geq 2тэнцэтгэл бишийг бод.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.\left [ -1;\frac{1}{3} \right ]

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүд нь 25º; 65º бол хэлбэрийг нь тодорхойл.

 • А. Хурц өнцөгт 

 • B. Тэгш өнцөгт   

 • C. Мохоо өнцөгт 

 • D.Тодорхойлох боломжгүй

Оноо: 2

A_{n+1}^{n}илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 2

Нэгэн улс 8 хоттой. Аль ч хоёр хот агаарын замаар холбогдсон бол энэ улс хэдэн агаарын замтай вэ?

Оноо: 1

Хоёр агуулахад 180тн ба 270тн гурил байв. Өдөрт агуулах тус бүрээс харгалзан 6тн ба 7.5тн гурил зөөхөд хэдэн өдрийн дараа нэг дэх агуулахад нөгөөгөөс 2 дахин их гурил үлдэх вэ? Аль тэгшитгэлээр бодох вэ?

 • A.180-6x=2\left ( 250-7.5x \right )

 • B.2\cdot \left ( 180-6x \right )=250-7.5x

 • C.180-6x=\left 250-7.5x \right

 • D.180-7.5x=250-6x

Оноо: 1

Дараах шулуунтай параллель болж чадахшулуун аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Жинхэнэ арьсны давхаргын хэсгүүдийн үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A. Мэдрэлийн ширхэг - Үс ба арьсыг зөөлөн чийглэг байлгана.

 • B. Хялгасан судас - Бодисын солилцоо явуулна.

 • C. Хөлсний булчирхай - Арьсыг мэдрэлжүүлнэ.

 • D. Тосны булчирхай - Хоногт 12 л хөлс ялгаруулна.

Оноо: 1

Өгөгдлийн утгуудa_{1},a_{2}, ...,a_{59},a_{60} байв.

Утгуудэрэмбэлэгдээгүйбол аль дүрмээр медианыг олох вэ?

 • A. Утгуудыг эрэмбэлэхэд 30 дахь тоо медиан болно.

 • B. Утгуудыг эрэмбэлэхэд голын 2 тооны арифметик дундаж нь медиан болно.

 • C. a_{30} нь медиан болно.

 • D. a_{31} нь медиан болно.

Оноо: 3

\frac{n!\times (n+1)}{n(n!-(n-1)!)}=2бол n–ийг ол.

Оноо: 1

Хоёр хайрцагт 28кг ба 12кг жинтэй усан үзэм байв. Хайрцагнуудад ижил хэмжээний жимс нэмж хийхэд эхний хайрцаг дахь жимсний жин нөгөө хайрцаг дахь жимсний жингээс 2 дахин их болов. Хоёр хайрцагт нэмсэн жимсний хэмжээг аль тэгшитгэлээр бодох вэ?

 • A.28+x=2\cdot \left ( 12+x \right )

 • B.2\cdot \left ( 28+x \right )=12+x

 • C.28+2x=12+x

 • D.28+x=12+2x

Оноо: 1

Өгөгдлийг гистограммаар дүрсэлжээ.

Моод бүлгийн давтамжийг ол.

 • A. 3

 • B. 6 

 • C. 9      

 • D. 12

Оноо: 1

f\left ( x \right )=xlnxфункцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{1}{x}

 • B. 1+\frac{1}{x}

 • C. 1-\frac{1}{x}

 • D. 1+lnx 

Оноо: 1

Жинхэнэ арьсны давхаргын хэсгүүдийн үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A. Хүлээн авуур - Биеийн дулаан зохицуулахад оролцоно.

 • B. Үсний уут - Үс ургуулна.

 • C. Хөлсний булчирхай - Үс ба арьсыг зөөлөн чийглэг байлгана.

 • D. Тосны булчирхай - Гадаад орчны өөрчлөлтийг мэдэрнэ.

Оноо: 2

\frac{(n+1)!}{n!}=5 бол n=?

Оноо: 1

Өгөгдлийг гистограммаар дүрсэлжээ.

Өгөгдөл нийт хэдэн гишүүнтэй вэ?

 • A. 9

 • B. 12

 • C. 15

 • D. 18

Оноо: 1

f\left ( x \right )=x\cdot 2^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 2^{x}+x\cdot ln2

 • B. 2^{x}-2^{x}\cdot ln2

 • C. \left ( 2^{x}+x\cdot 2^{x} \right )\cdot ln2

 • D. 2^{x}+ x\cdot 2^{x}\cdot ln2

Оноо: 1

Өгөгдлийг гистограммаар дүрсэлжээ.

6-8 завсрын давтамжийг ол.

 • A. 3 

 • B. 1.5  

 • C. 2.5

 • D. 5

Оноо: 1

3 см-ийн урттай, хоорондоо 1 см-ийн зайтай хоёр параллель хэрчмийг ижил урттай хоёр хэрчмээр холбоход үүссэн дүрсийн бүх өнцгүүд нь тэгш бол аль дүрс үүсэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 3

Цэцгийн дэлгүүрт байгаа 6 төрлийн цэцэгнээс 10 цэцэгтэй баглаа хийх болов.Ийм цэцгийн баглааг хэдэн янзаар хийж болох вэ?

Оноо: 1

f\left ( x \right )=\frac{x}{3^{x}} функцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{1-ln3^{x}}{3^{x}}

 • B. \frac{1+ln3^{x}}{3^{x}}

 • C. \frac{1+ln3}{3^{x}}

 • D. \frac{3^{x}+ln3^x}{3^{2x}}

Нийт: 16693