• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах таних тэмдгийг сайтар ажиглаад "явган зорчихыг хориглосон" тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. 1     

 • B. 2 

 •  C. 3    

 •  D. 4  

Оноо: 1

Дараах таних тэмдэгтэд "хориглосон" тэмдэг хэд байна вэ?

 • A. 1     

 •  B. 2  

 • C. 3   

 •    D. 4

Оноо: 1

N=2000Вт чадалтай ус буцалгагчийггүйдэл үүсгэгчид t=2.5 мин залгасан бол ялгарсандулааны энергийг олно уу?

 • А. 300 Ж 

 • B. 30000 Ж 

 • C. 30 Ж 

 • D. 300 кЖ

Оноо: 1

Өгөгдсөн зурагт аймгийн төвийг дүрсэлсэн таних тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. нарийхан тасархай шугам     

 •  B. өргөн тасархай шугам  

 •  C. бүдэг цэг   

 •   D. тод цэг 

Оноо: 1

Улаанбааатар хотоос Ховд хот хүртэл 1800км бөгөөд 1:30000000 масштабаар илэрхийлэгдсэн бол зурагт эдгээр хотын хоорондох зай хичнээн см вэ?

 • A. 1.8см   

 •  B. 3см  

 • C. 4.8см   

 •   D. 6см 

Оноо: 1

План зурагт сандлыг хэрхэн дүрсэлснийг харгалзах тоогоор нь илэрхийлнэ үү.

 • A. 1   

 •  B. 2    

 • C. 3     

 •  D.  4

Оноо: 1

Хөдөлж байгаа биеийн массыг 2 дахин багасгавал кинетик энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 4 дахин багасна

 • B. 2 дахин багасна

 • C. 4 дахин ихэснэ 

 • D. 2 дахин ихэснэ

Оноо: 1

План зурагт хэдэн ширээ дүрслэгдсэн байна вэ?

 •  A. 3   

 •  B. 5   

 •  C. 7    

 •    D. 9

Оноо: 1

Пүршинд 200 гмасстай ачаа зүүхэд 20 мм сунажээ. Түүний потенциал энергийг тооцоол.

 • А. 400 Ж  

 • B. 0.02 Ж 

 • C. 0.04 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

Зургийн масштаб 1:1000000 бөгөөд 2 цэгийн хоорондох зай 20см бол бодит зай хэд вэ?

 • A. 100км  

 • B. 200км  

 • C. 1000км     

 • D.  2000км

Оноо: 1

80 кг масстай уулчин далайн түвшнээс дээш 4000 м өндөр авирчээ. Уулчны потенциал энерги хичнээнМЖ вэ?

 • А. 32   

 • B. 3.2  

 • C. 30 

 • D. 320

Оноо: 1

60 кг масстай бие20м өндөрт байв. Түүний потенциал энерги нь хичнээн байх вэ?

 • А. 12 кЖ

 • B. 20 кЖ

 • C. 30 кЖ

 • D. 3 кЖ

Оноо: 1

210ммх290мм хэмжээтэй зургийн дэвтэртээ 18м урт, 20м өргөнтэй ногооны талбайг дүрслэхийн тулд аль масштабыг сонгох хэрэгтэй вэ?

 • A. 1:5м     

 • B. 1:10м 

 • C. 1:20м    

 • D.  зөв хариу алга

Оноо: 1

40 кг масстай хүүхдийн потенциал энерги нь 2000 Ж байсан бол ямар өндөрт байсан бэ?

 • А.  5 м

 • B.  20 м

 • C.  30 м

 • D.  1 м

Оноо: 1

800 Н/м хаттай пүршинд 0.04Ж потенциал энерги олгоход деформацийн хэмжээ ямар байхвэ?

 • А.  2 см

 • B.  3 см

 • C.  12 см

 • D.  1 см

Оноо: 1

Өгөгдсөн план зургийг сайтар ажиглаад хөлбөмбөгийн талбайн байрлалыг илэрхийлсэн зөв өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. орон сууцны баруун талд     

 • B. сургуулийн хашаан дотор 

 • С. замын хойд талд   

 • D.  замын зүүн талд

Оноо: 1

Өгөгдсөн план зурагт хичнээн мод дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. 10     

 • B. 13  

 •  С. 16     

 •  D.  19

Оноо: 1

Пүршийг 18 Н хүчээр деформацлахад 0.18 Ж потенциал энергитэй болсон бол пүршний хатыг ол .

 • А. 100 H/м

 • B. 900 H/м  

 • C. 30 H/м

 • D. 300 H/м  

Оноо: 1

Дараах зургийн аль нь хамгийн том масштабтай зураг вэ?

 • А. 1    

 •  B. 2     

 • С. 3     

 •  D. 1 ба 2 

Оноо: 1

2 дугаар зурагт ашигласан машстаб 1:50000 бол 3 дугаар зурагт ашигласан масштаб аль вэ?

 •  А. 1:100000    

 • B. 1:50000     

 • С. 1:25000    

 •   D. зөв хариу алга

Нийт: 16693