Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах таних тэмдгийг сайтар ажиглаад "явган зорчихыг хориглосон" тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Дараах таних тэмдэгтэд "хориглосон" тэмдэг хэд байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

N=200 Вт чадалтай ус буцалгагчаар гүйдэл үүсгэгчид t=2,5 мин залгасан

бол ялгарсан дулааны энергийг олно уу?

 • А. 300 Ж

 • B. 30000 Ж

 • C. 30 Ж

 • D. 300 кЖ

Оноо: 1

Өгөгдсөн зурагт аймгийн төвийг дүрсэлсэн таних тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. нарийхан тасархай шугам

 • B. өргөн тасархай шугам

 • C. бүдэг цэг

 • D. тод цэг

Оноо: 1

Улаанбааатар хотоос Ховд хот хүртэл 1800км бөгөөд 1:30000000 масштабаар илэрхийлэгдсэн бол зурагт эдгээр хотын хоорондох зай хичнээн см вэ?

 • A. 1.8см

 • B. 3см

 • C. 4.8см

 • D. 6см

Оноо: 1

План зурагт сандлыг хэрхэн дүрсэлснийг харгалзах тоогоор нь илэрхийлнэ үү.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Хөдөлж байгаа биеийн массыг 2 дахин багасгавал кинетик энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 4 дахин багасна

 • B. 2 дахин багасна

 • C. 4 дахин ихэснэ

 • D. 2 дахин ихэснэ

Оноо: 1

План зурагт хэдэн ширээ дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. 3

 • B. 5

 • C. 7

 • D. 9

Оноо: 1

Пүршинд 200 гр масстай ачаа зүүхэд 20 мм сунажээ. Түүний потенциал энерги нь Ж байна.

 • А. 400 Ж

 • B. 0.02 Ж

 • C. 0.04 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

Зургийн масштаб 1:1000000 бөгөөд 2 цэгийн хоорондох зай 20см бол бодит зай хэд вэ?

 • A. 100км

 • B. 200км

 • C. 1000км

 • D. 2000км

Оноо: 1

80 кг масстай уулчин далайн түвшинээс дээш 400 м өндөр авирчээ. Уулчны потенциал энерги хичнээн кЖ вэ?

 • А. 302

 • B. 320

 • C. 30

 • D. 300

Оноо: 1

60 кг масстай өндрөөс үсрэгч 20 м өндөрт гарав. Түүний потенциал энерги нь хичнээн кЖ байх вэ?

 • А. 12

 • B. 20

 • C. 30

 • D. 3

Оноо: 1

210ммх290мм хэмжээтэй зургийн дэвтэртээ 18м урт, 20м өргөнтэй ногооны талбайг дүрслэхийн тулд аль масштабыг сонгох хэрэгтэй вэ?

 • A. 1:5м

 • B. 1:10м

 • C. 1:20м

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

40 кг масстай хүүхэдийн потенциал энерги нь 2000 Ж байсан бол ямар өндөрт байсан бэ?

 • А. 5 м

 • B. 20 м

 • C. 30 м

 • D. 1

Оноо: 1

800 Н/м хаттай пүршинд 0.04 Ж потенциал энерги олгоход деформацийн хэмжээ хичнээн см байсан бэ?

 • А. 2

 • B. 3

 • C. 12

 • D. 1

Оноо: 1

Өгөгдсөн план зургийг сайтар ажиглаад хөлбөмбөгийн талбайн байрлалыг илэрхийлсэн зөв өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. орон сууцны баруун талд

 • B. сургуулийн хашаан дотор

 • С. замын хойд талд

 • D. замын зүүн талд

Оноо: 1

Өгөгдсөн план зурагт хичнээн мод дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. 10

 • B. 13

 • С. 16

 • D. 19

Оноо: 1

Пүршийг 18 Н хүчээр деформацлахад 0.18 Ж потенциал энергитэй болсон бол пүршний хатыг ол .

 • А. 100 H/м

 • B. 900 H/м

 • C. 30 H/м

 • D. 300 H/м

Оноо: 1

Дараах зургийн аль нь хамгийн том масштабтай зураг вэ?

 • А. 1

 • B. 2

 • С. 3

 • D. 1 ба 2

Оноо: 1

2 дугаар зурагт ашигласан машстаб 1:50000 бол 3 дугаар зурагт ашигласан масштаб аль вэ?

 • А. 1:100000

 • B. 1:50000

 • С. 1:25000

 • D. зөв хариу алга

Нийт: 15508