• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цусан дахь глюкозын хэмжээ нэмэгдэхэд илүүдэл глюкоз инсулин дааврын нөлөөгөөр ямар бодис болж, хаана хадгалагддаг вэ?

 • A. Гликоген, элэг ба булчинд

 • B. Глюкоз, элэг ба булчинд

 • C. Уураг, элгэнд

 • D. Нүүрс ус, мах булчинд

Оноо: 1

Цусан дахь глюкозын хэмжээ буурахад глюкагон дааврын нөлөөгөөр хаанаас, ямар бодис глюкоз болж ялгардаг вэ?

 • A. Цуснаас, уураг

 • B. Цуснаас, нүүрс ус

 • C. Элэг ба булчингаас, гликоген

 • D. Элэг ба булчингаас, инсулин

Оноо: 2

Өгсөн хоёр графикийн огтлолцлын цэгүүдийн абсцисснь аль тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • .A. x^{2}-3x-2=1+x

 • B. x^{2}-3x+2=x-1

 • C. x^{2}-3x+2=x+1

 • D. x^{2}-3x-2=1-x

Оноо: 1

y=ln2xфункцийнx_{0}=1 цэг дээрх уламжлалыг ол.

 • A. 1/2             

 • B. ln2              

 • C. 2                  

 • D.1

Оноо: 1

Австрали тив 7.6сая км2, Гренланд арал 2,1 сая км2 талбайтай боловч нь талбайн хувьд ихээхэн ялгаатай боловч меркаторын тусгагаар зурагдсан газарзүйн зураг дээр Гренланд арал илүү томоор дүрслэгддэг нь ямар учиртай вэ?

 • A. Меркаторын тусгаг нь экватор руу дөхөх тусам гажилт ихтэй

 • B. Меркаторын тусгаг нь экватороос холдох тусам гажилт ихтэй

 • C. Меркаторын тусгагт гажилт үүсдэггүй

 • D. Меркаторын тусгагт өнцгийн гажилт үүсдэгтэй холбоотой

Оноо: 1

Газарзүйн зургийн тусгагаас хамаарч үүсэх гажилтыг зурагт харуулжээ. Ямар төрлийн гажилт болохыг зураг дээрх дүрсийн хэлбэрт үндэслэн ол.

 • A. Өнцгийн гажилт

 • B. Талбайн гажилт

 • C. Дүрсийн гажилт

 • D. Цэгийн гажилт

Оноо: 1

Энэтхэгийн хотуудын хүн амын тоог картограмын аргаар харуулжээ. 20 саяас их хүн амтай хэдэн хот байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Шүр цайрах үзэгдлийн тархалт болон түүнд нөлөөлсөн улс орнуудыг ареалын болон цэгийн аргаар үзүүлжээ. Зөв хариуг олоорой.

 • A. Шүрийн тархалтыг ареалын аргаар аливаа улс орнуудыг цэгийн аргаар үзүүлжээ.

 • B. Шүрийн тархалтыг цэгийн аргаар аливаа улс орнуудыг ареалын аргаар үзүүлжээ.

 • C. Шүрийн тархалтыг, улс орнуудыг цэгийн аргаар үзүүлжээ.

 • D. Шүрийн тархалтыг, улс орнуудыг ареалын аргаар үзүүлжээ.

Оноо: 1

Цилиндр тусгагаар зурагдсан газарзүйн зурагт Гренланд арлын хэмжээ өргөргөөс хамааран хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг зураг харуулжээ. Шалтгааныг зөв тайлбарласан хариуг олоорой.

 • A. Цилиндр тусгаг нь туйл руу дөхөх тусам талбайн гажилт ихэсдэг онцлогтой.

 • B. Цилиндр тусгаг нь экватор руу дөхөх тусам талбайн гажилт ихэсдэг онцлогтой

 • C. Цилиндр тусгаг нь дэлхийн гадаргыг ямар ч алдаагүй дүрсэлдэг онцлогтой

 • D. Цилиндр тусгаг нь туйл руу дөхөх тусам талбайн гажилт багасдаг онцлогтой

Оноо: 1

Нарны аймгийн гарагуудын нарыг тойрох хурд ба нарнаас алслагдсан зайны хамаарлыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой

 • A. Нарнаас алслагдсан зай нь нарыг тойрох хурдтай урвуу хамааралтай

 • B. Нарнаас алслагдсан зай нь нарыг тойрох хурдтай шууд хамааралтай

 • C. Нарнаас алслагдсан зай нь нарыг тойрох хурдтай хамааралгүй

 • D. Нарнаас алслагдсан зай ба нарыг тойрох хурд тогтмол

Оноо: 1

Шугаман хурдны зүй тогтлыг зөв тодорхойлсон хариуг олоорой

 • A. Экватор дээр шугаман хурд хамгийн их

 • B. Хаана ч шугаман хурд ялгаагүй

 • C. Туйл дээр шугаман хурд хамгийн их

 • D. Экватороос туйл хүртэл шугаман хурд ихэснэ

Оноо: 1

Дэлхийн гадаргын хуурай газрын ба далайн эзлэх хувийг өргөргөөр харуулсан зураг байна. Зургийг ашиглан зөв хариуг олоорой.

 • A. Хуурай газар х.ө50 хамгийн их талбай эзэлж байна

 • B. Хуурай газар х.ө20 хамгийн их талбай эзэлж байна

 • C. Хуурай газар ө.ө50 хамгийн их талбай эзэлж байна

 • D. Хуурай газар ө.ө80 хамгийн их талбай эзэлж байна

Оноо: 1

А ба Б цэгүүдэд цагийн ялгаа үүсэхгүй. Учир нь:

 • A. Цагийн бүс нь өргөргийн дагуу өөрчлөгдөнө

 • B. Цагийн бүс нь уртрагийн дагуу өөрчлөгдөнө

 • C. Цагийн бүс хойд өмнөд хагаст байгаагаас хамаарч өөрчлөгдөнө

 • D. Цагийн бүс нь газарзүйн байрлалаас хамаарахгүй

Оноо: 1

Туйлын цагиргаас цааш нартай, наргүй байх өдрийн тоог хүснэгтээр харуулжээ. Хүснэгтийг ашиглан зөв хариуг олооорой.

 • A. Өргөрөг ихсэхэд нар жаргахгүй байх хоногийн тоо ихэсч байна

 • B. Өргөрөг ихсэхэд нар жаргахгүй байх хоногийн тоо буурч байна

 • C. Өргөрөг ихсэхэд нар жаргахгүй байх хоногийн тоо тогтмолжиж байна

 • D. Өргөрөг ихсэхэд нар жаргахгүй байх хоногийн тоо өөрчлөгдөхгүй байна

Оноо: 1

Тивүүд нэгдмэл нэг газар байсныг батлах үндэслэл аль нь вэ?

 • A. Тивүүдийн эргийн хэлбэр таарч байгаа

 • B. Тив тус бүрээс өөр өөр ургамал амьтны үлдэгдэл олддог

 • C. Тивүүдийн хэлбэр ижил

 • D. Энэтхэг тив биш тул батлах боломжгүй

Оноо: 1

Мантид хүрэхэд хамгийн ойр байх газрыг сонгоорой.

 • A. Гималайн нурууны орой

 • B. Антарктидийн цасан бүрхэвч

 • C. Марианы хонхор

 • D. Сөнөсөн тэнгис

Оноо: 1

Чулуулагт нүх үүссэн байх нь ямар үйл явцаар дамжиж өнөөгийн хэлбэр төрхөө олсныг илэрхийлэх вэ?

 • A. Галт уулын гаралтай буюу галт уулын лаав хийн хамт гарсан учраас

 • B. Химийн өгөршилд автсан учраас

 • C. Температурын өгөршилд автсан учраас

 • D. Хүйтний өгөршилд автсан учраас

Оноо: 1

Японы арлуудад газар хөдлөлт байнга тохиолддогийн учрыг хавтангийн хөдөлгөөнтэй холбон зөв тайлбарласан хариуг олоорой.

 • A. Евразийн ба Хойд Америкийн хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөнд орж байгаа учраас

 • B. Филиппиний болон Энэтхэг Австралийн хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөнд орж байгаа учраас

 • C. Евразийн ба Номхон далайн хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөнд орж байгаа учраас

 • D. Евразийн ба Арабын хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөнд орж байгаа учраас

Оноо: 1

Өгөршил ба уур амьсгалын үзүүлэлтийн хамаарлыг харуулсан диаграммыг уншиж, зөв хариуг ол.

 • A. Тунадас 800-1200мм, агаарын температур +20+30С байхад физик өгөршил зонхилно.

 • B. Тунадас 1600-2000мм, агаарын температур +10+30С байхад физик өгөршил зонхилно.

 • C. Тунадас 1600-2000мм, агаарын температур +10+30С байхад химийн өгөршил зонхилно.

 • D. Тунадас 0-400мм, агаарын температур 0+10С байхад физик өгөршил зонхилно.

Оноо: 1

Орчих мандалд 1000м тутамд агаарын температур -6°С-аар буурдаг. Тэгвэл орчих мандлын дээд хил өөр өөр байгаагийн учрыг зөв тодорхойлсон хариуг ол.

 • A. Туйл руу дөхөх тусам агаарын температур бага байдаг тул орчих мандлын хил намд оршино.

 • B. Экватор руу дөхөх тусам агаарын температур их байдаг тул орчих мандлын хил намд оршино.

 • C. Туйл руу дөхөх тусам агаарын температур их байдаг тул орчих мандлын хил өндөрт оршино.

 • D. Туйл руу дөхөх тусам агаарын температур бага байдаг тул орчих мандлын хил өндөрт оршино.

Нийт: 16693