• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цаг агаарын зургаас зөв хариуг ол.

 • A. Австралийн өмнөд хэсгээр хүйтэн фронт шилжиж байгаа тул хүйтэрнэ

 • B. Австралийн өмнөд хэсгээр дулаан фронт шилжиж байгаа тул хүйтэрнэ

 • C. Австралийн өмнөд хэсгээр дулаан фронт шилжиж байгаа тул дулаарна

 • D. Австралид цаг агаар дулаан ба хүйтэн фронтоос хамаарч өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

Уур амьсгалын диаграммаас 7 дугаар сарын хур тунадас ба агаарын температурыг зөв тодорхойлсон хариуг ол.

 • A. 7 дугаар сард 80мм тунадас, 16С дулаан байна

 • B. 7 дугаар сард 40мм тунадас, 10С дулаан байна

 • C. 7 дугаар сард 80мм тунадас, 8С дулаан байна

 • D. 7 дугаар сард 20мм тунадас, 6С дулаан байна

Оноо: 1

Агаарын температур ба чийгийн багтаамжийн хэмжээг зурагт үзүүлжээ. Графикийг уншиж, зөв хариуг олоорой.

 • A. Агаарын температур -30С байхад чийгийн багтаамж 30,38г/см3 байна.

 • B. Агаарын температур 30С байхад чийгийн багтаамж 30,38г/см3 байна.

 • C. Агаарын температур 10С байхад чийгийн багтаамж 4,86г/см3 байна.

 • D. Агаарын температур 20С байхад чийгийн багтаамж 9,41г/см3 байна.

Оноо: 1

Хийн мандлын үе давхаргуудын агаарын температурын өөрчлөлтийг зөвөөр дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Хийн мандлын хүрээнд агаарын температур өөрчлөгдөж байна.

 • B. Хийн мандлын хүрээнд агаарын температур буурч байна.

 • C. Хийн мандлын хүрээнд агаарын температур ихсэж байна.

 • D. Хийн мандлын хүрээнд агаарын температур тогтмол байна.

Оноо: 1

Усны эргэлтийг харуулсан зургаас зөв хариуг олоорой.

 • A. Усны эргэлтийн үндсэн хөдөлгөгч хүч нь нарны энерги ба үрэлтийн хүч

 • B. Усны эргэлтийн үндсэн хөдөлгөгч хүч нь нарны энерги ба төвөөс зугтаах хүч

 • C. Усны эргэлтийн үндсэн хөдөлгөгч хүч нь нарны энерги ба хүндийн хүч

 • D. Усны эргэлтийн үндсэн хөдөлгөгч хүч нь нарны энерги ба дэлхийн дотоод хүч

Оноо: 1

Далайн усны температур ба давсжилтын өргөргөөр хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулсан графикаас уншиж, зөв хариуг олоорой.

 • A. Давсжилт экватор болон туйл руу багасч байна

 • B. Давсжилт экватор болон туйл руу ихэсч байна

 • C. Усны температур экваторт багасч байна

 • D. Усны температур туйл руу ихэсч байна

Оноо: 1

Далайн усны температур, давсжилт, даралт далайн гүнээс хамааран хэрхэн өөрчлөгдөхийг зурагт харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Далайн ус гүн рүүгээ давсжилт ба даралт ихсэж, температур буурч байна

 • B. Далайн ус гүн рүүгээ давсжилт ба даралт буурч, температур ихсэж байна

 • C. Далайн ус гүн рүүгээ давсжилт ба даралт ихсэж, температур ихсэж байна

 • D. Далайн ус гүн рүүгээ давсжилт ба даралт буурч, температур буурч байна

Оноо: 1

Амар мөрний усны зарцуулга сараар хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулжээ. Зөв хариуг олоорой.

 • A. Хамгийн их зарцуулга 7 сард байна

 • B. Хамгийн их зарцуулга 5 сард байна

 • C. Хамгийн их зарцуулга 9 сард байна

 • D. Хамгийн их зарцуулга 11 сард байна

Оноо: 1

Голын зөөх, хуримтлуулах, элэгдэх үйл явцын хамаарлыг зөвөөр тайлбарласан хариуг олоорой.

 • A. Голын урсгалын хурд ихсэхэд хуримтлагдах явц зонхилно

 • B. Голын урсгалын хурд ихсэхэд элэгдэх явц зонхилно

 • C. Голын урсгалын хурд ихсэхэд зөөгдөх явц зонхилно

 • D. Голын урсгалын хурд буурахад ямар элэгдэх явц зонхилно

Оноо: 1

Зургаас лагийн найрлагыг зөв тодорхойлсон хариуг олоорой.

 • A. 20% элс, үлдсэн нь лаг

 • B. 80% нь элс, үлдсэн нь шавар

 • C. 80% шавар, үлдсэн нь элс

 • D. 20% нь шавар, үлдсэн нь лаг

Оноо: 1

Тропикийн чийглэг ойн тархалтыг харуулсан зургаас зөв хариуг олоорой.

 • A. Матрын замаас мэлхийн зам хүртэл

 • B. Туйлын цагиргаас туйл хүртэл

 • C. Өндөр өргөрөгт

 • D. Дундад өргөрөгт

Оноо: 1

Эрдэнэ шиш тариалагч орнуудын уур амьсгалын бүсийг зөв тодорхойлсон хариуг олоорой.

 • A. Сэрүүн уур амьсгал

 • B. Хүйтэн уур амьсгал

 • C. Цөлийн уур амьсгал

 • D. Тропикийн чийглэг уур амьсгал

Оноо: 1

Какао тариалагч орнуудыг харуулсан зураг байна. Ямар уур амьсгалын бүсэд какао тариалах боломжтой болохыг зургийг ашиглан, сонго.

 • A. Сэрүүн уур амьсгал

 • B. Хүйтэн уур амьсгал

 • C. Цөлийн уур амьсгал

 • D. Тропикийн чийглэг уур амьсгал

Оноо: 1

Норвегийн ойн тархалтын өөрчлөлтийг харуулжээ. Зургийг ажиглан, зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Норвегийн фитомасс ихэсчээ

 • B. Норвегийн фитомасс буурчээ

 • C. Норвегийн зоомасс ихэсчээ

 • D. Норвегийн зоомасс буурчээ

Оноо: 1

Зарим улсуудын 1 хүнд ногдох ДНБ болон бичиг үсэг тайлагдсан байдлыг цэгэн графикаар харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. ДНБ буурахад бичиг үсэг тайлагдах байдал буурч байна

 • B. ДНБ буурахад бичиг үсэг тайлагдах байдал ихэсч байна

 • C. ДНБ ихсэхэд бичиг үсэг тайлагдах байдал буурч байна

 • D. ДНБ ба бичиг үсэг тайлагдсан байдал хамааралгүй байна

Оноо: 1

Өндөр хөгжилтэй орнуудын орлого ба иргэдийн аз жаргалын үзүүлэлтийг харьцуулсан графикаас зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Орлого нэмэгдэхэд аз жаргалын индекс нэмэгджээ.

 • B. Орлого буурахад аз жаргалын индекс өөрчлөгдсөнгүй.

 • C. Орлого нэмэгдэхэд аз жаргалын индекс өөрчлөгдсөнгүй.

 • D. Орлого буурахад аз жаргалын индекс нэмэгджээ.

Оноо: 1

1 хүнд ногдох ДНБ ба нялхсын эндэгдлийг зарим улсуудаар үзүүлжээ. Хамаарлыг зөв тодорхойлсон хариуг олоорой.

 • A. 1 хүнд ногдох ДНБ ихсэхэд нялхсын эндэгдэл ихэсч байна

 • B. 1 хүнд ногдох ДНБ ихсэхэд нялхсын эндэгдэл буурч байна

 • C. 1 хүнд ногдох ДНБ ихсэхэд нялхсын эндэгдэл өөрчлөгдөхгүй байна

 • D. 1 хүнд ногдох ДНБ ихсэхэд нялхсын эндэгдэл тогтмолжиж байна

Оноо: 1

Зарим улсуудын 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралтыг харуулсан цэгэн графикаас зөв хариултыг олоорой.

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнуудын төрөлт ба нас баралт их байна

 • B. Буурай хөгжилтэй орнуудын төрөлт ба нас баралт их байна

 • C. Буурай хөгжилтэй орнуудын төрөлт их ба нас баралт бага байна

 • D. Өндөр хөгжилтэй орнуудын төрөлт бага нас баралт их байна

Оноо: 1

Зурагт хотын ба хөдөөгийн хүн амын өөрчлөлтийг хөгжлийн ялгаагаар харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Хөгжлийн ялгаанаас үл хамааран хотын хүн ам ихсэх хандлагатай

 • B. Хөгжлийн ялгаанаас үл хамааран хөдөөгийн хүн ам ихсэх хандлагатай

 • C. Өндөр хөгжилтэй орнуудын хөдөөгийн хүн ам ихсэх хандлагатай

 • D. Хөгжиж буй орнуудын хөдөөгийн хүн амын тоо өөрчлөлтгүй

Оноо: 1

1800-2100 онд дэлхийн хүн амын тооны болон өсөлтийн хувьд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг зурагт харуулжээ. Графикаас хамгийн зөв дүгнэсэн дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Хүн амын өсөлт ихсэж байгаа тул тоо цаашид буурах хандлагатай

 • B. Хүн амын тоо ихсэж байгаа боловч өсөлтийн хувь буурах хандлагатай

 • C. Хүн амын тоо буурч байгаа тул өсөлтийн хувь ч буурах хандлагатай

 • D. Хүн амын тоо болон өсөлт зэрэг өсөх хандлагатай

Нийт: 16693