• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн хүн амын тархалт байршлыг тэмдэгтийн аргаар үзүүлжээ. Хүн амын тархалт байршилтад нөлөөлөх хүчин зүйлсээс буруу дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Хүйтэн болон туйлын бүсийн орнуудад хүн ам түлхүү суурьшжээ

 • B. Уур амьсгалын халуун дулаан нөхцөлд хүн ам түлхүү суурьшжээ

 • C. Байгалийн нөхцлийг харгалзаж суурьшжээ

 • D. Соёлын болон эдийн засгийн төвүүдэд хүн ам түлхүү суурьшжээ

Оноо: 1

Зарим улсуудын хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн хэмжээг харуулсан графикаас хүн амын нягтшил бага орнуудыг багцалсан хариуг олоорой.

 • A. Ливи, Гренланд, Бразил, АНУ

 • B. БНХАУ, Энэтхэг, АНУ, Индонез

 • C. Ливи, Монгол, Гренланд, Казахстан

 • D. ОХУ, БНХАУ, Австрали, Бразил

Оноо: 1

Хүн амын төрөлт, нас баралтыг улс орнуудын хөгжлийн түвшингөөр харуулжээ. Графикийг харьцуулж ялгааг зөв тодорхойлсон хариуг сонго.

 • A. 2000 оны хөгжиж буй орнуудын төрөлт нь хөгжингүй орнуудынхаас их байна

 • B. 1975 оны хөгжиж буй орнуудын төрөлт нь хөгжингүй орнуудынхаас бага байна

 • C. 1950 оны хөгжиж буй орнуудын ердийн өсөлт хөгжингүй орнуудынхаас бага байна

 • D. 1875 оны хөгжиж буй орнуудын ердийн өсөлт хөгжингүй орнуудынхаас их байна

Оноо: 1

Хүн амын суварга нь ХБНГУ-аас эрс ялгарах орон аль нь вэ?

 • A. АНУ

 • B. Япон

 • C. Швед

 • D. Энэтхэг

Оноо: 1

Герман улсын аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах хүчний бүтцийн өөрчлөлтийг ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. 2000 оноос хойш үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллагсад ихэнх хувийг эзэлж байна

 • B. 2000 оноос хойш үйлчилгээний салбарт ажиллагсад ихэнх хувийг эзэлж байна

 • C. 2000 оноос хойш анхдагч салбарт ажиллагсад ихэнх хувийг эзэлж байна

 • D. 1900-2000 онд анхдагч салбарт ажиллагсад ихэнх хувийг эзэлж байна

Оноо: 1

Австралийн аж ахуйн салбаруудын өөрчлөлтийг харуулсан графикаас зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Хамгийн их өсөлттэй салбар нь хөдөө аж ахуй байна

 • B. Хамгийн их өсөлттэй салбар нь аж үйлдвэр байна

 • C. Хамгийн их өсөлттэй салбар нь уул уурхай байна

 • D. Хамгийн их өсөлттэй салбар нь үйлчилгээ байна

Оноо: 1

АНУ-ын нүүрсний экспорт ба хэрэглээнд гарсан өөрчлөлтийг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Хэрэглээ буурахын хирээр экспорт нэмэгджээ.

 • B. Хэрэглээ ихсэхийн хирээр экспорт нэмэгджээ.

 • C. Хэрэглээ буурч, экспорт ч мөн буурчээ.

 • D. Хэрэглээ ихсэж, экспорт буурчээ.

Оноо: 1

Нефтийн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх хэмжээ ба гол тээвэрлэх суваг хоолойг харуулсан зургаас зөв хариуг олоорой.

 • A. Өдөрт 15 сая баррель нефть нэвтрүүлж буй газар нь Малаккын хоолой байна.

 • B. Өдөрт 15 сая баррель нефть нэвтрүүлж буй газар нь Босфорын хоолой байна.

 • C. Өдөрт 15 сая баррель нефть нэвтрүүлж буй газар нь Панамын суваг байна.

 • D. Өдөрт 15 сая баррель нефть нэвтрүүлж буй газар нь Ормузын хоолой байна.

Оноо: 1

Гахайн аж ахуйн тархалтыг харуулсан зургийг ашиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Хамгийн их тархалт Өмнөд Америкт байна

 • B. Европ ба Зүүн Өмнөд Ази, Хойд Америк гэсэн үндсэн 3 бүс байна

 • C. Исламын орнуудад гахайн аж ахуй их байна

 • D. Австралид гахайн аж ахуй их байна

Оноо: 1

Дэлхийн орнуудын эдийн засгийн өсөлтийг зарим орнуудын нэгдэлтэй харьцуулан харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. БРИКС буюу Хятад, Энэтхэг, ОХУ, Бразил, ӨАБНУ улсуудын эдийн засгийн өсөлт дэлхийн дунджаас өндөр бөгөөд өсөх хандлагатай байна.

 • B. БРИКС буюу Хятад, Энэтхэг, ОХУ, Бразил, ӨАБНУ улсуудын эдийн засгийн өсөлт дэлхийн дунджаас бага бөгөөд өсөх хандлагатай байна.

 • C. БРИКС буюу Хятад, Энэтхэг, ОХУ, Бразил, ӨАБНУ улсуудын эдийн засгийн өсөлт дэлхийн дунджаас бага бөгөөд буурах хандлагатай байна.

 • D. БРИКС буюу Хятад, Энэтхэг, ОХУ, Бразил, ӨАБНУ улсуудын эдийн засгийн өсөлт дэлхийн дунджаас өндөр бөгөөд буурах хандлагатай байна.

Оноо: 1

Дэлхийн худалдааны болон ДНБ-ий өсөлтийн өөрчлөлтийг харуулсан зургаас зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Дэлхийн худалдаа болон ДНБ 1980 онд огцом уналтад оржээ.

 • B. Дэлхийн худалдаа болон ДНБ 1990 онд огцом өсөлт болов.

 • C. Дэлхийн худалдаа болон ДНБ 2000 онд огцом өсөлт болов.

 • D. Дэлхийн худалдаа болон ДНБ 2010 онд огцом уналтад оржээ

Оноо: 1

2008-2011 оны дэлхийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт импортыг харуулсан зургаас зөв хариуг олоорой.

 • A. 2008-2009 онд экспорт, импорт хамгийн их өсөлттэй

 • B. 2009-2010 онд экспорт, импорт хамгийн их бууралттай

 • C. 2010-2011 онд экспорт, импорт хамгийн их өсөлттэй

 • D. 2010-2011 онд экспорт, импорт хамгийн их бууралттай

Оноо: 1

АНУ-ын хөдөө аж ахуйн худалдааны экспорт импортыг харьцуулсан график байна. Зөв хариуг олоорой.

 • A. 2012 он хүртэл экспорт тасралтгүй буурсан байна

 • B. 2008-2009 онд, 2014 онд экспорт буурсан байна

 • C. 2014 он хүртэл импорт тасралтгүй буурсан байна

 • D. 2003-2009 онд импорт буурсан байна

Оноо: 1

Эрдэнэ шишийн импортын хэмжээ ба цаашдын хандлагыг харуулсан зургийг ашиглан, зөв дүгнэлтийг олж дугуйлаарай.

 • A. Мексик улс цаашдаа эрдэнэ шишийн импортоор тэргүүлэх хандлагатай

 • B. БНХАУ цаашдаа эрдэнэ шишийн импортоор тэргүүлэх хандлагатай

 • C. Өмнөд Солонгос улс цаашдаа эрдэнэ шишийн импортоор тэргүүлэх хандлагатай

 • D. Япон улс цаашдаа эрдэнэ шишийн импортоор тэргүүлэх хандлагатай

Оноо: 1

БНХАУ-ын усны хомсдлын хэмжээг харуулсан зургийг ашиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Баруун болон өмнөд мужуудад усны хомсдол их байгаа нь аж үйлдвэрийн төв хотууд их байдагтай холбоотой

 • B. Зүүн болон Зүүн хойд нутгаар усны хомсдол их байгаа нь аж үйлдвэрийн төв хотууд их байдагтай холбоотой

 • C. Өмнөд нутгаар усны хомсдол бага байгаа нь хүн ам их суурьшсантай холбоотой

 • D. Хойд нутгаар усны хомсдол бага байгаа нь хүн ам их суурьшсантай холбоотой

Оноо: 1

Туйлын мөсний талбайн өөрчлөлтийг харуулсан зургаас ажиглан, зөв хариуг сонгоорой.

 • A. Хойд ба өмнөд туйлын мөсний эзлэх талбайн хэмжээ буурчээ

 • B. Хойд ба өмнөд туйлын мөсний эзлэх талбайн хэмжээ ихэсчээ

 • C. Хойд туйлын мөсний эзлэх талбайн хэмжээ буурч, өмнөд туйлынх ихэсчээ

 • D. Өмнөд туйлын мөсний эзлэх талбайн хэмжээ буурч, хойд туйлынх ихэсчээ

Оноо: 1

Хүчлийн борооны тархалтыг харуулжээ.

 • A. Хүчлийн борооны тархалт нь тропикийн чийглэг ойн тархалттай давхцаж байна

 • B. Хүчлийн борооны тархалт нь цөлийн тархалттай давхцаж байна

 • C. Хүчлийн борооны тархалт нь аж үйлдвэрийн төвүүдтэй давхцаж байна

 • D. Хүчлийн борооны тархалт нь цагаан будааны тариалах нутагтай давхцаж байна

Оноо: 1

Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын ундны усны хомсдолд өртөж буй нутгуудыг харуулжээ. Зургийг ажиглан ундны усны хомсдолд нөлөөлөх хүчин зүйлийг олоорой.

 • A. Хүн амын соёлын ялгаанаас

 • B. Ургамлын тархалтын онцлогоос

 • C. Цагаан будааны тариалан буурсанаас

 • D. Далайн усны түвшин нэмэгдсэнээс

Оноо: 1

Австралийн ой хээрийн түймрийн талбайг харуулсан зургаас ажиглан, зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Гал түймэр зүүн өмнөд нутгаар их гарч буй нь хүн амын суурьшил энд их байдагтай холбоотой.

 • B. Гал түймэр баруун өмнөд нутгаар их гарч буй нь хүн амын суурьшил энд их байдагтай холбоотой.

 • C. Гал түймэр хойд нутгаар их гарч буй нь хүн амын суурьшил энд их байдагтай холбоотой.

 • D. Гал түймэр баруун нутгаар их гарч буй нь хүн амын суурьшил энд их байдагтай холбоотой.

Оноо: 1

Цахим хогны үйлдвэрлэлийг бүс нутгаар харуулсан байна. Зөв дүгнэлтийг олж дугуйлаарай.

 • A. Техник технологи өндөр хөгжсөн тул цахим хогийг Ази тивд илүү үйлдвэрлэж байна.

 • B. Мал аж ахуй өндөр хөгжсөн тул цахим хогийг Африк тивд илүү үйлдвэрлэж байна.

 • C. Техник технологи өндөр хөгжсөн тул цахим хогийг Далайн орнуудад илүү үйлдвэрлэж байна.

 • D. Машин техник өндөр хөгжсөн тул цахим хогийг Европт тивд хамгийн их үйлдвэрлэж байна.

Нийт: 16693