• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аутсорсингоор тэргүүлэгч орнуудыг зурагт харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Зүүн өмнөд Азийн орнуудад аутсорсинг их хөгжсөн нь хүн ам олон ба хямд ажиллах хүчин их байдагтай холбоотой.

 • B. Баруун өмнөд Азийн орнуудад аутсорсинг их хөгжсөн нь хүн ам олон ба хямд ажиллах хүчин их байдагтай холбоотой.

 • C. Хойд өмнөд Азийн орнуудад аутсорсинг их хөгжсөн нь хүн ам олон ба хямд ажиллах хүчин их байдагтай холбоотой.

 • D. Төв Азийн орнуудад аутсорсинг их хөгжсөн нь хүн ам олон ба хямд ажиллах хүчин их байдагтай холбоотой.

Оноо: 1

1 хүнд ногдох экологийн мөрийг улс орнуудын хөгжлийн төвшнөөр хэрхэн ялгагдаж байгааг харуулжээ. Графикийг ашиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнуудад 1 хүнд ногдох экологийн мөр их ба өсөх хандлагатай байна.

 • B. Өндөр хөгжилтэй орнуудад 1 хүнд ногдох экологийн мөр бага ба өсөх хандлагатай байна.

 • C. Өндөр хөгжилтэй орнуудад 1 хүнд ногдох экологийн мөр бага ба буурах хандлагатай байна.

 • D. Өндөр хөгжилтэй орнуудад 1 хүнд ногдох экологийн мөр их ба буурах хандлагатай байна.

Оноо: 1

Азийн зарим хотуудын агаарын бохирдлын хэмжээг харьцуулжээ. Энэтхэг Пакистан Бангладешт агаарын бохирдол их байгаагийн учир юу вэ?

 • A. Хүн амын тоо их

 • B. Үхрийн аж ахуй бага

 • C. Машины тоо цөөн

 • D. Усалгаатай тариалангийн талбай их

Оноо: 1

Зарим бүс нутгийн хотын хүн амын эзлэх хувь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулжээ. Зургийг ажиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. 1950-2000 онд хотын хүн ам хамгийн их нэмэгдсэн бүс нутаг нь Латин Америк байна

 • B. 1950-2000 онд хотын хүн ам хамгийн их нэмэгдсэн бүс нутаг нь Ази байна

 • C. 1950-2000 онд хотын хүн ам хамгийн их нэмэгдсэн бүс нутаг нь Африк байна

 • D. 2000-2030 онд хотын хүн ам хамгийн их нэмэгдэх бүс нутаг нь Латин Америк байна

Оноо: 1

Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргасан улсуудыг зурагт харуулжээ. Сэргээгдэх эрчим хүч хэрэглэх шаардлагыг зөв дүрсэлсэн хариуг олоорой.

 • A. Тогтвортой хөгжлийн зорилтод сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх тухай дурдаагүй

 • B. Эрчим хүч үйлдвэрлэх уламжлалт аргууд нь байгаль орчинд хор нөлөөтэй

 • C. Ирээдүйд сэргээгдэх эрчим хүчийг төдийлөн хөгжүүлэх эрмэлзэлгүй байна

 • D. Нүүрс, занараас эрчим хүч үйлдвэрлэх нь сэргээгдэх эрчим хүчний нэг хэлбэр мөн

Оноо: 1

Пакистан улсын 1 хүнд ногдох усны нөөц ба хүн амын тооны өсөлтийг харьцуулсан график байна. Графикийг ажиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Пакистан улсын хүн ам өсөхийн хирээр усны нөөц багассан байна.

 • B. Пакистан улсын хүн ам буурахын хирээр усны нөөц багассан байна

 • C. Пакистан улсын хүн ам өсөхийн хирээр усны нөөц ихэссэн байна

 • D. Пакистан улсын хүн ам буурахын хирээр усны нөөц ихэссэн байна.

Оноо: 1

Бразил улсын мөнх ногоон ойн тархалтын хэмжээг үзүүлсэн график байна. Ойн талбайн өөрчлөлтийн чиг хандлагыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Бразилийн ойн талбай буурсан байна

 • B. Бразилийн ойн талбай ихэссэн байна

 • C. Бразилийн ойн талбай тогтмолжсон байна

 • D. Бразилийн ойн талбай өөрчлөгдөөгүй

Оноо: 1

Норвегийн ойн тархалтын зураг харуулсан байна. Ойн талбайн өөрчлөлтийн чиг хандлагыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Норвегийн ойн талбай буурсан байна

 • B. Норвегийн ойн талбай ихэссэн байна

 • C. Норвегийн ойн талбай тогтмолжсон байна

 • D. Норвегийн ойн талбай өөрчлөгдөөгүй

Оноо: 1

Хойд Мөсөн далай дахь нефть олборлолтын өөрчлөлтийг харуулсан график байна. Дүгнэлтээс зөв хариуг олоорой.

 • A. Хойд мөсөн далайн нефть олборлолт сүүлийн жилүүдэд ихэсч байна

 • B. Хойд мөсөн далайн нефть олборлолт сүүлийн жилүүдэд буурч байна

 • C. Хойд мөсөн далайн нефть олборлолт сүүлийн жилүүдэд тогтмол байна

 • D. Хойд мөсөн далайн нефть олборлолт сүүлийн жилүүдэд өөрчлөгдөхгүй байна

Оноо: 1

АНУ-ын нэгэн хотын хүн амын тоо болон хотын газар ашиглалтын өөрчлөлтийг харуулжээ. Зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Хүн ам өсч, хотын газар ашиглалтын хэмжээ ихэссэн байна

 • B. Хүн ам өсч, хотын газар ашиглалтын хэмжээ буурсан байна

 • C. Хүн ам буурч, хотын газар ашиглалтын хэмжээ ихэссэн байна.

 • D. Хүн ам буурч, хотын газар ашиглалтын хэмжээ буурсан байна

Оноо: 1

Дэлхийн 1 хүнд ногдох экологийн ул мөр дунджаар 2 га/хүн байдаг байна. Зарим улсуудын үзүүлэлтийг харуулсан графикийг ажиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Азийн орнууд экологийн ул мөр их байна

 • B. Баруун Европ болон Хойд Америкийн орнуудын экологийн ул мөр их байна

 • C. Баруун Европ болон Хойд Америкийн орнуудын экологийн ул мөр бага байна

 • D. Латин Хойд Америкийн орнуудын экологийн ул мөр хамгийн их байна

Оноо: 1

Хүн амын нягтшилыг ямар аргаар зураглавал илүү тохирох вэ?

 • A. Ижил шугамын арга

 • B. Ареалын арга

 • C. Картограммын арга

 • D. Хөдөлгөөнт шугамын арга

Оноо: 1

Далайн аялалд чиглэлийн өнцгийг тодорхойлоход ямар тусгагтай зургийг сонгох нь тохиромжтой вэ?

 • A. Цилиндр

 • B. Азимут

 • C. Конус

 • D. Аль нь ч болно

Оноо: 1

Газарзүйн зураг бүрийн үндсэн бүрэлдэхүүнд хамаарахгүй агуулгыг сонгоно уу?

 • A. Зүг чиг, таних тэмдэг

 • B. Масштаб, зургийн нэр

 • C. Зургийн зохиогч, огноо

 • D. Зам, гүүр

Оноо: 1

1:100000 нь масштабын ямар төрөл вэ?

 • A. Тоон масштаб

 • B. Шугаман масштаб

 • C. Нэрлэсэн масштаб

 • D. Үсгэн масштаб

Оноо: 1

Торонтогоос Токио орох онгоцны нислэгийн замнал нь аль замаар явбал дөт байх вэ?

 • A. Хойд туйлын чиглэлээр муруй замаар

 • B. Экватороор дайрсан чиглэлээр

 • C. Азимут чиглэлийг тооцож шууд шулуун замаар

 • D. Өмнөд туйлыг дайрсан чиглэлээр

Оноо: 1

Гал түймрийн тархах хүрээг яаралтай нарийвчлан судлахын тулд цаг хугацааг хэмнэх оновчтой арга аль нь вэ?

 • A. Хээрийн судалгаа

 • B. ярилцлага, асуулга

 • C. Зайнаас тандах судлал

 • D. Телевиз, интернэтийн мэдээ

Оноо: 1

Газарзүйн мэдээллийн системийг өнөө цагт ямар салбарт хэрэглэж байна вэ?

 • A. Зам тээвэр, харилцаа холбоо

 • B. Судалгаа, байршил тодорхойлох

 • C. Аялал зугаалга, эмнэлэг-өвчний тархалт

 • D. Дээрх бүгд зөв

Оноо: 1

Юмс үзэгдлийн хоёр талт шинжийг харьцуулахад аль арга нь тохиромжтой вэ?

 • A. Тэмдгийн арга

 • B. Аалзны торон диаграмм

 • C. Цэгэн тархалтат график

 • D. Пиктограф

Оноо: 1

Нарны аймгийн гарагууд нарнаас алслагдах тутам гарагууд хоорондын зай нь хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Хоорондын зай ижил

 • B. Хоорондын зай нь ихэснэ

 • C. Хоорондын зай нь ойртоно

 • D. Ямар нэгэн зүй тогтолгүй

Нийт: 16693