• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Манай оронд ямар салхи зонхилдог вэ?

 • A. Пассат салхи

 • B. Баруун зүгийн сахи

 • C. Зүүн зүгийн салхи

 • D. Муссон салхи

Оноо: 1

Муссон салхитай ижил шалтгаанаар үүсдэг салхи аль вэ?

 • A. Уул хөндийн салхи

 • B. Пассат салхи

 • C. Фён салхи

 • D. Бриз салхи

Оноо: 1

Үүсэх нөхцлөөрөө үүлтэй ижил үзэгдэл аль нь вэ?

 • A. Манан

 • B. Цан

 • C. Хяруу

 • D. Бороо

Оноо: 1

Усан мандлын бүрэлдэхүүнд аль нь их хувийг бүрдүүлэх вэ?

 • A. Цэнгэг устай нуур

 • B. Цэвдэг

 • C. Гол мөрөн

 • D. Хөрсний чийг

Оноо: 1

Далайн ёроолын хотгор гүдгэрийн хэлбэрүүдээс харьцангуй өндөрлөг гадаргыг сонгоно уу

 • A. Далайн гүн хонхор

 • B. Абиссаль толгод

 • C. Шельф

 • D. Эх газрын хажуу

Оноо: 1

Далайн усны гадаргын температур дараах өргөргүүдийн алинд нь илүү дулаан байх вэ?

 • A. ХӨ 500

 • B. ХӨ 400

 • C. ХӨ 200

 • D. Экватор

Оноо: 1

Далайн усны давсжилт тропикийн их даралтын бүсэд хамгийн их байдаг шалтгааныг тодорхойлно уу.

 • A. Хур тунадас их

 • B. Хур тунадас бага

 • C. Ууршилт бага

 • D. Далайн урсгалын солилцоо их

Оноо: 1

Далайн дулаан урсгалуудаас Атлантын далайд үүсэх дулаан урсгалыг сонгоно уу

 • A. Мозамбикийн дулаан урсгал

 • B. Муссоны урсгал

 • C. Куросиогийн дулаан урсгал

 • D. Гвианы дулаан урсгал

Оноо: 1

Гол мөрдийн усны тэжээлийн эх үүсвэр ялгаатай. Аль тэжээлээс эх авсан голууд илүү хүйтэн устай байх вэ?

 • A. Борооны

 • B. Газрын гүний

 • C. Мөнх цас, мөсөн голын

 • D. Нуурын

Оноо: 1

Давсжилт ихтэй нуурын ус хожуу хөлддөг. Давсжилтаасаа хамаарч аль нуурын ус хамгийн эхэнд хөлдөх вэ?

 • A. Хөвсгөл нуур

 • B. Сангийн далай

 • C. Тэрхийн цагаан нуур

 • D. Увс нуур

Оноо: 1

Дараах бүтээгдэхүүнүүдийн алинд нь дам зарцуулагдсан ус хамгийн их орсон байдаг вэ?

 • A. 1 ш бургер

 • B. 1 аяга кофе

 • C. 100 гр шоколад

 • D. 1 кг мах

Оноо: 1

Дулаан орчинд хөрс үүсэх үйл явцад дараах шинжүүдийн аль нь ТОХИРОХГҮЙ болохыг сонгоорой

 • A. Хөрс үүсэх үйл явц удаан

 • B. Бичил биетэн их

 • C. Ялзмаг их

 • D. Үе давхарга зузаан

Оноо: 1

Хөрс үүсэхэд хамгийн БАГА нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Уур амьсгал

 • B. Эх чулуулаг

 • C. Организм

 • D. Хүний үйл ажиллагаа

Оноо: 1

ХӨ 200-ийн дагуу дэлхийг тойрон явахад ямар ургамлын бүлгэмдэл тааралдахгүй вэ?

 • A. Тундр

 • B. Борооны ой

 • C. Саванн

 • D. Бутархаг цөл

Оноо: 1

Хөрсийг элэгдүүлж, эвдрэлд оруулж буй үйлдлийг тодорхойлоорой

 • A. Мод тарих

 • B. Борооны ус зайлуулах суваг барих

 • C. Ургамлыг үндсээр нь зулгааж хаях

 • D. Хашаалах

Оноо: 1

Хөрсний шинж чанарыг сайжруулж буй үйлдлийг олоорой

 • A. Бохир ус асгах, машинаа ил задгай угаах

 • B. Хөрсийг органик бордоогоор бордох

 • C. Ургамлыг үндсээр нь зулгааж хаях

 • D. Шороон замаар хүнд даацын машин байнга явах

Оноо: 1

Манай орны ой ойн бүлгэмдлийн аль төрөлд хамаарах вэ?

 • A. Трипикийн чийглэг ой

 • B. Тропикийн ой

 • C. ГДТ-ийн мөнх ногоон ой

 • D. Сэрүүн бүсийн навчит ой ба тайга

Оноо: 1

Өндөр уулын босоо бүслүүр үүсэх үндсэн шалтгааныг олоорой

 • A. Дээшлэх тусам агаарын температур буурдаг учраас

 • B. Дээшлэх тусам агаарын температур нэмэгддэг учраас

 • C. Далай тэнгисээс хол байх нь нөлөөлдөг учраас

 • D. Эрдэс чулуулгийн шинж чанар газар оронд ялгаатай байдаг учраас

Оноо: 1

Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал нь хүн ба амьд организмд ямар замаар тархан хүрч болох вэ?

 • A. Долгионоор дамжин тархах

 • B. Гэрлээр дамжин тархах

 • C. Мэдээллээр дамжин тархах

 • D. Хөрс, усаар дамжин тархах

Оноо: 1

Дэлхийн бүс нутгийн ангиллын хувьд ОХУ ба хөрш зэргэлдээ орнуудын бүсэд харьяалагдахгүй Ази тивийн улсыг олоорой

 • A. Казакстан

 • B. Тажикстан

 • C. Монгол

 • D. Украйн

Нийт: 16693