• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Манай оронд сэргээгдэх эрчим хүчний ямар төрлийн нөөцүүд ашиглах боломжтой байдаг вэ?

 • A. Нар, салхины

 • B. Далайн татралт, түрэлтийн

 • C. Далайн давалгааны

 • D. Газрын гүний дулаан

Оноо: 1

Хүний “экологийн мөр”-ийг ямар үзүүлэлтээр тооцдог вэ?

 • A. Үржил шимтэй газар

 • B. Хот суурин зам, барилга барьсан газар

 • C. Ялгаруулсан нүүрсхүчлийн хийг шингээх ой

 • D. Дээрх бүгд орно

Оноо: 1

Өндөр хөгжилтэй орнуудад экологийн мөр их байгаа шалтгааныг хэрхэн тайлбарлаж болох вэ?

 • A. ДНБ өндөр, тэр хэрээр их хэрэглэдэг учраас

 • B. Байгалийн нөөц баялаг ихтэй учраас

 • C. Байгалийг хайрлах, хамгаалахад их хөрөнгө зарцуулдаг учраас

 • D. Олон газар оронд аялж очих боломжтой учраас

Оноо: 1

Аутсорсинг төрлийн ажил хайж буй хүмүүст ямар шаардлага хамгийн сүүлд тавигдах вэ?

 • A. Шинэчлэл, өөрчлөлтийг мэдрэх зохицох чадвар

 • B. Шашин шүтлэг, угсаа гарал, амьдарч буй гэр орон

 • C. Хэлний мэдлэг, дуудлага

 • D. Соёлын ялгааг ойлгох хүндэтгэх

Оноо: 1

Хотжилтоос үүсэх төвлөрлийг сааруулахад дараах шийдвэрүүдийн аль нь эерэгээр нөлөөлж ЧАДАХГҮЙ вэ?

 • A. Дагуул хот суурин байгуулах

 • B. Эрчим хүчийг хоргүй технологиор үйлдвэрлэх

 • C. Хотын иргэдэд давуу нөхцөл боломж амлах

 • D. Хотын газар ашиглалтын татварыг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Хувь хүний дараах үйлдлүүдээс хог хаягдлыг багасгахад хувь нэмэр оруулах үйлдлийг тодорхойлоорой

 • A. Нэг удаагийн савлагаатай бүтээгдэхүүнийг байнга хэрэглэх

 • B. Шинэ загварын хувцас, бүтээгдэхүүнийг цаг тухайд нь авч хэрэглэх

 • C. Байгаа эд зүйлээ ариг гамгүй хэрэглэх, хаях

 • D. Хуучин эд зүйлээ засаж дахин ашиглах

Оноо: 1

Манай орон нүүдлийн соёл уламжлалаа дэлхийд таниулан аялал жуулчлалын орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд малчид хэрхэн оролцох боломжтой вэ?

 • A. Цахилгаан бараа, интернетийг цаг тухайд нь хэрэглэж байх

 • B. Уламжлалт арга ухаан, ахуй соёлоо хадгалах, тур операторуудтай хамтран шийдвэр гаргах

 • C. Цаг хугацааг хэмнэхийн тулд тээврийн моторт хэрэгслүүдийг ахуй амьдралдаа түлхүү хэрэглэх

 • D. Жуулчдыг татах орчин үеийн хот, суурин байгуулах

Оноо: 1

Цөл үүсэх нөхцлийг дараах тохиолдлуудын аль нь БҮРДҮҮЛЭХГҮЙ вэ?

 • A. Далайн хүйтэн урсгал

 • B. Далайн дулаан урсгал

 • C. Эх газрын төв байршил

 • D. Хэт хүйтэн уур амьсгал

Оноо: 1

Давсны өгөршил хэрхэн үүсэх вэ?

 • A. Давс салхиар зөөгдөхөд

 • B. Чулуулгийн ан цаваар давсан талстууд үүсэж, урвалд ороход

 • C. Давсан хуримтлал нэг газарт бөөгнөрөх

 • D. Давснууд газрын гадаргад ил гарах

Оноо: 1

“Хөнгөн цагааны бүс” гэж нэрлэгдэх ордын бүс нь Латин Америкийн ямар орнуудын нутгийг хамарсан байдаг вэ?

 • A. Бразил, Суринам, Гайана, Ямайка

 • B. Бразил, АНУ, Перу

 • C. АНУ, Канад, Мексик,

 • D. Канад, Мексик, Ямайка

Оноо: 1

Усны тогтвортой ашиглалт гэсэн ойлголтод аль нь нийцэх вэ?

 • A. Хэрэглээний усны хэмжээг тогтвортой байлгах

 • B. Байгалийн жамаар хур тунадасаар нөхөгдөх хэмжээтэй тэнцэх цэнгэг усыг ашиглах

 • C. Давсжсан усыг цэнгэгжүүлэн хэрэгцээгээ хангах

 • D. Голын усны орлогыг тогтмол нэмэгдүүлэх өөр усны эх үүсвэрийг хайх

Оноо: 1

Усжуулалтад хэрэглэж буй бүх усны хэдэн хувь нь ургамалд тэжээл болдог вэ?

 • A. 10%

 • B. 20%

 • C. 30%

 • D. 40%

Оноо: 1

Гол мөрний сав газрын усны нөөцийн менежментийг сайжруулахад дараах ажлуудаас аль нь эерэг үр дүнг ҮЗҮҮЛЭХГҮЙ байж болох вэ?

 • A. Усны нөөцийн хяналт шинжилгээ хийх

 • B. Сав газрын иргэдэд усны боловсрол олгох

 • C. Уул уурхайн зориулалтаар усыг ашиглаад хаях

 • D. Усан хангамжийн барилга байгууламж барих

Оноо: 1

Голын татам дахь намгийг хатаан барилга, байшин барих нь ямар эрсдэлийг авчирч болох вэ?

 • A. Өвлийн цагт халиа тошин үүсч, ус гарч ирэх

 • B. Барилгын доорх цэвдэг гэсэх, суулт өгөх

 • C. Үерт автах

 • D. Дээрх бүгд зөв

Оноо: 1

Бэлчээрийг зохицуулалттай ашиглах аргад НИЙЦЭХГҮЙ аргыг сонгоно уу

 • A. Нүүдэл бага хийж, бэлчээрээ өмчлөн нэг төрлийн мал өсгөх

 • B. Сэлгэх болон өнжөөх

 • C. Нормчилж хуваарилан бэлчээрлүүлэх

 • D. Улирлын хуваарьтай бэлчээрлүүлэх

Оноо: 1

Газарзүйн зургийг уншиж хэрэглэхэд зайлшгүй шаардлагатай суурь болдог үндсэн хэсгүүдийг тодорхойлно уу

 • A. Зүг чиг, газарзүйн солбицол, зохиогчийн нэр, таних тэмдэг

 • B. Зүг чиг, газарзүйн солбицол, зохиогчийн нэр, масштаб

 • C. Зүг чиг, газарзүйн солбицол, таних тэмдэг, зохиогчийн нэр, зургийн нэр

 • D. Зүг чиг, газарзүйн солбицол, таних тэмдэг, зургийн нэр, масштаб

Оноо: 1

Луужингийн зүү 12 цагийн чиглэлээс эхлэн цагийн зүүний дагуу эргэхэд ямар зүгийг заах вэ?

 • A. Зүүн, хойд, өмнөд, баруун

 • B. Өмнөд, баруун, хойд, зүүн

 • C. Хойд, зүүн, өмнөд, баруун

 • D. Хойд, өмнөд, зүүн, баруун

Оноо: 1

Тухайн орон нутагт бусад аймгаас шилжин ирсэн болон шилжин явсан хүний тоог ямар аргаар зураглавал оновчтой байх вэ?

 • A. Хөдөлгөөнт шугамын арга

 • B. Цэгийн арга

 • C. Ижил шугамын арга

 • D. Картограммын арга

Оноо: 1

Газарзүйн солбицол тодорхойлох мэдлэгээ ашиглан С цэгийн байршлыг тодорхойлно уу?

 • A. ХӨ 40, БУ 40

 • B. ӨӨ 40, БУ 40

 • C. ӨӨ 40, ЗУ 40

 • D. ХӨ 40, ЗУ 40

Оноо: 1

Зурагт тэмдэглэгдсэн цэгүүдийн байршлыг ажиглан аль цэгийг дайрсан өргөргийн дагуу дэлхийг тойроход хамгийн дөт зам туулахыг тодорхойлно уу вэ?

 • A. A цэг

 • B. B цэг

 • C. C цэг

 • D. D цэг

Нийт: 16693