• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2 кг масстай 4 м/с хурдтай хөдөлж байгаа биеийн кинетик энерги хичнээн Ж байх вэ?

 • А.  16 Ж 

 • B.  20 Ж   

 • C.  14 Ж

 • D.  4 Ж

Оноо: 1

План зурагт хаалгыг хэрхэн дүрсэлснийг харгалзах тоогоор нь илэрхийлнэ үү.

 • A. 1   

 • B. 2 

 • C. 3     

 • D.  4

Оноо: 1

План зурагт цонхтой хэдэн өрөө дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. 5      

 • B. 6    

 • C. 7   

 •  D. 8

Оноо: 1

200 H/м хаттай пүршийг50 Н хүчээр татвал пүршний потенциал энерги хичнээн Ж байх вэ?

 • А. 400 Ж  

 • B. 5000 Ж    

 • C. 600 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

70 кг масстай хүн 2.5 м өндөрт авирахад хүндийн хүчний эсрэг хүний хийсэн ажлыг ол.

 • А.  400  Ж

 • B.  0.02 Ж 

 • C.  1700 Ж

 • D.  1750 Ж

Оноо: 1

Манай оронд өдөр болж байхад ямар оронд шөнө болох вэ?

 • A. Америк     

 • B. ОХУ   

 • C. Хятад   

 •  D. Япон

Оноо: 1

Газрын зургийн "х.ө 30градус, б.у 60грудас" солбилцолд "А" цэг өгөгдсөн бол зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. баруун уртраг 60 градус, хойд өргөрөг 30градус   

 •  B. баруун уртраг 30 градус, хойд өргөрөг 60градус   

 •  C. баруун уртраг 60 градус, хойд өргөрөг 60градус   

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Сарны үзэгдэх гадаад хэлбэр байнга өөрчлөгдөж байдаг. Үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. сарны мөчлөг     

 •  B. сар хиртэлт   

 •  C. тэргэл сар  

 •   D. шинэ сар

Оноо: 1

Одны ордуудад хамааралгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. матар    

 • B. мэлхий   

 •  C. хонь   

 •  D. хулгана

Оноо: 1

Алтан гадас одны байрлалыг тодорхойлохдоо ямар 2 одны хоорондох зайг ашигадаг вэ?

 • A. 1 ба 2 од   

 • B. 2 ба 3 од 

 • C. 3 ба 4 од     

 • D. 4 ба 1 од

Оноо: 1

60 кг масстай хүн өндөрт авирахад хүндийн хүчнийэсрэг хүний хийсэн ажил1200 Ж бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А.  40 м 

 • B.  0.02 м 

 • C.  0.04 м

 • D.  2 м

Оноо: 1

Энэхүү од өдөрт яагаад харагддаггүй вэ?

 • A. асар хол оршдог, бага гэрэлтэй   

 • B. асар хол оршдог, нар   

 • C. асар ойрхон оршдог, гэрэл багатай   

 •  D. зөв хариу алга 

Оноо: 1

90 кг масстай хэдэн уут цементийг 40 м өндөрт гаргахад өргөгч цамхаг 3600кЖ ажил хийсэн бэ?

 • А.  302 

 • B.  320  

 • C.  100 

 • D.  300

Оноо: 1

Одод яагаад өөр өөрөөр гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. биднээс холдох зай өөр   

 • B. температур өөр  

 • C. хэмжээ өөр     

 • D. бүх хариу зөв 

Оноо: 1

50 кг масстай 100 уут цементийг 30 м өндөрт гаргахад өргөгч цамхаг хичнээн кЖ ажил хийх вэ?

 • А.  1500 

 • B.  3200

 • C.  300

 • D.  1300

Оноо: 1

Ямар ордыг "алтан мөнгөн шаргал одны орд" хэмээн нэрлэдэг вэ?.

 • A. долоон бурхан одны ордтой төстэй хэлбэртэй    

 •  B. долоон бурхан одны ордоос арай жижиг  

 • C. зөв хариу алга        

 • D. А ба В хоёул зөв 

Оноо: 1

45 кг масстай охин 10 кг масстай ачааг өргөж шатаар өгсөхөдөөрийгөө болон ачааг зөөхдөө 1650 Ж ажилгүйцэтгэсэн бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А.  30 м 

 • B.  2 м   

 • C.  4 м

 • D.  3 м

Оноо: 1

55 кг масстай хүн 5 кг масстай ачааг өргөж шатаар өгсөхөдөөрийгөө болон ачааг зөөхдөө 4900 Ж ажилгүйцэтгэсэн бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А.  7 м

 • B.  37 м

 • C.  5 м 

 • D.  2 м

Оноо: 1

Хаврын өдөр шөнийн тэнцлийн үе хэдэн сарын хэдний өдөр тохиодог вэ?

 • A. 9 сарын 23

 • B. 12 сарын 22

 • C. 3 сарын 21

 • D. 6 сарын 22

Оноо: 1

Шатарын хөлөг дээрх "морь"-ны байрлалыг тодорхойлно уу.

 • A. a6   

 • B. c4  

 • C. d1     

 •  D.  e4

Нийт: 16693