Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2 кг масстай 4 м/с хурдтай хөдөлж байгаа биеийн кинетик энерги хичнээн Ж байх вэ?

 • А. 16 Ж

 • B. 20 Ж

 • C. 14 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

План зурагт хаалгыг хэрхэн дүрсэлснийг харгалзах тоогоор нь илэрхийлнэ үү.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

План зурагт цонхтой хэдэн өрөө дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. 5

 • B. 6

 • C. 7

 • D. 8

Оноо: 1

200 H/м хаттай пүршийг 50 Н хүчээр татвал пүрший потенциал энерги хичнээн Ж байх вэ?

 • А. 400 Ж

 • B. 5000 Ж

 • C. 600 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

70 кг масстай хүн 2.5 м өндөрт авирахад хүндийн хүчний эсрэг хүний хийсэн ажлыг ол

 • А. 400

 • B. 0.02 Ж

 • C. 1700 Ж

 • D. 1750 Ж

Оноо: 1

Манай оронд өдөр болж байхад ямар оронд шөнө болох вэ?

 • A. Америк

 • B. ОХУ

 • C. Хятад

 • D. Япон

Оноо: 1

Газрын зургийн "х.ө 30градус, б.у 60грудас" солбилцолд "А" цэг өгөгдсөн бол зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. баруун уртраг 60 градус, хойд өргөрөг 30градус

 • B. баруун уртраг 30 градус, хойд өргөрөг 60градус

 • C. баруун уртраг 60 градус, хойд өргөрөг 60градус

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Сарны үзэгдэх гадаад хэлбэр байнга өөрчлөгдөж байдаг. Үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. сарны мөчлөг

 • B. сар хиртэлт

 • C. тэргэл сар

 • D. шинэ сар

Оноо: 1

Одны ордуудад хамааралгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A. матар

 • B. мэлхий

 • C. хонь

 • D. хулгана

Оноо: 1

Алтан гадас одны байрлалыг тодорхойлохдоо ямар 2 одны хоорондох зайг ашигадаг вэ?

 • A. 1 ба 2 од

 • B. 2 ба 3 од

 • C. 3 ба 4 од

 • D. 4 ба 1 од

Оноо: 1

60 кг масстай хүн өндөрт авирахад хүндийн хүчний эсрэг хүний хийсэн ажил 1200 Ж бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А. 40 м

 • B. 0.02 м

 • C. 0.04 м

 • D. 2 м

Оноо: 1

Энэхүү од өдөрт яагаад харагддаггүй вэ?

 • A. асар хол оршдог, бага гэрэлтэй

 • B. асар хол оршдог, нар

 • C. асар ойрхон оршдог, гэрэл багатай

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

90 кг масстай хэдэн уут цементийг 40 м өндөрт гаргахад өргөгч цамхаг 36000 кЖ ажил хийсэн бэ?

 • А. 302

 • B. 320

 • C. 100

 • D. 300

Оноо: 1

Одод яагаад өөр өөрөөр гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. биднээс холдох зай өөр

 • B. температур өөр

 • C. хэмжээ өөр

 • D. бүх хариу зөв

Оноо: 1

50 кг масстай 100 уут цементийг 30 м өндөрт гаргахад өргөгч цамхаг хичнээн кЖ ажил хийх вэ?

 • А. 1500

 • B. 3200

 • C. 300

 • D. 1300

Оноо: 1

Ямар ордыг "алтан мөнгөн шаргал одны орд" хэмээн нэрлэдэг вэ?.

 • A. долоон бурхан одны ордтой төстэй хэлбэртэй

 • B. долоон бурхан одны ордоос арай жижиг

 • C. зөв хариу алга

 • D. А ба В хоёул зөв

Оноо: 1

45 кг масстай охин 10 кг масстай ачааг өргөж шатаар өгсөхдөө өөрийгөө болон ачааг зөөхдөө 1650 Ж ажил гүйцэтгэсэн бол ямар өндөрт гарсан. Бэ?

 • А. 30 м

 • B. 2 м

 • C. 4 м

 • D. 3 м

Оноо: 1

55 кг масстай хүн 15 кг масстай ачааг өргөж шатаар өгсөхдөө өөрийгөө болон ачааг зөөхдөө 4900 Ж ажил гүйцэтгэсэн бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А. 7 м

 • B. 37 м

 • C. 5 м

 • D. 2 м

Оноо: 1

Хаврын өдөр шөнийн тэнцлийн үе хэдэн сарын хэдний өдөр тохиодог вэ?

 • A. 9 сарын 23

 • B. 12 сарын 22

 • C. 3 сарын 21

 • D. 6 сарын 22

Оноо: 1

Шатарын хөлөг дээрх "морь"-ны байрлалыг тодорхойлно уу.

 • A. a6

 • B. c4

 • C. d1

 • D. e4

Нийт: 15508