• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газарзүйн зурагт зай хэмжиж тооцоолох шаардлагатай үед ямар зураг ашиглавал илүү алдаа багатай байх вэ?

 • A. Том масштабын зураг

 • B. Дунд масштабын зураг

 • C. Жижиг масштабын зураг

 • D. Алийг ч сонгож болно

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт ямар зүгт юу оршиж байгааг тодорхойлоход заавал байх шаардлагатай элемент аль нь вэ?

 • A. Зүг чиг, масштаб

 • B. Зүг чиг, таних тэмдэг

 • C. Зүг чиг, зургийн нэр

 • D. Масштаб, таних тэмдэг

Оноо: 1

Зургийг ажиглан хотгор гүдгэрийн ямар хэлбэр болохыг тодорхойлно уу

 • A. Хөндий

 • B. Жалга

 • C. Дов толгод

 • D. Голын татам

Оноо: 1

Зургийг ажиглан ямар дүрслэл болохыг тодорхойлно уу

 • A. Цэгэн тархалтат диаграмм

 • B. Хотгор гүдгэрийн зүсэлт

 • C. Баганан диаграмм

 • D.  Проекц  зураглал

Оноо: 1

Манай улсын анхны хиймэл дагуул ямар нэртэй вэ?

 • A. Мазаалай

 • B. Хавтгай

 • C. Монсат

 • D. MNGIS

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний шугаман хурдыг дараах зурагт илэрхийлжээ. Экватор дээр оршиж буй цэг нь ХӨ 600 -д оршиж буй цэгтэй харьцуулахад ямар хурдаар хөдөлж байна вэ?

 • A. Ижил хурдтай байна

 • B. Өргөрөг ихсэх тусам илүү хурдтай хөдөлж байна

 • C. 2 дахин илүү хурдтай байна

 • D. 2 дахин удаан хурдтай эргэж байна

Оноо: 1

Бодегийн хууль нь нарны аймгийн гарагуудын ямар зүй тогтлыг илрүүлсэн бэ?

 • A. Нягтын хамаарал

 • B. Нарнаас алслагдсан зайн хамаарал

 • C. Хэмжээний хамаарал

 • D. Нарыг тойрох хурдын хамаарал

Оноо: 1

Сар хиртэлт нь билгийн тооллын хэдний үед тохиолдох магадлалтай вэ?

 • A. Битүүнд

 • B. 7, 8-ны үед

 • C. Тэргэл сар гарах 15-ны үед

 • D. Сарын сүүлд

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний улмаас үүсэх кориолисийн хүч нь байгалийн ямар үзэгдэлд төдийлөн ажиглагддаггүй вэ?

 • A. Далайн урсгал

 • B. Салхины чиглэл

 • C. Голын урсгал

 • D. Хоногийн хэмнэл

Оноо: 1

Хуурай газрын өндөр ба далайн гүн хотгорын дэлхийн гадаргад эзлэх талбайг зурагт илэрхийлжээ. Хуурай газрын хэдэн м өндөртэй гадарга их талбайг эзэлж байна вэ?

 • A. 6 км өндөртэй гадарга

 • B. 1000 м /1км/ хүртэл өндөртэй гадарга

 • C. 2 км-ын өндөртэй гадарга

 • D. 5 км гүнтэй далайн хэсэг

Оноо: 1

Нүүрс, газрын тос, байгалийн хий, уран зэрэг ашигт малтмал нь ямар нийтлэг шинжтэй вэ?

 • A. Төмөрлөг

 • B. Төмөрлөг бус

 • C. Шатдаг

 • D. Үл шатдаг

Оноо: 1

Тунамал чулуулгийн нийтлэг шинжид ТОХИРОХГҮЙ шинжийг олно уу

 • A. Нягт их, өгөршилд тэсвэртэй

 • B. Ургамал, амьтны үлдэгдлийн ул мөр олон

 • C. Үелж давхраатсан тогтоцтой

 • D. Нягт бага, өгөршилд тэсвэр багатай

Оноо: 1

Эх газрууд нэгдмэл байх үед өнөөгийн эх газар ба хэсгүүдийн алиныхнь эргийн шугам нийлж байсан бэ?

 • A. Австрали-Антарктид

 • B. Австрали, Хойд Америк

 • C. Энэтхэг-Хойд Америк

 • D. Африк-Хойд Америк

Оноо: 1

Дэлхийн гадаргыг өөрчлөгч экзоген хүчин зүйлд ХАМААРАХГҮЙГ сонгоно уу

 • A. Нарны энерги

 • B. Салхины хүч

 • C. Урсгал ус

 • D. Дэлхийн дотоод дулаан

Оноо: 1

Газар хөдлөлтийн үед хуурай газар дээрх газар хөдлөлтийн долгионы хүч болон цунамигийн давалгааны өндөр нь газар хөдлөлтийн төвөөс алслагдах тусам хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Газар хөдлөлтийн төвөөс алслагдах тусам долгионы хүч багасдаг бол харин цунамигийн давалгаа илүү өндөр болно

 • B. Цунамигийн давалгаа газар хөдлөлтийн төвөөс алслагдах тусам тогтуун тайван болно

 • C. Газар хөдлөлтийн гадаад голомт дээр хүч бага, давалгаа нам байна

 • D. Газар хөдлөлтийн дотоод голомтод хүч бага, давалгаа өндөр байна

Оноо: 1

Харьцангуй чийг болон температур хоногийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар үзүүлжээ. Графикийг ажиглан зөв утгыг олно уу

 • A. Шөнийн 4 цагт температур 10 градус, харьцангуй чийг 60% орчим байна

 • B. Өдрийн 16 цагийн үед температур 11 хэм, харьцангуй чийг 70% орчим байна

 • C. Өглөөний 6 цагийн үед температур 3 хэм, харьцангуй чийг 70% орчим байна

 • D. Температур -2 хэмээс 14 хэм хүртэл хоногийн хугацаанд хэлбэлзэж байна

Оноо: 1

Муссон салхи үүсэх нөхцлийг тодорхойлно уу

 • A. Далай ба эх газрын харилцан адилгүй халж хөрдөгтэй холбоотой үүснэ

 • B. Өргөрөг байршлаас хамаарна

 • C. Өндрийн ялгаанаас үүснэ

 • D. Уулын ар ба өвөр хажуугийн ялгаанаас үүснэ

Оноо: 1

Зургийг ажиглан аль үүлнээс хур тунадас орохыг тодорхойлно уу

 • A. Сэмжин давхраат

 • B. Борооны давхраат

 • C. Бөөн

 • D. Өндрийн бөөн

Оноо: 1

Эдгээр цөлүүдээс аль нь далайн эрэгт үүссэн цөл вэ?

 • A. Говь цөл

 • B. Такла маканы цөл

 • C. Их Виктори элсэн цөл

 • D. Намиби цөл

Оноо: 1

Чийглэг дулаан уур амьсгалтай газар оронд хөрсний эрози, элэгдлийн ямар шинж тэмдэг зонхилон илрэх вэ?

 • A. Салхины эрози

 • B. Усны угаагдал, шавраар хучигдах

 • C. Салхины үлээлтээр шороо хийсэх

 • D. Хөрс цэвдгээс хагарах, овойх

Нийт: 16693