• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Усан мандлын дараах хэсгүүдээс удаан хугацаанд шинэчлэгддэг төрлийг сонгоно уу

 • A. Мөстлөг, мөсөн гол

 • B. Далайн ус

 • C. Гол мөрөн

 • D. Нуур

Оноо: 1

Далайн усны шинж чанарт ТОХИРОХГҮЙ шинжийг олно уу

 • A. Гадаргын температур өргөрөг ихсэх тусам буурна

 • B. Далайн гүн рүү болох тусам нүүрсхүчлийн хийн агууламж нэмэгддэг

 • C. Давсжилт бүслэг байдалтай хуваарилагдсан байдаг

 • D. Хүчилтөрөгчийн агууламж өргөрөг, гүнээс хамаарахгүй ижил байна

Оноо: 1

Дараах нөхцлүүдийн аль нь намаг үүсэх нөхцөл болж ЧАДАХГҮЙ вэ?

 • A. Ус тогтох чулуулгийн үелэл гадаргад ойр байх

 • B. Уур амьсгал хуурайших

 • C. Гүний усны урсгал тогтох

 • D. Хур тунадас их байх

Оноо: 1

Дараах зургийг ажиглан карстын агуй нь ямар хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үүссэн болохыг тодорхойлно уу

 • A. Гол мөрөн

 • B. Мөсөн гол

 • C. Хийн мандлын чийг

 • D. Газар доорх ус

Оноо: 1

Нэг далайн ай савд багтах голуудыг олоорой

 • A. Сэлэнгэ, Хөх мөрөн, Инд

 • B. Сэлэнгэ, Енисей, Лена

 • C. Инд, Меконг, Колорадо

 • D. Дарлинг, Нил, Парана

Оноо: 1

Дараах хөрснүүдээс хамгийн үржил шимтэй хөрсийг сонгоно уу

 • A. Уулын хүрэн хөрс

 • B. Говь цөлийн элсэрхэг хөрс

 • C. Ойн чандруулаг хөрс

 • D. Цөлөрхөг хээрийн бор хөрс

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөрсний зуурмагийн гадаад хэлбэрийг ажиглан элсэнцэр хөрс ямар дугаартай байгааг олно уу

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэж, өдөр шөнө солигдох нь газарзүйн бүрхэвчийн ямар шинжийн жишээ болох вэ?

 • A. Бүс ба бүслүүрлэг шинж

 • B. Хэмнэл, мөчлөгтэй шинж

 • C. Зохицуулах шинж

 • D. Нэгдмэл байх шинж

Оноо: 1

Дараах байгалийн төрх нь уур амьсгалын ямар нөхцөлд бий болох вэ?

 • A. Тропикийн чийглэг уур амьсгал

 • B. Газар дундын тэнгисийн уур амьсгал

 • C. Тундрын хүйтэн уур амьсгал

 • D. Хуурай уур амьсгал

Оноо: 1

Хөрсний уусмалын орчин ямар байхад бичил биетэн, тэжээлийн бодис элбэг байх вэ?

 • A. Саармаг орчин

 • B. Хүчиллэг орчин

 • C. Шүлтлэг орчин

 • D. Хуурай орчин

Оноо: 1

Далайд гарцгүй улсыг сонгоно уу.

 • A. Япон

 • B. Индонез

 • C. Казакстан

 • D. Оман

Оноо: 1

Дараах орнуудаас хөгжиж буй орны ангилалд багтах орныг сонгоно уу

 • A. Малайз

 • B. Их Британи

 • C. Шинэ Зеланд

 • D. Исланд

Оноо: 1

Дараах тохиолдлуудын аль нь улс төрийн зурагт өөрчлөлт ОРУУЛАХГҮЙ вэ?

 • A. 2 улс нэгдэх

 • B. Ерөнхийлөгч солигдох

 • C. Тусгаар тогтнох

 • D. Улсын нэр болон нийслэлээ солих

Оноо: 1

Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн төвшинд ШУУД ХАМААРАХГҮЙ үзүүлэлт аль нь вэ?

 • A. Хотжилт

 • B. Цэвдэгийн тархалт

 • C. Хэлний бүлэг

 • D. Шашин

Оноо: 1

Диаграммын мэдээлэлтэй НИЙЦЭХГҮЙ дүгнэлтийг олно уу

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнуудын бичиг үсэг тайлагдалт, усны хүртээмж хамгийн өндөр боловч хүүхдийн эзлэх хувь бага байна

 • B. Африкийн орнуудад хүүхдийн эзлэх хувь өндөр байна

 • C. Эдгээр орнуудыг насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг тайлагдсан байдлаар нь ихээс нь бага руу нь дараалуулсан байна

 • D. Манай улсын хөдөөгийн хүн амын усны хангамж нь бичиг үсэг тайлагдалтай ойролцоо буюу 90%-аас дээш байна

Оноо: 1

Ямар орнуудад хүн амын ердийн өсөлт (11-10=1) байх вэ?

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнуудад

 • B. Хөгжиж буй орнуудад

 • C. Буурай хөгжилтэй орнуудад

 • D. Хэт олон хүн амтай орнуудад

Оноо: 1

Улс орны хүн амын тоо цөөрөхөд аль нь нөлөөлөх гол хүчин зүйл БИШ вэ?

 • A. Төрөлт буурах

 • B. ХДХВ-ын халдвар

 • C. Зэвсэгт мөргөлдөөн

 • D. Уур амьсгалын дулаарал

Оноо: 1

Дараах зурагт улсуудын хүн амын нас хүйсийн суваргыг харуулжээ. Аль улсын хүн ам өсөлт 0 болсон байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

ӨӨ 0-100-ын хооронд орших 100 саяас олон хүн амтай Ази тивийн улс аль нь вэ?

 • A. Энэтхэг

 • B. Индонез

 • C. Хятад

 • D. Бангладеш

Оноо: 1

Манай улсаас Өмнөд Солонгос руу хүн ам олноор явж байгаагийн хамгийн чухал татагч хүчин зүйл юу вэ?

 • A. Эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээ

 • B. Чанартай боловсрол

 • C. Өндөр цалин

 • D. Аюулгүй амьдрах орчин

Нийт: 16693