• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тэнгэрийн заадасыг харуулсан зургийн дугаарыг дугуйлна уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Долоон бурхан одны зургийн дугаарыг дугуйлна уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Од яагаад гэрэлтэж харагддаг вэ?

 • A. од нь нар шиг өөрөөсөө гэрэл гаргадаг учраас

 • B. нарны гэрэл одон дээр туссан учраас

 • C. дэлхийд ойр байдаг учраас

 • D. наранд ойр байдаг учраас

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Оддыг холбож дүрс үүсгэснийг .................. гэнэ.

 • A. одны дүрс

 • B. одны орд

 • C. одны байрлал

 • D. одны нэр

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Одны тод, бүдэг харагддаг нь биднээс холдох зай, ............... , хэмжээнээс хамаардаг.

 • A. өнгө

 • B. нар

 • C. сар

 • D. температур

Оноо: 1

Оддын өнгө яагаад өөр өөр харагддаг вэ?

 • A. нарны гэрэл туссан учир

 • B. сарны гэрэл туссан учир

 • C. биднээс орших зай нь өөр учир

 • D. шатаж байгаа температур нь өөр учир

Оноо: 1

Дараах дүгнэлтүүдийн зөвийг дугуйлаарай.

 • A. Дэлхий тэнхлэгээ баруунаас зүүн рүү 24 цагт нэг бүтэн эргэхэд нэг хоног болно.

 • B. Дэлхий тэнхлэгээ зүүнээс баруун руу 24 цагт нэг бүтэн эргэхэд нэг хоног болно.

 • C. Дэлхий тэнхлэгээ нэг бүтэн эргэхэд нэг хоног болно.

 • D. Дэлхий тэнхлэгээ 24 цаг эргэхэд нэг хоног болно.

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. голдож

 • B. зэргэд

 • C. өмнөд туйл

 • D. хойд туйл

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. голдож

 • B. зэргэд

 • C. өмнөд туйл

 • D. хойд туйл

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. голдож

 • B. ээргэд

 • C. өмнөд туйл

 • D. хойд туйл

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. голдож

 • B. зэргэд

 • C. өмнөд туйл

 • D. хойд туйл

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Дэлхийн гадарга дээр оршиж байгаа тухайн цэгийн голдож ба зэргэдийг газарзүйн ..................... гэж нэрлэнэ.

 • A. огтлолцол

 • B. солбилцол

 • C. байршил

 • D. масштаб

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Газарзүйн солбилцол нь цэгийн ......................... тодорхойлно.

 • A. масштаб

 • B. байрлал

 • C. уртраг

 • D. өргөрөг

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. голдож

 • B. зэргэд

 • C. экватор

 • D. хойд туйл

Оноо: 1

Шонгийн сүүдрийг ажиглаад өдрийн аль үе болж байгааг тогтоож зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. өглөө

 • B. өдөр

 • C. орой

 • D. үдэш

Оноо: 1

Шонгийн сүүдрийг ажиглаад өдрийн аль үе болж байгааг тогтоож зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. өглөө

 • B. өдөр

 • C. орой

 • D. үдэш

Оноо: 1

Шонгийн сүүдрийг ажиглаад өдрийн аль үе болж байгааг тогтоож зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. өглөө

 • B. өдөр

 • C. орой

 • D. үдэш

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад тухайн байрлалаас гэрэл тусгахад савааны сүүдэр хэрхэн тусахыг бодож зөв хувилбарыг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад тухайн байрлалаас гэрэл тусгахад савааны сүүдэр хэрхэн тусахыг бодож зөв хувилбарыг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад тухайн байрлалаас гэрэл тусгахад савааны сүүдэр хэрхэн тусахыг бодож зөв хувилбарыг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693