Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

50 кг масстай хүүхэд 3 м өндөрт гарчээ. Хүүхэд газартай харьцангуй ямар энергитэй болсон бэ?

 • А. 400 Ж

 • B. 500 Ж

 • C. 1500 Ж

 • D. 4 Ж

Оноо: 1

Шатарын хөлөг дээрх "d3" солбилцол дээр хэн байна вэ?

 • A. бэрс

 • B. хар ноён

 • C. цагаан ноён

 • D. хүү

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагасын нутгуудад хамгийн урт өдөр болдог энэ өдрийг зуны туйлын өдөр гэж нэрлэдэг. Энэ өдөр хэдэн сарын хэдэнд болдог вэ?

 • A. 3-р сарын 21

 • B. 6-р сарын 22

 • C. 9-р сарын 23

 • D. 12-р сарын 22

Оноо: 1

50 кг масстай хүн шатан дээр гарахад 2000 Ж потенциал энергитэй болсон бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А. 3 м

 • B. 7 м

 • C. 5 м

 • D. 4 м

Оноо: 1

Зурагт үүссэн сүүдрийн хэмжээ өөр байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. гэрэл туссан өнцөг ижил

 • B. гэрэл туссан өнцөг өөр

 • C. биеийн шугаман хэмжээ ижил

 • D. биеийн шугаман хэмжээ өөр

Оноо: 1

4 кВт чадалтай хөдөлгүүр бүхий өргөгч цамхаг 500 кг масстай тоосгыг 30 м өндөр барилгын оройд гаргахад ямар ажил хийсэн бэ?

 • А. 150 Ж

 • B. 150 kЖ

 • C. 15 Ж

 • D. 1500 kЖ

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу? .......................нь дэлхийг тойрох сарны хөдөлгөөнд үндэслэсэн тоолол юм.
 • A. аргын тоолол

 • B. билгийн тоолол

 • C. арга билгийн тоолол

 • D. нарны тоолол

Оноо: 1

5 кВт чадалтай хөдөлгүүр бүхий өргөгч цамхаг 600 кг масстай тоосгыг 20 м өндөр барилгын оройд гаргахад ямар ажил хийсэн бэ?

 • А. 12 kЖ

 • B. 12 Ж

 • C. 1200 Ж

 • D. 400 Ж

Оноо: 1

Зурагт үүссэн сүүдэр нэг шулуун дээр байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. гэрэл туссан өнцөг ижил

 • B. гэрэл туссан өнцөг өөр

 • C. биеийн шугаман хэмжээ ижил

 • D. биеийн шугаман хэмжээ өөр

Оноо: 1

9*104 кг масс бүхий галт тэрэг 36 км/ц хурдтайгаар хөдөлнө. Түүний кинетик энергийг тодорхойлно уу.

 • А. 4.5 кЖ

 • B. 4.5 МЖ

 • C. 9 кЖ

 • D. 9 МЖ

Оноо: 1

Газрын зургийн баруун уртрагийн 150градус, хойд өргөрөгийн 30градуст ямар цэг байрлаж байна вэ?

 • А. "Б" цэг

 • B. "В" цэг

 • С. "Д" цэг

 • D. "Е" цэг

Оноо: 1

Газрын зурагт өгөгдсөн "Г" цэгийн солбилцлыг тодорхойлсон зөв өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. б.у. 60градус, х.ө. 60градус

 • B. б.у. 60градус, ө.ө. 60градус

 • С. з.у. 60градус, х.ө. 60градус

 • D. з.у. 60градус, ө.ө. 60градус

Оноо: 1

Нар жилд 2 удаа эгц 900-аар тусдаг өргөрөг аль нь вэ

 • A. экватор 00

 • B. мэлхийн зам х.ө 23.50

 • C. матрын зам ө.ө 23.50

 • D. хойд туйлын цагираг х.ө 66.50

Оноо: 1

Дараах физик ухагдахуунуудыг томьёотой нь зөв харгалзуул.

1.Пүршийн потенциал энерги a. E=(Kx2)/2

2.Кинетик энерги b. A=F×S

3. Механик энерги c.E=(mU2)/2

4. Потенциал энерги d. E=mgh

 • A. 1c 2b 3d 4a

 • B.1c 2b 3d 4a

 • C.1a 2c 3b 4d

 • D.1a 2c 3d 4b

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад цаг агаар ямар байгааг өгөгдөл ашиглан зөв тодорхойлно уу.

 • A. маш хүчтэй салхитай

 • B. зөөлөн салхитай

 • C. тогтуун үе

 • D. хүчтэй салхитай

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The products ……..via express mail.

 • A.shipped

 • B. is shipped

 • C. were shipped

 • D. was shipped

Оноо: 1

Газрын зураг ашиглаад Монгол улс дэлхийн аль хагаст байрлаж байгааг тодорхойлно уу.

 • А. баруун, өмнөд хагас

 • B. баруун, хойд хагас

 • С. зүүн, өмнөд хагас

 • D. зүүн, хойд хагас

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The supermarket ……..by her company.

 • A. built

 • B. was built

 • C. are built

 • D. were built

Оноо: 1

Газрын зураг ашиглаад дэлхийн баруун, хойд болон өмнөд хагаст байрлах тивийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. Австрали

 • B. Ази

 • С. Америк

 • D. Африк

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ тойрон нарны гэрэл тусаж байгаа хэсэгт юу болж байгаа вэ?

 • A. шөнө

 • B. үдшийн бүрий

 • C. үүрийн гэгээ

 • D. өдөр

Нийт: 15508