• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

50 кг масстай хүүхэд3 м өндөртгарчээ. Хүүхэд газартай харьцангуй ямар энергитэй болсон бэ?

 • А.  400 Ж 

 • B.  500 Ж   

 • C.  1500 Ж 

 • D.  4 Ж

Оноо: 1

Шатарын хөлөг дээрх "d3" солбилцол дээр юубайна вэ?

 • A. бэрс   

 • B. хар ноён  

 • C. цагаан ноён    

 • D.  хүү

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагасын нутгуудад хамгийн урт өдөр болдог энэ өдрийг зуны туйлын өдөр гэж нэрлэдэг. Энэ өдөр хэдэн сарын хэдэнд болдог вэ?

 • A. 3-р сарын 21

 • B. 6-р сарын 22

 • C. 9-р сарын 23

 • D. 12-р сарын 22

Оноо: 1

50 кг масстай хүншатан дээр гарахад 2000 Ж потенциал энергитэй болсон бол ямар өндөрт гарсан бэ?

 • А.  3 м

 • B.  7 м    

 • C.  5 м 

 • D.  4 м

Оноо: 1

Зурагт үүссэн сүүдрийн хэмжээ өөр байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. гэрэл туссан өнцөг ижил    

 • B.  гэрэл туссан өнцөг өөр   

 •  C. биеийн шугаман хэмжээ ижил     

 •  D. биеийн шугаман хэмжээ өөр

Оноо: 1

4 кВт чадалтай хөдөлгүүр бүхий өргөгч цамхаг 500 кг масстай тоосгыг 30 м өндөр барилгын оройд гаргахад ямар ажил хийсэн бэ?

 • А. 150 Ж 

 • B. 150 kЖ 

 • C. 15 Ж

 • D. 1500 kЖ

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу? .......................нь дэлхийг тойрох сарны хөдөлгөөнд үндэслэсэн тоолол юм.
 • A. аргын тоолол

 • B. билгийн тоолол

 • C. арга билгийн тоолол

 • D. нарны тоолол

Оноо: 1

5 кВт чадалтай хөдөлгүүр бүхий өргөгч цамхаг 600 кг масстай тоосгыг 20 м өндөр барилгын оройд гаргахад ямар ажил хийсэн бэ?

 • А.  120 kЖ   

 • B.  12 Ж 

 • C.  1200 Ж 

 • D.  400 Ж

Оноо: 1

Зурагт үүссэн сүүдэр нэг шулуун дээр байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. гэрэл туссан өнцөг ижил    

 •  B.  гэрэл туссан өнцөг өөр 

 • C. биеийн шугаман хэмжээ ижил    

 • D. биеийн шугаман хэмжээ өөр

Оноо: 1

9·104 кг масс бүхий галт тэрэг 36 км/ц хурдтайгаар хөдөлнө. Түүний кинетик энергийг тодорхойлно уу.

 • А.  4.5 кЖ  

 • B.  4.5 МЖ  

 • C.  9 кЖ  

 • D.  9 МЖ

Оноо: 1

Газрын зургийн баруун уртрагийн 150градус, хойд өргөрөгийн 30градуст ямар цэг байрлаж байна вэ?

 • А. "Б" цэг   

 • B. "В" цэг   

 • С. "Д" цэг 

 • D. "Е" цэг

Оноо: 1

Газрын зурагт өгөгдсөн "Г" цэгийн солбилцлыг тодорхойлсон зөв өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. б.у. 60градус, х.ө. 60градус  

 •  B. б.у. 60градус, ө.ө. 60градус     

 •  С. з.у. 60градус, х.ө. 60градус     

 •  D. з.у. 60градус, ө.ө. 60градус

Оноо: 1

Нар жилд 2 удаа эгц 900-аар тусдаг өргөрөг аль нь вэ

 • A. экватор 00

 • B. мэлхийн зам х.ө 23.50

 • C. матрын зам ө.ө 23.50

 • D. хойд туйлын цагираг х.ө 66.50   

Оноо: 1

Дараах физик ухагдахуунуудыг томьёотой нь зөв харгалзуул.

 1. Пүршийн потенциал энерги a. E=kx2/2
 2. Кинетик энерги b.A=F·S
 3. Механик энерги c. E=m\upsilon2/2
 4. Потенциал энерги d. E=mgh
 • A. 1c,2b,3d,4a  

 • B. 1c,2b,3d,4a

 • C. 1a,2c,3b,4d  

 • D. 1a,2c,3d,4b      

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад цаг агаар ямар байгааг өгөгдөл ашиглан зөв тодорхойлно уу.

 • A. маш хүчтэй салхитай      

 • B.  зөөлөн салхитай     

 • C. тогтуун үе     

 • D. хүчтэй салхитай 

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The products ……..via express mail.

 • A.shipped               

 • B. is shipped                

 • C. were shipped          

 • D. was shipped

Оноо: 1

Газрын зураг ашиглаад Монгол улс дэлхийн аль хагаст байрлаж байгааг тодорхойлно уу.

 •  А. баруун, өмнөд хагас   

 •  B. баруун, хойд хагас

 • С. зүүн, өмнөд хагас     

 •  D. зүүн, хойд хагас

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The supermarket ……..by her company.

 • A. built                       

 • B. was built                 

 • C. are built                 

 • D. were built

Оноо: 1

Газрын зураг ашиглаад дэлхийн баруун, хойд болон өмнөд хагаст байрлах тивийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. Австрали  

 • B. Ази 

 •  С. Америк

 •  D. Африк  

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ тойрон нарны гэрэл тусаж байгаа хэсэгт юу болж байгаа вэ?

 • A. шөнө 

 •  B. үдшийн бүрий 

 • C. үүрийн гэгээ 

 • D. өдөр

Нийт: 16693