• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Д цэгийн газарзүйн солбилцол аль нь вэ?

 • A. Х.ө30° Б.у150°

 • B. Х.ө150° Б.у30°

 • C. Х.ө30° З.у150°

 • D. Х.ө150° З.у30°

Оноо: 1

Гавлын яс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. уураг тархийг хамгаалах

 • B. уушиг, зүрхийг хамгаалах

 • C. дотор эрхтнүүдийг хамгаалах

 • D. мах, булчинг хамгаалах

Оноо: 1

Цээжний хэнхэрцэг яс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. уураг тархийг хамгаалах

 • B. уушиг, зүрхийг хамгаалах

 • C. гэдэс, дотрыг хамгаалах

 • D. мах, булчинг хамгаалах

Оноо: 1

Араг яс нь ямар хэсгээрээ хөдөлдөг вэ?

 • A. Залгаатай хэсгээрээ хөдөлнө

 • B. Нийлсэн хэсгээрээ хөдөлнө.

 • C. Холбогдсон хэсгээрээ хөдөлнө.

 • D. Үетэй хэсгээрээ хөдөлнө.

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. Хөл

 • B. Сүүж

 • C. Сээр нуруу

 • D. Цээжний хэнхэрцэг

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. Хөл

 • B. Сүүж

 • C. Сээр нуруу

 • D. Цээжний хэнхэрцэг

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. Хөл

 • B. Гар

 • C. Сээр нуруу

 • D. Цээжний хэнхэрцэг

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?.....

 • A. Хөл

 • B. Гар

 • C. Сээр нуруу

 • D. Цээжний хэнхэрцэг

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. Гавал

 • B. Сүүж

 • C. Сээр нуруу

 • D. Цээжний хэнхэрцэг

Оноо: 1

Булчин нь хүний биеийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 20-30%

 • B. 40-50%

 • C. 60-70%

 • D. 80-90%

Оноо: 1

Хүний биеийн хоёр талаар хэд орчим булчин тэгш хэмтэй байрладаг вэ?

 • A. 400 орчим

 • B. 500 орчим

 • C. 600 орчим

 • D. 700 орчим

Оноо: 1

Араг яс, мах булчинг хамтад нь ямар эрхтэн гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Хөдөлгөөний эрхтэн

 • B. Тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн

 • C. Хамгаалах эрхтэн

 • D. Дотор эрхтэн

Оноо: 1

Ямар булчин агшиж сулрах байдлаар хөдөлгөөнийг гүйцэтгэдэг вэ?

 • A. Хос булчин

 • B. Тэгш хэмтэй булчин

 • C. Бүх биеийн булчин

 • D. Гарын булчин

Оноо: 1

Нурууны ясны хөгжил хэвийн байгааг аль зурагт харуулсан вэ?

1 2 3

 • A. 1

 • B. 2

 • C.3

 • D. бүгд

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт сээр нурууны араг ясны ямар хэсэг байрлах вэ?

 • A. хүзүү

 • B. бүсэлхий

 • C. ууц

 • D. ахар сүүл

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт сээр нурууны араг ясны ямар хэсэг байрлах вэ?

 • A. хүзүү

 • B. бүсэлхий

 • C. ууц

 • D. ахар сүүл

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт сээр нурууны араг ясны ямар хэсэг байрлах вэ?

 • A. хүзүү

 • B. бүсэлхий

 • C. ууц

 • D. ахар сүүл

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт сээр нурууны араг ясны ямар хэсэг байрлах вэ?

 • A. хүзүү

 • B. бүсэлхий

 • C. ууц

 • D. ахар сүүл

Оноо: 1

Хэд дэх хүүхэд цүнхээ зөв үүрсэн байна вэ?

 • A.1

 • B. 2

 • C.3

 • D. бүгд

Оноо: 1

Дотоод араг ястай амьтныг сонгоно уу.

 • A. царцаа

 • B. дун

 • C. яст мэлхий

 • D. могой

Нийт: 16693