• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гадаад араг ястай амьтныг сонгоно уу.

 • A. могой

 • B. хулгана

 • C. дун

 • D. загас

Оноо: 1

Үр нь гаднаа байдаг жимс аль нь вэ?

 • A. улаан лооль

 • B. тарвас

 • C. алим

 • D. гүзээлзгэнэ

Оноо: 1

Аль баавгайн төрөл нь говь цөлд амьдрахад дасан захицсон байдаг вэ?

 • A. хүрэн баавгай

 • B. цагаан баавгай

 • C. панда баавгай

 • D. мазаалай баавгай

Оноо: 1

Аль баавгайн төрөл нь хүйтэн сэрүүн, цас мөстэй газар амьдрахад дасан зохицсон байдаг вэ?

 • A. хүрэн баавгай

 • B. цагаан баавгай

 • C. панда баавгай

 • D. мазаалай баавгай

Оноо: 1

Соронз ашиглан ялгах боломжтой холимгийг сонгоно уу.

 • A. элсэн чихэр ба гурил

 • B. зомгол ба төмрийн үртэс

 • C. зэс ба төмрийн үртэс

 • D. модны үртэс ба хуванцарын жижиг хэсгүүд

Оноо: 1

Аль нь конденсацилагдах үзэгдэл вэ?

 • A. хатуугаас шингэн төлөвт шилжих

 • B. шингэнээс хийн төлөвт шилжих

 • C. хийгээс шингэн төлөвт шилжих

 • D. шингэнээс хатуу төлөвт шилжих

Оноо: 1

Уурших үзэгдэл төлөвийн аль өөрчлөлт нь вэ?

 • A. хатуугаас шингэн төлөвт шилжих

 • B. шингэнээс хийн төлөвт шилжих

 • C. хийгээс шингэн төлөвт шилжих

 • D. шингэнээс хатуу төлөвт шилжих

Оноо: 1

Хөлдөх үзэгдэл төлөвийн аль өөрчлөлт нь вэ?

 • A. хатуугаас шингэн төлөвт шилжих

 • B. шингэнээс хийн төлөвт шилжих

 • C. хийгээс шингэн төлөвт шилжих

 • D. шингэнээс хатуу төлөвт шилжих

Оноо: 1

Хайлах үзэгдэл нь төлөвийн ямар өөрчлөлт вэ?

 • A. хатуугаас шингэн төлөвт шилжих

 • B. шингэнээс хийн төлөвт шилжих

 • C. хийгээс шингэн төлөвт шилжих

 • D. шингэнээс хатуу төлөвт шилжих

Оноо: 1

Баялаг, эрх мэдэл, нэр хүнд зэргээр нэг шатлал буюу зэрэглэлд багтах нийгмийн бүлгийг тодорхойлсон тодорхойлолт аль нь вэ?

 • A. Тэгш байдал

 • B. Статус

 • C. Давхраа

 • D. Тэгш бус байдал

Оноо: 1

Аль нь нийгмийн давхраажилтын хэв маягийн шинжид хамаарах вэ?

 • A. Заавал энэ дарааллаар байна.

 • B. Хүмүүс чухал үүрэгтэй.

 • C. Эрх зүйн хувьд баталгаажсан

 • D. Зэрэгцэн оршиж болдог

Оноо: 1

Нийгмийн давхраажилтын хэв маягт хамаарах ойлголт аль нь вэ?

 • A. Боолчлол, каст, давхраа, анги

 • B. Боолчлол, каст, давхраажилт, анги

 • C. Боолчлол, каст, язгуур, анги

 • D. Боолчлол, эрх мэдэл, язгуур, анги

Оноо: 1

Харьцангуй түгээмэл биш бөгөөд Азийн орнуудын давхраажилтад гол төлөв илэрдэг уламжлалт тогтолцоо аль нь вэ?

 • A. Боолчлол

 • B. Каст

 • C. Язгуур

 • D. Анги

Оноо: 1

Улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох эрхээрээ ялгаатай, эрх зүйн хувьд баталгаажсан, хаалттай тогтолцоо аль нь вэ?

 • A. Боолчлол

 • B. Каст

 • C. Язгуур

 • D. Анги

Оноо: 1

Материаллагбаялгийн хэмжээ, эрхэлж буй ажил мэргэжлээрээ тодорхойлогддог тогтолцоонд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Боолчлол

 • B. Каст

 • C. Язгуур

 • D. Анги

Оноо: 1

Тэгш бус байдлыг илэрхийлэх хамгийн түгээмэл ойлголт аль вэ?

 • A. Давхраажилт

 • B. Нэр хүнд

 • C. Боловсрол

 • D. Эд хөрөнгө

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудын аль нь хүний хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлтэд хамааралгүй вэ?

 • A. Боловсролын түвшин

 • B. Нэг хүнд ноогдорх ДНБ

 • C. Оюуны хөгжлийн түвшин

 • D. Дундаж наслалт

Оноо: 1

Нийгмийн давхраажилтын хэмжигдэхүүнд үл хамаарах зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • A. Нэр хүнд

 • B. Боловсрол

 • C. Эрх мэдэл

 • D. Гэрлэлт

Оноо: 1

Гэр бүлийн засаглалын тогтолцоонд эх юмуу эхнэр голлох үүрэгтэй оролцох ёсыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Моногами

 • B. Полигами

 • C. Матриархаль

 • D. Эндогами

Оноо: 1

Дараах бодомжуудын аль нь нийгмийг тодорхойлох гол шинжийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Нийгмийн бүхэллэг, нийтлэг, гол тогтвортой байдлыг илэрхийлэх нэгдэл холбоо

 • B. Нийгмийн амьдралыг цогцлуулж буй хүмүүсийн үйл ажиллагаа

 • C. Нийгэм, байгаль, соёлын нэгдэл

 • D. Хүн төрөлхтөний нийтлэг эрх ашгийн төлөөх үйл ажиллагаа

Нийт: 16693