• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд зааснаар Хүүхэд гэж хэн вэ?

 • A. Тухайн улс насанд хүртэлх хугацааг үүнээс эрт байхаар заагаагүй бол 18 нас хүртэлх хүн бүрийг хүүхэд гэнэ.

 • B. Бие бялдар, оюун ухааны эрчимтэй хөгжлийн үедээ байгаа хүн.

 • C. Иргэний үнэмлэх авсан хүн бүр.

 • D. Эрх эдэлж, үүрэг хүлээсэн хүн.

Оноо: 1

Амьдралын боломжийн жишиг гэж үзэж буй хэрэгцээг хангах чадваргүй байдлыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Харьцангуй ядуурал

 • B. Үнэмлэхүй ядуурал

 • C. Амьдралын түвшин доогуур байх

 • D. Гачигдал

Оноо: 1

Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас алиныг нь хэрэглэх ёстой вэ?

 • A. Ярилцлагын арга

 • B. Харьцуулалтын арга

 • C. Ажиглалтын арга

 • D. Анкетийн арга

Оноо: 1

Эртний үеэс эдүгээг хүртэл үнэ цэнэ нь хадгалагдсаар ирсэн шилдэг бүтээлүүдийг аль ангилалд хамааруулах вэ?

 • A. Сонгодог урлаг

 • B. Элит урлаг

 • C. Олон нийтэд зориулсан урлаг

 • D. Хээнцэр урлаг

Оноо: 1

Аль нь албан оролцооны хэлбэр вэ?

 • A. Сайн дурын байгууллагад гишүүнээр элсэх

 • B. Соёл, урлаг, спортын үйл ажиллагаанд оролцох

 • C. Хүмүүстэй уулзах, танилцах

 • D. Найз нөхөд танилуудтайгаа харилцах

Оноо: 1

Эрэгтэй, эмэгтэй хүний нийгмийн бүтэц, соёлоор хамааран тодорхойлогдох ялгааг юу гэх вэ?

 • A. Хүйс

 • B. Жендэр

 • C. Давхраажилт

 • D. Нэр хүнд

Оноо: 1

Эртний Энэтхэгийн "Махабхарата" хэмээх яруу найрагт "Үхэр, ямаа, хүн, хонь, морь, илжиг, луус-энэ долоо бол гэрийн тэжээмэл амьтан" гэж өгүүлжээ" гэсэн баримтад хамаарах гол асуулт аль нь вэ?

 • A. "Махабхарата" хэмээх яруу найрагт өөр ямар асуудлыг тусгасан вэ?

 • B. Энэтхэгт боолчлол хөгжсөний учир юу вэ?

 • C. Хүнийг яагаад гэрийн тэжээмэл амьтдын тоонд оруулсан бэ?

 • D. Гэрийн тэжээвэр амьтаны онцлог шинжүүд юу вэ?

Оноо: 1

Социализмын үеийн Монголын нийгмийн давхраажилтад хамаарах ойлголт аль вэ?

 • A. Ажилчдын давхраа

 • B. Бага орлоготой энгийн ажилчид

 • C. Орон гэргүйчүүд

 • D. Инженер техникийн ажилтан

Оноо: 1

Сурагчдын дүрэмт хувцасны чанарын судалгаанд түүврийн аргыг ашиглахаар шийдсэн бол аль сонголт зөв бэ?

 • A. Хаалттай асуулгын аргаар судалгаа хийнэ.

 • B. Ангийн нийт сурагчдыг хамруулна

 • C. Нээлттэй асуулгын аргаар судалгаа хийнэ.

 • D. Анги бүрээс 7 сурагч авна

Оноо: 1

Аль нь анхдагч мэдээлэл вэ?

 • A. Судалгааны тайлангийн хураангуй

 • B. УИХ-ын гишүүнтэй хийсэн ярилцлага

 • C. Сурах бичиг

 • D. Судалгааны өгүүлэл

Оноо: 1

Үндсэн үүрэг хэмээх ойлголт хэнд илүү хамаатай вэ?

 • A. Тухайн улсын иргэнд

 • B. Хүн бүрт

 • C. Гадаадын иргэдэд

 • D. Иргэний харьяалалгүй хүмүүст

Оноо: 1

Нийгмийн давхраажилтын ялгаралд голлон нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс илүүц хариултыг сонгоно уу.

 • A. Эрх мэдэл

 • B. Ажил мэргэжлийн нэр хүнд

 • C. Удам угсаа

 • D. Эдийн засаг

Оноо: 1

Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамж ямар насны хүмүүст байх вэ?

 • A. 14-18

 • B. 14-17

 • C. 0-14

 • D. 16-18

Оноо: 1

Байгууллага гэж юу вэ?

 • A. Гишүүдийнхээ нийтлэг хэрэгцээг хангахад чиглэсэн байгууламж

 • B. Хатуу хяналт, дүрэм журам бүхий, олон нийтээс тусгаарлагдан үйл ажиллагаагаараа холбогдсон хүмүүсийн нэгдэл.

 • C. Гишүүдийнхээ нийтлэг сонирхлыг хамгаалахад чиглэгдсэн сайн дурын гишүүнчлэлтэй байна.

 • D. Нэгдмэл зорилгод хүрэхээр нэгдсэн албан ёсны дүрэм, зохион байгуулалтын тогтолцоо бүхий бүлэг.

Оноо: 1

Нийгмийн аль хэв маягын ангилалд Бүгд найрамдах төр бүхий нийгэм нь хамаарах вэ?

 • A. Орчин үеийн нийгэм

 • B. Аж үйлдвэржилтийн өмнөх нийгэм

 • C. Постмодерн нийгэм

 • D. Уламжлалт нийгэм

Оноо: 1

Хүний төрөлх статусыг тодорхойлох шинж аль нь вэ?

 • A. Мэргэжил

 • B. Алдар гавьяа

 • C. Яс үндэс

 • D. Эрхэлдэг ажил

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-аас баталсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нь бусад олон улсын тунхаг бичгүүдээс юугаараа онцлогтой вэ?

 • A. Хамгийн олон улс хүлээн зөвшөөрсөн анхны олон улсын эрх зүйн баримт бичиг

 • B. НҮБ-аас баталсан

 • C. Хувь хүний олон эрхийг баталгаажуулсан

 • D. Улс орон бүр заавал дагаж мөрдөхийг даалгасан

Оноо: 1

Аль нь иргэний эрх зүйн харилцааны субьект вэ?

 • A. Иргэн, хуулийн этгээд

 • B. Иргэн, төр

 • C. Байгууллага

 • D. Өрх гэр

Оноо: 1

Ажилтан гэж ямар хүнийг ойлгох вэ?

 • A. Ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа иргэн

 • B. Мэргэжлийн дагуу ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэн

 • C. Хөдөлмөрлөх чадвар, чадамжтай иргэн

 • D. 18 наснаас дээш иргэн бүр

Оноо: 1

Ажилтан өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох болсон бол хаанаас тэтгэврийн мөнгийг олгох вэ?

 • A. Ажил олгогч

 • B. Нийгмийн халамжийн сан

 • C. Үйлдвэрчний эвлэл

 • D. Нийгмийн даатгалын сан

Нийт: 16693