• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хоёрдогч нийгэмшилт нь аль нь вэ?

 • A. Ямар нэгэн өөрчлөлтөд орж тодорхой зан үйлийг эзэмших үйл явц

 • B. Хүн өөрийгөө хүлээх, харах дүр зургаа өөрчлөх үйл явц

 • C. Хувь хүн бие хүн болох үйл явц

 • D. Амьдралын хэв маягаа эрс өөрчлөх үйл явц

Оноо: 1

Нэгж (нуклеар) гэр бүлийн хэв маяг зонхилох нийгэм нь аль нь вэ?

 • A. Аж үйлдвэржилтийн өмнөх нийгэм

 • B. Орчин үеийн нийгэм

 • C. Постмодерн нийгэм

 • D. Уламжлалт нийгэм

Оноо: 1

Эзэлж буй статусаас хамаарч, нийгмийн хүлээлтээр тодорхойлогдсон зан үйлийн хэмжээнүүдийн цогцыг юу гэдэг вэ?

 • A. Нийгмийн статус

 • B. Нийгмийн хүлээлт

 • C. Нийгмийн үүрэг

 • D. Нийгмийн үйлдэл

Оноо: 1

“Нийгэм өөрөө өөрийгөө хангагч систем” гэсэн бодомжийн утгыг аль бодомж илүү илэрхийлж байна вэ?

 • A. Нийгмийн дотоод элементүүд нь харилцан бие биенийхээ хэрэгцээг хангах замаар оршдог байдал бөгөөд хойч үеэ бэлтгэн нийгэмшүүлэх замаар оршин тогтнодог

 • B. Нийгэм нь өөр хоорондоод харилцан холбоотойгоор сүлжилдсэн элементүүдээс тогтдог мөн чанартай

 • C. Нийгэм нь өөрийн соёл, үнэт зүйлсээ хойч үедээ өвлөн залгамжлуулах замаар оршин тогтнодог

 • D. Бүхий л хэрэгцээгээ дотооддоо хангах чадамжтай болохыг

Оноо: 1

Өсвөр үеийн хүүхдийн нийгэмшилтэд хүчтэй нөлөөлөгч агент аль нь вэ?

 • A. Гэр бүл

 • B. Үе тэнгийнхэн

 • C. Сургууль

 • D. Шашин

Оноо: 1

Аж үйдвэржсэн буюу орчин үеийн нийгмийн өөрчлөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг соёлын, эдийн засгийн, улс төрийн гэж ангилсан социологич хэн вэ?

 • A. К.Маркс

 • B. М.Вебер

 • C. Э.Дюркгейм

 • D. Э.Гидденс

Оноо: 1

Аль онол нь ядууралд өртөхийг эрх мэдлийн ялгаатай холбон тайлбарладаг вэ?

 • A. Бүтцийн хандлага

 • B. Марксизм

 • C. Дарвинизм

 • D. Соёлын хандлага

Оноо: 1

Давхраажилтыг объективээр хэмжиж байгаа нь аль нь вэ?

 • A. Хүмүүс хэнийг хүндэлж байна вэ?

 • B. Та аль давхраанд хамаарах вэ?

 • C. Тодорхой ажил мэргэжлийн төрлийг үнэлж байгаа нь

 • D. Та сарын хэдэн төгрөгийн орлоготой вэ?

Оноо: 1

Давхраажилтын ялгаанд ажил мэргэжлийн ялгааг чухалчлан үзсэн социологич аль нь вэ?

 • A. К.Маркс

 • B. М.Вебер

 • C. Э.Дюркгейм

 • D. Б.Барбер

Оноо: 1

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц болон Хүүхдийн эрхийг хамгаалах МУ-ын хуульд зааснаар хүүхдийн эдлэх ёстой эрхийг хэд ангилдаг вэ?

 • A. 4

 • B. 5

 • C. 6

 • D. 2

Оноо: 1

Малчдын, ажилчдын, сэхээтний, номинклатурчдын давхраа нь Монголын нийгмийн давхраажилтын аль үед хамаарах вэ?

 • A. Орчин үе

 • B. Ардчилсан үе

 • C. Богд хаант Монгол улсын үе

 • D. Социализмыг байгуулах үе

Оноо: 1

Нийгмийн гажуудлын тэгш бус байдалтай холбогдох холбоог аль бодомж оновчтой илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Ноёрхогч ангийнхнаар тодорхойлогддог

 • B. Ноёрхогч ангийнхнаар тодорхойлогддог

 • C. Гаж, буруу гэх үнэлгээ нь ангийн хуваагдлын илрэл

 • D. Тэгш бус байдалтай холбоогүй

Оноо: 1

Нийгэм бол эрх мэдлийг гартаа барьж буй цөөнх, үлдсэн олонх гэж хуваагдана гэж үздэг онолын үзэл баримтлал аль нь вэ?

 • A. Элитийн онол

 • B. Олон ургальч онол

 • C. Аристократ онол

 • D. Либераль онол

Оноо: 1

Хүний нийгэмшилд хувь хүн өөрөө чухал болохыг онцолдог эрдэмтэн хэн бэ?

 • A. Г.Колберг

 • B. З.Фрейд

 • C. Ж.Пиаже

 • D. Ж.Мид

Оноо: 1

Гэр бүл, төр, зах зээл зэргээс гадуур оршдог иргэдийн эвлэлдэн нэгдэж, нийтлэг эрх ашгийнхаа төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг талбар аль нь вэ?

 • A. Иргэний хөдөлгөөн

 • B. Төрийн бус байггууллага

 • C. Иргэний нийгэм

 • D. Өрсөлдөөний талбар

Оноо: 1

Хүн төрөлхтөний түүх бол үүсэж, хөгжөөд улмаар мөхөх шатыг дамждаг гэдэг нь аль онолын үндэслэл вэ?

 • A. Соёл иргэншлийн онол

 • B. Формацийн онол

 • C. бүтэц-үүргийгн онол

 • D. зах зээлийн онол

Оноо: 1

Нийгмийн халамж гэж юу вэ?

 • A. Туслалцаа дэмжлэг шаардлагатай нийгмийн тодорхой хэсгийг төр хамгаалалтанд авч тэтгэмж олгох эсвэл үйлчилгээндээ хамруулах явдал

 • B. Хувь хүн ажиллах хугацаандаа тодорхой хэмжээний шимтгэл төлөх замаар нийгмийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах нийгмийн хамгааллын төрөл.<

 • C. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэтгэмж олгох явдал

 • D. Гэр бүлийн гишүүд бие биенээ халамжлах явдал

Оноо: 1

Нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг зохицуулж буй хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг ямар ойлголтоор илэрхийлдэг вэ?

 • A. Хуульт ёс

 • B. Хууль

 • C. Эрх зүйт ёс

 • D. Эрх зүй

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудаас аль нь хамгийн өргөн утгатай вэ?

 • A. Урлаг

 • B. Боловсрол

 • C. Соёл

 • D. Шашин

Оноо: 1

Нийгмийн хэв маягийг ангилсан бодомжид хамааралгүй нь аль вэ?

 • A. Газар тариалангийн

 • B. Социалист нийгэм

 • C. Аж үйлдвэржсэний дараах

 • D. Аж үйлдвэржсэн

Нийт: 16693