Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Орчны температур юунаас хамаардаггүй вэ?

 • A. агаарын чийгшил

 • B. нарны тусгалын хэмжээ

 • C. үүлшилт

 • D. ургамал

Оноо: 1

Өсгөст хэмхийн үр соёолоход тохиромжтой хэм хэд вэ?

 • A. 15-18 хэм

 • B. 19-30 хэм

 • C. 31-37 хэм

 • D. 44-50 хэм

Оноо: 1

"Хайтан" хэмээх ургамлыг юугаар үржүүлдэггүй вэ?

 • A. иш мөчир

 • B. навч

 • C. үндэс

 • D. үр

Оноо: 1

Ямар хүнсний ногооны ургамал цэцэгтэй вэ?

 • A. лууван

 • B. өргөст хэмх

 • C. тарвас

 • D. төмс

Оноо: 1

Дараах амьтдын нэрийг нэг удаа гаргадаг өндөгний тоогоор зөв эрэмбэлсэн өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. болжмор, мэлхий, тахиа, тогоруу

 • B. болжмор, тахиа, мэлхий, тогоруу

 • C. тогоруу, болжмор, тахиа, мэлхий

 • D. тогоруу, мэлхий, тахиа, болжмор

Оноо: 1

Дараах амьтдын үр төлийн нэрийг зөв харгалзуулсан өгөгдлийг сонгоно уу. 1. хонь, 2. туулай, 3. чоно, 4.үнэг

 • A. 1-хурга, 2- бүжин, 3- гавар, 4-хурга

 • B. 1-хурга, 2-гавар, 3-бүжин, 4-бэлтрэг

 • C. 1-хурга, 2-бүжин, 3-бэлтрэг, 4-гавар

 • D. 1-хурга, 2-бэлтрэг, 3-гавар, 4-бүжин

Оноо: 1

Ургийн хөгжлийн хэд дэх сард ураг чанга дуу чимээг мэдэрдэг вэ?

 • A. эхний 3 сар

 • B. дундах 3 сар

 • C. сүүлийн 3 сар

 • D. 10 сар болоод

Оноо: 1

Дараах графикийн 1-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн

 • B. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан

 • C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн

 • D. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан

Оноо: 1

Дараах графикийн 2-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн

 • B. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан

 • C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн

 • D. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан

Оноо: 1

Дараах графикийн 3-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн

 • B. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан

 • C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн

 • D. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан

Оноо: 1

1 дугаартай зурагт тохирох тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. буруу суухад, эгц алхахад

 • B. зөв суухад, тонгойж алхахад

 • C. буруу суухад, тонгойж алхахад

 • D. зөв суухад, эгц алхахад

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн 2 дугаарт харгалзах үгийг сонгоно уу.

 • A. буруу суух, эгц алхах

 • B. зөв суух, тонгойж алхах

 • C. буруу суух, тонгойж алхах

 • D. зөв суух, эгц алхах

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн "энгийн хог" хэмээх хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ?

 • A. ногооны хальс

 • B. цаас

 • C. лааз

 • D. шил

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн "дахин боловсруулах" хэмээх хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ?

 • A. ногооны хальс, лааз

 • B. цаас, хүнсний хаягдал

 • C. лааз, цаас

 • D. шил, даавуу

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ?

 • A. энгийн хогонд ногооны хальс, хүнсний хаягдал

 • B. дахин боловсруулахад ногооны хальс, хүнсний хаягдал

 • C. дахин боловсруулахад лааз, цаас

 • D. дахин боловсруулахад шил, даавуу

Оноо: 1

Өсвөр насны хүүхэд 24 цагийн хэдэн хэсэгт унтаж амрах хэрэгтэй вэ?

 • A. 1/3-аас 5/14

 • B. 5/14-оос 1/2

 • C. 1/3-аас 1/2

 • D. 1/2-оос их

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн амьтдад тохирох зөв хариуг сонгоно уу.

 • A. 1 гадаад, 2 дотоод араг ястай

 • A B. 1 ба 2 дотоод араг ястай

 • C. 1 ба 2 гадаад араг ястай

 • D. 1 дотоод, 2 гадаад араг ястай

Оноо: 1

1 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • A. амьтнаар

 • B. өөрөө задарснаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

2 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • A. амьтнаар

 • B. өөрөө задарснаар

 • C. салхиар

 • D. усаар

Оноо: 1

2 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. вандуй

 • B. тарвас

 • C. улиас

 • D. хайлаас

Нийт: 15508