• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Орчны температур юунаас хамаардаггүй вэ?

 • A. агаарын чийгшил                      

 •    B. нарны тусгалын хэмжээ      

 •      C. үүлшилт             

 •         D. ургамал

Оноо: 1

Өсгөст хэмхийн үр соёолоход тохиромжтой хэм хэд вэ?...

 • A. 15-18 хэм                        

 •    B. 19-30 хэм                     

 •     C. 31-37 хэм              

 •       D. 44-50 хэм

Оноо: 1

"Хайтан" хэмээх ургамлыг юугаар үржүүлдэггүй вэ? ...

 • A. иш мөчир                        

 •     B. навч                       

 •    C. үндэс             

 •    D. үр

Оноо: 1

Аль хүнсний ногооноос цэцэг ургадаггүй вэ?

 • A. лууван                     

 •  B. өргөст хэмх          

 •  C. тарвас             

 • D. төмс   

Оноо: 1

Дараах амьтдын нэрийг нэг удаа гаргадаг өндөгний тоогоор зөв эрэмбэлсэн өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. болжмор, мэлхий, тахиа, тогоруу                      

 • B. болжмор, тахиа, мэлхий, тогоруу                

 • C. тогоруу, болжмор, тахиа, мэлхий               

 • D. тогоруу, мэлхий, тахиа, болжмор

Оноо: 1

Дараах амьтдын үр төлийн нэрийг зөв харгалзуулсан өгөгдлийг сонгоно уу. 1. хонь, 2. туулай, 3. чоно, 4.үнэг

 •   A. 1-хурга, 2- бүжин, 3- гавар, 4-хурга   

 •   B. 1-хурга, 2-гавар, 3-бүжин, 4-бэлтрэг                  

 •   C. 1-хурга, 2-бүжин, 3-бэлтрэг, 4-гавар            

 •   D. 1-хурга, 2-бэлтрэг, 3-гавар, 4-бүжин

Оноо: 1

Ургийн хөгжлийн хэд дэх сард ураг чанга дуу чимээг мэдэрдэг вэ?

 • A. эхний 3 сар                        

 • B. дундах 3 сар                     

 • C. сүүлийн 3 сар               

 • D. 10 сар болоод

Оноо: 1

Дараах графикийн 1-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн                      

 •  B.  махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан                

 •  C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн              

 •     D.   махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан  

Оноо: 1

Дараах графикийн 2-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн                  

 •    B.  махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан                  

 •   C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн                

 •  D.   махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан  

Оноо: 1

Дараах графикийн 3-р шулуунд харгалзах амьтдын тоо толгой өөрчлөгдөж байгаа шалтгаанд харгалзах зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой өссөн                       

 •   B.  махчин амьтны тоо толгой буурсан, золиосын тоо толгой буурсан                     

 •   C. махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой өссөн           

 •     D.   махчин амьтны тоо толгой өссөн, золиосын тоо толгой буурсан  

Оноо: 1

1 дугаартай зурагт тохирох тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. буруу суухад, эгц алхахад                       

 •    B. зөв суухад, тонгойж алхахад                   

 •    C. буруу суухад, тонгойж алхахад              

 •     D. зөв суухад, эгц алхахад  

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн 2 дугаарт харгалзах үгийг сонгоно уу.

 • A. буруу суух, эгц алхах                       

 •   B. зөв суух, тонгойж алхах                

 •     C. буруу суух, тонгойж алхах         

 •        D. зөв суух, эгц алхах  

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн "энгийн хог" хэмээх хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ?

 • A. ногооны хальс                    

 •  B. цаас                      

 •   C. лааз            

 •     D. шил  

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн "дахин боловсруулах" хэмээх хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ?

 • A. ногооны хальс, лааз                     

 • B. цаас, хүнсний хаягдал               

 • C. лааз, цаас             

 •    D. шил, даавуу 

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хаягтай хогийн саванд ямар хог хаягдлыг хийх вэ? ....

 • A. энгийн хогонд ногооны хальс, хүнсний хаягдал         

 •    B. дахин боловсруулахад ногооны хальс, хүнсний хаягдал               

 •    C. дахин боловсруулахад лааз, цаас            

 •   D. дахин боловсруулахад шил, даавуу

Оноо: 1

Өсвөр насны хүүхэд 24 цагийн хэдэн хэсэгт унтаж амрах хэрэгтэй вэ?

 • A. 1/3-аас 5/14                        

 •  B. 5/14-оос 1/2                   

 •   C. 1/3-аас 1/2               

 •    D. 1/2-оос их

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн амьтдад тохирох зөв хариуг сонгоно уу.

 • A. 1 гадаад, 2 дотоод араг ястай                   

 • A  B. 1 ба 2 дотоод араг ястай                       

 •   C. 1 ба 2 гадаад араг ястай              

 •     D.  1 дотоод, 2 гадаад араг ястай   

Оноо: 1

1 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • A. амьтнаар                     

 •   B. өөрөө задарснаар         

 •  C. салхиар            

 •  D. усаар   

Оноо: 1

2 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын үр хэрхэн тархдаг вэ?

 •  A. амьтнаар                        

 •    B. өөрөө задарснаар              

 •    C. салхиар          

 •     D. усаар   

Оноо: 1

2 дугаартай зурагт өгөгдсөн ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. вандуй                     

 •   B. тарвас                   

 • C. улиас            

 •     D. хайлаас   

Нийт: 16693