• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Мөсний халах болон хайлах үзэгдлийг судалсан зургийг ажиглаад мөс халж дуусах буюу мөс хайлж эхлэх цэгийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Мөсний халах болон хайлах үзэгдлийг судалсан зургийг ажиглаад мөс хайлж эхлээд, хайлж дуусах хүртлэх хугацааг сонгоно уу.

 • A.45 минут

 • B. 75 минут

 • C. 120 минут

 • D. 165 минут

Оноо: 1

Этилийн спирт -114ᵒС температурт хайлдаг. Харин 78ᵒС температурт буцалдаг.

Этилийн спиртийн температур хугацааны хамаарлыг ажиглаад спирт А ба В цэгт ямар төлөвт байсныг тогтооно уу.

 • A. А цэгт хий, В цэгт шингэн

 • B. А цэгт хатуу, В цэгт шингэн

 • C. А цэгт шингэн, В цэгт хатуу

 • D. А цэгт хий, В цэгт хатуу

Оноо: 1

Сурагч шингэн дэх диффузийг судлахын тулд дараах туршилтыг явуулжээ.

Туршилтын дүнд Сурагч хартугалганы ионы масс 207 н.н. ба иодид ионы масс 127 н.н. учраас шингэнд молекул масс багатай нь хурдан диффузлэгдэнэ гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Сурагчийн хийсэн туршилтын үр дүнг илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Диффузийг зөв дүрслэсэн зураглалыг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Багш агаарт агааржуулагч цацаж хий дэх диффузыг явуулжээ.

Зургийг ажиглаад аль ширээн дэх сурагчдад агааржуулагч хамгийн сүүлд үнэртэх бэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 3 ба 4

 • D. 2 ба 5

Оноо: 1

Сурагчид шингэний хөдөлгөөнийг 4 янзаар ажиглахаар туршилтыг бэлтгэжээ.

Аль тохиолдолд шингэнүүд хурдан холилдох вэ?

 • A. I ба IV

 • B. II ба III

 • C. I ба III

 • D. II ба IV

Оноо: 1

Диффузийн хурдад бодисын молекул масс болон бодисын концентрац хэрхэн хамаарах вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Молекул кинетикийн онолоор бодисын хийн төлөв байдлыг илэрхийлсэн мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. Жижиг хэсгийн потенциал энерги нь кинетик энергиэсээ эрс их байдаг.

 • B. Жижиг хэсгийн потенциал энерги нь кинетик энергиэсээ харьцуулж болохоор их байдаг.

 • C. Жижиг хэсгийн потенциал энерги нь кинетик энергиэсээ эрс бага байдаг.

 • D. Жижиг хэсгийн потенциал энерги нь кинетик энергиэсээ харьцуулж болохоор бага байдаг.

Оноо: 1

Бромын уур болон агаар бүхий 2 хийн савыг зураг-1 ээр харуулжээ. Хий бүхий савуудыг холбосон шилэн тагийг авахад нэг цагийн дараах хийн савнуудын өөрчлөлтийг Зураг- 2 оор харуулжээ. Яагаад бром болон агаар холилдсоныг аль мэдээлэл зөв тайлбарлаж байна вэ?

 • A. Бром нь агаараас илүү нягттай

 • B. Бром нь агаараас хөнгөн

 • C. Бромын молекулууд дээшээ хөдөлж, агаарын молекулууд доошоо хөдөлсөн.

 • D. Бром болон агаарын молекулууд  шилжиж холилдохгүй

Оноо: 1

Сахар болон шилний холимгийг ямар аргаар ялгах вэ?

 • A. Уусгаад, шүүх болон ууршуулах

 • B. Нэрэх болон шүүх

 • C. Хэсэгчлэн нэрэх

 • D. Хроматограф ашиглах

Оноо: 1

Уусах чанарын муруй ашиглан хатуу бодисын уусах чанар температураас хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тодорхойлно уу.

 • A. Температур өсөхөд уусах чанар буурна

 • B. Температур өсөхөд уусах чанар ихсэнэ

 • C. Уусах чанар температуураас урвуу хамааралтай

 • D. Уусах чанар, температураас хамаарахгүй

Оноо: 1

Уусах чанарын муруй ашиглан дараах асуултанд хариулна уу? 200С температурт 200 гусанд хэдэн грамм калийн нитрат уусаж ханасан уусмал үүсгэх вэ?

 • A. 30

 • B. 60

 • C. 230

 • D. 260

Оноо: 1

Химийн туршилтанд ашиглагддаг 4 багажны зураг өгөгджээ. Багажны талаарх зөв өгүүлбэр аль нь вэ?

 • A. Бюреткаар титрлэлтэнд нэмсэн шингэний эзэлхүүнийг хэмжинэ.

 • B. Туршилтанд хэрэглэсэн бодисын массыг хэмжээст цилиндрээр хэмжинэ.

 • C. Урвалаар ялгарсан хийн эзэлхүүнийг пипеткаар хэмжинэ.

 • D. Уусмалын нягтыг термометрээр хэмжинэ.

Оноо: 1

Холимгийг ялгахад ашигладаг багажийг харуулжээ. Аль холимгийг энэ багажаар ялгаж болох вэ?

 • A. Зэс ба зэсийн хлоридын уусмал

 • B. Натрийн хлорид ба зэсийн хлоридын уусмал

 • C. Этан ба метан

 • D. Этанол ба ус

Оноо: 1

Сурагч 500С температурт 100 г усанд калийн нитратыг уусгаж, ханасан уусмал бэлтгэжээ. Энэхүү ханасан уусмалын температурыг 200С хүртэл бууруулбал уусмалаас хичнээн грамм калийн нитрат хатуу талст хэлбэрээр ялгарч гарах вэ?

 • A. 85

 • B. 30

 • C. 55

 • D. 115

Оноо: 1

Зурагт төлвийн зарим өөрчлөлтүүдийг харуулжээ. A, B, C, D төлвийн өөрчлөлтүүдийг аль үгс тодорхойлж байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Аягатай цайны өгөгджээ. Аяганы дээр агаарт байгаа усны жижиг хэсгүүдийг аяган дотор байгаа усны жижиг хэсгүүдтэй зөв харьцуулж, тодорхойлсон хариултыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Буцалж буй ус бүхий ус буцалгагчны зураг өгөгджээ. Ус буцалгагчны дээр агаарт байгаа усны жижиг хэсгүүдийг ус буцалгагч дотор байгаа усны жижиг хэсгүүдтэй харьцуулж, тодорхойлсон хэсгийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Зурагт Х бодисын 3 өөр төлөв дэх жижиг хэсгийн байрлалыг харуулжээ. Х бодисын физик төлвийн тухай зөв тодорхойлно уу.

 • A. Төлөв 1 дэх жижиг хэсгүүд нь тодорхой байрлалдаа хэлбэлзэнэ.

 • B. Диффузиар Төлөв 1 нь Төлөв 2 руу өөрчлөгдөнө.

 • C. Конденсацийн үр дүнд төлөв 2 нь төлөв 3-руу шууд шилжинэ.

 • D. Төлөв 3 дахь бодис нь тодорхой эзэлхүүнтэй

Нийт: 16693